Aetas

Number of items: 77.

Antos Balázs: Mementó a turai hősöknek : „Verekedni utolsó emberig."A turai lovasütközet. 1849. július 20. Szerkesztette: Rosonczy Ildikó. Szabad Napló Kiadó. Budapest, 2009.261 oldal. In: Aetas, (26) 1. pp. 231-236. (2011)

Antos Balázs and Hermann Róbert: A „ negyvennyolcológusok " új kézikönyve : Hermann Róbert: Negyvennyolcas történetünk mai állása. Magyar Napló Kiadó, Budapest, 2011. 298 oldal. In: Aetas, (26) 4. pp. 216-220. (2011)

Bagi Dániel and Tapolcai László: Mitológia és filológia : új elmélet a lengyel állam keletkezéséről : Tapolcai László: Lengyelország történeti és mitikus kezdetei. A tér alakulása. ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, Budapest, 2010. 408 oldal. In: Aetas, (26) 4. pp. 188-194. (2011)

Bagi Zoltán Péter and Balla Tibor: Az Osztrák - Magyar Monarchia tábornokai : Balla Tibor: A Nagy Háború osztrák-magyar tábornokai. Tábornagyok, vezérezredesek, gyalogsági és lovassági tábornokok, táborszernagyok. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum Könyvtára sorozat. Sorozatszerkesztő Veszprémy László. Argumentum Kiadó, 2010.348 oldal. In: Aetas, (26) 4. pp. 213-215. (2011)

Bak János and Dunphy Graeme: Krónikák krónikája : The Encyclopedia of the Medieval Chronicle. Ed. Graeme Dunphy. Vol. 2. LXXXIV. Brill, Leiden-Boston, 2010. 1748 oldal. In: Aetas, (26) 3. pp. 208-211. (2011)

Bereś Ewa and Kovács István: Az 1846 és 1849 közötti időszak eseményei Krosnóban és környékén. In: Aetas, (26) 4. pp. 48-60. (2011)

Biernacki Karol and Rotár Krisztina and Mitrovits Miklós: „Megvertek nemzedéke" : a Szolidaritás mint a szocializmus válságjelensége : Mitrovits Miklós: A remény hónapjai... A lengyel Szolidaritás és a szovjet politika 1980-1981. Napvilág Kiadó, Budapest, 2010. 348 oldal. In: Aetas, (26) 4. pp. 221-227. (2011)

Biró Teofil: Skót Highlanderek a waterloo - i hadjáratban. In: Aetas, (26) 4. pp. 102-119. (2011)

Borus György: Az angol-holland háborúk valódi okai. In: Aetas, (26) 2. pp. 120-128. (2011)

Bykowski Stanislaw and Kovács István: Feljegyzések a sokali nemzeti gárda létrejöttéről és feloszlatásáról 1848-ban : Stanislaw Bykowski visszaemlékezése. In: Aetas, (26) 4. pp. 138-158. (2011)

Bárth Dániel and Behringer Wolfgang and Hönich Henrik and Tarnói Judit: Ketten egy könyvről: éghajlat - kultúrák - konfliktusok. In: Aetas, (26) 3. pp. 194-204. (2011)

Chwalba Andrzej: Andrzej Chwalba műveinek válogatott bibliográfiája. In: Aetas, (26) 4. p. 164. (2011)

Chwalba Andrzej and Szenyán Erzsébet: Elkerülhető lett volna-e az 1914-1918-as Nagy Háború? In: Aetas, (26) 4. pp. 165-173. (2011)

Csikány Tamás: A Magyaros tető elfoglalása 1917. március 8-án. In: Aetas, (26) 1. pp. 5-24. (2011)

Cziráki Zsuzsanna: Bethlen Gábor fejedelmi látogatásai Brassóban a városi számadáskönyvek tükrében. In: Aetas, (26) 2. pp. 5-31. (2011)

Cziráki Zsuzsanna: "...úgy beszélsz, mint a középkorban" : interjú Gernot Nussbächer brassói levéltáros-történésszel. In: Aetas, (26) 2. pp. 159-165. (2011)

Erdélyi Gabriella: Kalandozások a kora újkorban : Péter Katalin munkássága. In: Aetas, (26) 3. pp. 108-124. (2011)

Fogu Claudio and Kisantal Tamás: A történeti tudat digitalizálása. In: Aetas, (26) 3. pp. 176-193. (2011)

G. Etényi Nóra and Csorna Zsigmond and Oborni Terézia: Ízek és illatok kultúrtörténete : Csorna Zsigmond: Késő reneszánsz, kora újkori kertek és borok Erdélyben. Budapest, Magyar Mezőgazdasági Múzeum ésAgroinform Kiadó, 2009.256 oldal, Szakmai lektor: Oborni Terézia. In: Aetas, (26) 2. pp. 178-183. (2011)

