Aetas

Number of items: 62.

Andrew C. János műveinek bibliográfiája. In: Aetas, (17) 1. pp. 161-163. (2002)

Paulinyi Ákos műveinek bibliográfiája. In: Aetas, (17) 2. pp. 267-270. (2002)

Prológus az "Egyszerű lelkek tükre" budapesti kéziratából. In: Aetas, (17) 4. pp. 159-162. (2002)

Romana Guarnieri műveinek válogatott bibliográfiája. In: Aetas, (17) 4. pp. 151-154. (2002)

Számunk szerzői. In: Aetas, (17) 1. p. 209. (2002)

Számunk szerzői. In: Aetas, (17) 2. p. 321. (2002)

Számunk szerzői. In: Aetas, (17) 4. p. 195. (2002)

Almási Gábor: A hit határai : Frontiers of faith : religious exchange and the constitution of religious identities : 1400-1750 : proceedings of the conference, Budapest, 8-12 March 2000 : ed. by Eszter Andor, István György Tóth. In: Aetas, (17) 4. pp. 186-188. (2002)

András Cs. János: A militarizált társadalmak emelkedése és bukása : Németország és Oroszország mint nagyhatalom, 1890-1990. In: Aetas, (17) 1. pp. 164-186. (2002)

Apor Péter: Immortalitas imperátor : a Munkásmozgalmi Panteon születése. In: Aetas, (17) 2. pp. 179-205. (2002)

Babják Ildikó: Bankok és pénzügyi válságok az ókori Rómában : Jean Andreau : Banking and business in the Roman world. In: Aetas, (17) 2. pp. 314-326. (2002)

Bagi Zoltán Péter: Az 1594. évi regensburgi birodalmi gyűlés hadügyi rendeletei. In: Aetas, (17) 1. pp. 5-14. (2002)

Bagi Zoltán Péter: Pápa vára a török háborúk forgatagában : Pálffy Géza : A pápai vár felszabadításának négyszáz éves emlékezete : 1597-1997. In: Aetas, (17) 1. pp. 197-198. (2002)

Balogh László: Nomádokról sok szemmel : Nomadic diplomacy, destruction and religion from the Pacific to the Adriatic : ed. Michael Gervers, Wayne Schlepp. In: Aetas, (17) 4. pp. 163-166. (2002)

Bicskei Éva: Napló, vizuális autobiográfia, Künstlerroman : személyiség és személyesség Székely Bertalan "ifjúkori naplójában". In: Aetas, (17) 2. pp. 84-113. (2002)

Burke Peter: A nyelv társadalomtörténete. In: Aetas, (17) 4. pp. 108-131. (2002)

Bácskai Vera: Kívül és belül : hrsg. : Waltraud Heindl, György Litván, Stefan Malfér, Éva Somogyi : Eliten und Aussenseiter in Österreich und Ungarn. In: Aetas, (17) 2. pp. 305-307. (2002)

Cieger András: Árny- és fényképek : Lónyay Menyhért személyisége. In: Aetas, (17) 2. pp. 36-54. (2002)

Csapó Csaba: Életrajz és mentalitás : Ráday Gedeon elfelejtett élete. In: Aetas, (17) 2. pp. 55-83. (2002)

Deák Ágnes: Húzzunk határvonalat a szociológia és a teológia között : beszélgetés János Cs. Andrással. In: Aetas, (17) 1. pp. 156-163. (2002)

Dominkovits Péter: Egy kora újkori ügyvéd pályaképe - Szepsy (Zepsy) János. In: Aetas, (17) 2. pp. 5-35. (2002)

Erős Vilmos: Magyar szellemtörténet : Miskolczy Ambrus : Szellem és nemzet : Babits Mihály, Szekfű Gyula, Eckhardt Sándor és Zolnai Béla világáról. In: Aetas, (17) 2. pp. 294-297. (2002)

Falvay Dávid: "Felfedeztek mint korai előzményt... aki női vallásossággal foglalkozott..." : beszélgetés Romana Guarnieri-vel. In: Aetas, (17) 4. pp. 147-154. (2002)

