Konzisztenciamérés penetrométerrel I.

Rajky Antalné and Jármai Lászlóné: Konzisztenciamérés penetrométerrel I. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (2) 5-6. pp. 265-276. (1956)

[thumbnail of elelmiszervizsgalati_kozlemenyek_1956_05-06_265-276.pdf] Cikk, tanulmány, mű
elelmiszervizsgalati_kozlemenyek_1956_05-06_265-276.pdf

Download (4MB)

Abstract

A dolgozat a penetrométer illetve penetráció használhatóságának módszeres vizsgálatával kapcsolatban különböző zsírfajták különböző körülmények közötti penetrációjának mérési eredményeiből levonható matematikai következtetéseket ismerteti. A mérési eredményeket szóráselemzésnek veti alá, megállapítja, hogy a vizsgált zsiradékok penetrációértékében lényeges különbség van, és az ezen különbséget m utató szórás jóval nagyobb, mint az egyes mérések véletlen ingadozásából és a kölcsönhatás okozta ingadozásból képezett együttes szórás, a szóráselemzés k özvetlenül k im u ta tja , hogy — m in t az v á rh a tó — a m érési k ö rü lm én y ek (hőfok, kúphajlásszö g , k ú p sú ly ) lényeges befolyást gyakorolnak a penetrációra. A körülmények változtatása lényegesen eltérő változásokat okoz az egyes zsírfajták p en etráció jáb an s a m u ta tk o z ó k ö lcsö n h atás vizsgálata a fizikai kapcsolatok felderítésében segítséget nyújt. In der Arbeit werden diejenigen mathematischen Folgerungen besprochen welche bei der methodischen Untersuchung der Anwendbarkeit des Penetrometers, bzw. der Penetration aus den Messungsergebnissen der Penetration für verschiedene Fettarten unter verschiedenen Versuchsbedingungen gezogen werden können. Die Messungsergebnisse werden der Streuungsanalyse unterworfen. Es wird festgestellt, dass die Penetrationswerte der geprüften Fette erhebliche Unterschiede aufweisen und dass die diese Unterschiede anzeigende Streuung viel grösser ist, als die infolge der zufälligen Schwankung einzelner Messungen und der Wechselwirkung hervorgehende Gesamtstreuung. Die S treu u n g san aly se lässt u n m itte lb a r erkennen, dass — wie denn auch zu erw arten w ar — die M essungsbedingungen (T e m p e ra tu r, K egelneigungswinkel, Kegelgewicht) die Penetration erheblich beeinflussen. Eine Änderung der Versuchsbedingungen hat wesentliche Veränderungen in der Penetration der einzelnen Fettarten zur Folge und die Prüfung der dabei entsehenden Wechselwirkung kann bei der Erkennung der physikalischen Reziehungen gut verwertet werden. The paper describes mathematical conclusions, drawn from results of investigations with penetrometer on different greases, with changing conditions of measurement. The results of investigations are submitted to dispersion analysis ; it has been established, t h a t in values of p e n e tr a ­ tion of the greases investigated, there are essential differences and the dispersion of these differences is greater, than the total dispersion, consisting of the actual fluctuation of the measurement and of the fluctuation due to reciprocity. The dispersion analysis shows directly, th at the conditions of measurement (temperature, the angle of inclination of the cone, weight of the cone) essentially influence the penetration. The modification of the conditions causes divergent changes in the penetration of the different greases, and the investigation of the reciprocity aids to disclose the nature of the physical relation of greases. Le rapport rends compte des conclusions mathématiques, auxquelles on peut arriver par les résultats re?us avec le pénétrométre, m esurant les tipes différentes de graisses sous différentes conditions, ou bien T utilité du p én étro m étre. Les résu ltats o n t été sounds а l’analyse de dispersion ; on a co n staté, que d ans les valeurs de la p én étratio n des graisses on trouve des différences essentielles et la dispersion de cette diférence est beaucoup plus grande, que la dispersion donné par la fluctuation accidentelle et par la fluctuation de Taction réciproque. L ’analyse de dispersion m o n tre d irectem en t, que les conditions du mesurage (te m p é ra tu re , l’angle d ’inelinasion du cone, le poids du cone) influencent essentiellement la pénétration. La modification des conditions cause dans la pénétration des graisses différentes des changements divergents et Finvestigation de cette action réciproque aide a éclaircir la relation physique entre les graisses.

Item Type: Article
Heading title: Eredeti dolgozatok - beszámolók
Journal or Publication Title: Élelmiszervizsgálati közlemények
Date: 1956
Volume: 2
Number: 5-6
Page Range: pp. 265-276
Language: Hungarian, English, German, French, Russian
Place of Publication: Budapest
Related URLs: https://acta.bibl.u-szeged.hu/81605/
Uncontrolled Keywords: Élelmiszervizsgálat - analitikai kémia - módszer, Élelmiszerkémia - módszer
Additional Information: Bibliogr.: 276. p. ; összefoglalás magyar, angol, francia és német nyelven
Subjects: 02. Engineering and technology
02. Engineering and technology > 02.10. Other engineering and technologies
02. Engineering and technology > 02.10. Other engineering and technologies > 02.10.02. Food and beverages
Date Deposited: 2023. Sep. 25. 15:33
Last Modified: 2023. Sep. 25. 15:33
URI: http://acta.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/81723

Actions (login required)

View Item View Item