Falvay Dávid: Marguerite Porete, az Egyszerű lelkek tükre és annak magyar vonatkozásai. In: Aetas, (17) 4. pp. 155-158. (2002)

Faragó Tamás: Megjegyzések Lévai Csaba könyvismertetéséhez. In: Aetas, (17) 1. pp. 187-191. (2002)

Fehér Bence: Katonai táborok Pannoniában a limes mentén : Kovács Péter : Vicus és castellum kapcsolata az alsó-pannoniai limes mentén. In: Aetas, (17) 1. pp. 199-201. (2002)

Fisli Éva: Az ismeretlen katona : Kurucz János, 1916-1951 : kísérlet életrajzra. In: Aetas, (17) 2. pp. 130-161. (2002)

G. Etényi Nóra: Államelmélet, politika és pamfletek a 17. századi Európában. In: Aetas, (17) 1. pp. 15-35. (2002)

Gecser Ottó: Kapisztrán Szt. János nagyböjti prédikáció-sorozata Boroszlóban. In: Aetas, (17) 4. pp. 5-28. (2002)

Grzesik Rysard and Sroka Stanisław: Ismeretlen dokumentum a XV. század eleji magyar-szerb viszonyokról. In: Aetas, (17) 4. pp. 104-107. (2002)

Hunyadi Zsolt: Cruciferi domus hospitalis per Hungariam et Sclavoniam... : a johanniták Magyarországon a 14. század végéig. In: Aetas, (17) 4. pp. 52-76. (2002)

Hunyadi Zsolt: Középkori és kora újkori németalföldi (holland) johannita források : Johanna Maria van Winter : Sources concerning the hospitallers of St. John in the Netherlands, 14th-18th centuries. In: Aetas, (17) 4. pp. 182-185. (2002)

Jászay Tamás: Az újrafelfedezett Arisztotelész : Francis Fukuyama : A nagy szétbomlás : az emberi természet és a társadalmi rend újjászervezése. In: Aetas, (17) 2. pp. 308-313. (2002)

Kiernan Victor: Nyelvek és hódítók. In: Aetas, (17) 4. pp. 132-146. (2002)

Koszta László: "...a Műhely igazi jelentősége a közösen készített kötetekben van" : beszélgetés Kristó Gyulával a Szegedi Középkorász Műhely megalakulásának tizedik évfordulóján. In: Aetas, (17) 4. pp. 97-103. (2002)

Kovács Szilvia: A magyar királyi jelvényekről : Koronák, koronázási jelvények = Crowns, coronation insignia : szerk. Bende Lívia, Lőrinczy Gábor. In: Aetas, (17) 4. pp. 172-175. (2002)

Kruppa Tamás: Szinán nagyvezír ismeretlen levele 1593-ból : adalék az oszmán haditervekhez a tizenöt éves háború kezdetén. In: Aetas, (17) 1. pp. 154-155. (2002)

Kulcsár Krisztina: A helytartói státus : Albert szász herceg (1738-1822) kinevezése és évtizedei Magyarországon. In: Aetas, (17) 1. pp. 51-66. (2002)

Kövér György: A biográfia nehézségei. In: Aetas, (17) 2. pp. 245-262. (2002)

Kőszeghy Miklós: Babilontól Jeruzsálemig : a kommunikáció csapdái. In: Aetas, (17) 1. pp. 36-50. (2002)

Lévai Csaba: Válasz Faragó Tamás megjegyzéseire. In: Aetas, (17) 1. pp. 192-196. (2002)

Majtényi György: Emlékezés és személyiség : az életút rekonstrukciójáról. In: Aetas, (17) 2. pp. 162-178. (2002)

Miklós Péter: A monachizmus és a tisztaság erénye Szent Imre herceg legendájában : kultuszának eszmetörténeti hátteréhez. In: Aetas, (17) 4. pp. 89-96. (2002)

Nemerkényi Előd: Latin nyelvtan a székesegyházi iskolában : Fulbert, Bonipert és egy elveszett Priscianus-kézirat. In: Aetas, (17) 4. pp. 77-88. (2002)

Novák Veronika: Gyanús viszonyok : megengedett és tiltott kommunikáció a középkor végi Franciaországban. In: Aetas, (17) 4. pp. 29-51. (2002)

Németh Györgyi: "...magyar eredetű, Németországban élő, szlovák történész vagyok..." : beszélgetés Paulinyi Ákossal. In: Aetas, (17) 2. pp. 263-270. (2002)

Papp Sándor: Keresztény vazallusok az Oszmán Birodalom észak-nyugati határainál : diplomatikai vizsgálat a román vajdák szultáni ahdnaméi körül. In: Aetas, (17) 1. pp. 67-96. (2002)

Paulinyi Ákos: Iparpolitika Magyarországon és Ausztriában, és a gazdasági integráció problémája : 1880-1914. In: Aetas, (17) 2. pp. 271-293. (2002)

Perényi Roland: "H... Lajosnak a siralomházban sajátkezüleg irrt önéletírása" : egy 19. századi rablógyilkos visszaemlékezése. In: Aetas, (17) 2. pp. 114-129. (2002)

Péter László: Vaskalaposok és óvatos revizionisták : gondolatok Kosáry Domokosnak az 1848-as magyar forradalomról írt legújabb könyvéről. In: Aetas, (17) 2. pp. 212-230. (2002)

Röckelein Hedwig: A pszichohistorikus módszer hozzájárulása az "új történelmi biográfiához". In: Aetas, (17) 2. pp. 231-244. (2002)

Sarkady János: "Szabadság idegen fennhatóság alatt" : Nyugat-Kis-Ázsia görög városai a római uralom alatt : Aelius Aristeidés : Róma magasztalása = Eis Rhómén : or. XXVI-K. : fordítás és kísérő tanulmányok. In: Aetas, (17) 1. pp. 202-203. (2002)

Semsey Viktória: Egy ismeretlen ostromrajz Buda visszafoglalásáról. In: Aetas, (17) 1. pp. 131-135. (2002)

Simon Eszter: Merre tart az Egyesült Államok? : Magyarics Tamás : Az Egyesült Államok külpolitikájának története. In: Aetas, (17) 4. pp. 189-202. (2002)

Szeberényi Gábor: A történelem elbeszélése : történeti szövegek narrativista értelmezése a "nyelvi fordulat" után : Narratívák 4. : a történelem poétikája : szerk. és vál. Thomka Beáta. In: Aetas, (17) 2. pp. 298-304. (2002)

Teiszler Éva: Pogányság és kereszténység : Bozsóky Pál Gerő : Magyarok útja : a pogányságból a kereszténységig. In: Aetas, (17) 4. pp. 167-171. (2002)

Tóth Hajnalka: Török rabok Batthyány I. Ádám uradalmaiban. In: Aetas, (17) 1. pp. 136-153. (2002)

Tóth Sándor László: A "szináni ajánlat" : oszmán vazallus államok létesítésének terve 1593-ban. In: Aetas, (17) 1. pp. 97-110. (2002)

Vajda Tamás: Magányos remekmű a XI. századból : Deliberatio Gerardi Moresanae aecclesiae episcopi Supra hymnum Trium puerorum = Elmélkedés : Gellért, a marosi egyház püspöke a három fiú himnuszáról : ed., transl. Karácsonyi Béla, Szegfű László. In: Aetas, (17) 4. pp. 176-181. (2002)

Voloncs László: Különbségek és hasonlóságok a két román állam és Erdély Portai viszonyában : Călin Felezeu : Statutul Principatului Transilvaniei în raporturile cu Imperiul Otoman : drepturile autonome ale principatului şi drepturile Porţii = Az Erdélyi Fejedelemség viszonya a török államhoz, 1541-1688. In: Aetas, (17) 1. pp. 204-214. (2002)

Zakar Péter: Az erdélyi tábori főlelkészség története : 1750-1868. In: Aetas, (17) 1. pp. 111-130. (2002)

Zsoldos Endre: Kövesligethy Radó, Jókai Mór és az Androméda-köd. In: Aetas, (17) 2. pp. 206-211. (2002)

This list was generated on 2024. március 2. 07:14:04 CET.