G. Tóth Péter: Egyházi kapcsolatok Szeged és Csanád között a késő középkorban. In: Aetas, (26) 4. pp. 120-130. (2011)

Gráf Fritz: Varázslatok és mágikus szertartások a klasszikus ókorban : Fritz Gráf: A mágia a görög-római világban. (Electa) Gondolat Kiadó, Budapest, 2009.238 p. In: Aetas, (26) 1. pp. 211-213. (2011)

Gálffy László: Város és folyó kapcsolata a Loire-vidéken : 11. század vége -14. század közepe. In: Aetas, (26) 3. pp. 27-49. (2011)

Gálffy László and Keene Derek: Korlátok és kötődések a középkori városi együttélésben : Segregation-Integration-Assimilation. Religious and Ethnic Groups in the Medieval Towns of Central andEastern Europe. Ed. By Derek Keene, Balázs Nagy, Katalin Szende. Ashgate, Farnham, 2009. 263 oldal. In: Aetas, (26) 4. pp. 195-202. (2011)

Havas László and Almási Tibor and Révész Éva and Szabados György: A Szegedi Középkorász Műhely ünnepe : A „forrás", a „kétely" és a „törvény" alapelvei jegyében : „Fons, skepsis, lex." : Ünnepi tanulmányok a 70 esztendős Makk Ferenc tiszteletére. Szerkesztette Almási Tibor, Révész Éva, Szabados György. SZTE Történeti Segédtudományi Tanszék - Szegedi Középkorász Műhely. Szeged, 2010.506 oldal. In: Aetas, (26) 1. pp. 219-223. (2011)

Hermann Róbert: A magyar hadsereg a schwechati csatában - egy harcrend tanulságai : a hadrendek és harcrendek történeti forrásértékéről. In: Aetas, (26) 1. pp. 143-173. (2011)

Horváth Csaba: Hadműveleti szintű áttörés az olasz fronton : 1917. október - november. In: Aetas, (26) 1. pp. 25-43. (2011)

Horváth Emőke and Székely Melinda: Sevillai Izidor Históriája. - magyarul : Isidorus Hispalensis: História Gothorum, Vandalorum et Suevorum. Sevillai Izidor: A gótok, vandálok és szvévek története. A latin szöveget gondozta, a magyar fordítást, a tanulmányokat, a jegyzeteket, a névmagyarázatokat és a mellékleteket készítette: Székely Melinda. JATEPress, Szeged, 2008.110 oldal. In: Aetas, (26) 3. pp. 212-215. (2011)

Kalous Antonin: Hunyadi Mátyás és a morva királyi városok. In: Aetas, (26) 3. pp. 154-175. (2011)

Kalous Antonín: Antonín Kalous műveinek bibliográfiája. In: Aetas, (26) 3. pp. 150-153. (2011)

Kaló József: „Mert akinek ideje van, annak élete van" : Szombathelyi Ferenc vezérezredes szerepe Magyarország német megszállásában és a Sztójay-kormány megalakulásában. In: Aetas, (26) 1. pp. 56-77. (2011)

Kaló József and M. Szabó Miklós: „Az ember nem arra született, ,hogy legyőzzék!" : beszélgetés M. Szabó Miklós hadtörténésszel. In: Aetas, (26) 1. pp. 174-183. (2011)

Karáth Tamás: Egy ortodox püspök eretneksége : Reginald Pecock pere, 1457. In: Aetas, (26) 3. pp. 82-107. (2011)

Kawaleg Agnieszka and Kovács István: Az árulók: Adolf Roliński, Ludwik Księżopolski - és a galíciai igazságszolgáltatás a 19. század harmincas éveiben. In: Aetas, (26) 4. pp. 35-47. (2011)

Kosárkó László and Czoch Gábor: A reformkori városok és a polgárság kollektív reprezentációi : Czoch Gábor: „A városok szíverek." Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról. Kalligram, Pozsony, 2009. 210 oldal. In: Aetas, (26) 2. pp. 193-197. (2011)

Kovács Adrienn and Bél Mátyás: Fejér megye legkorábbi nemzetiségi és vallásfelekezeti adatai Bél Mátyás országleírásának kéziratváltozataiban. In: Aetas, (26) 2. pp. 148-158. (2011)

Kovács Csaba and A. Sajti Enikő: Két ország között vándorolva : A. Sajti Enikő: Bűntudat és győztes fölény. Magyarország, Jugoszlávia és a délvidéki magyarok. Szegedi Tudományegyetem Történettudományi Doktori Iskola. Szeged, 2010.357 oldal. In: Aetas, (26) 1. pp. 237-241. (2011)

Kovács István: Galícia öröksége? In: Aetas, (26) 4. pp. 131-137. (2011)

Kovács Tamás: Szenátori családok pártharcai az 5. század végén. In: Aetas, (26) 3. pp. 125-140. (2011)

Kovács Zsolt: XIV. Lajos és Mária Terézia ünnepélyes párizsi bevonulása (1660) a Bureau de la Ville iratanyaga és a Theatrum Europaeum alapján. In: Aetas, (26) 2. pp. 53-84. (2011)

Kárbin Ákos and Thiemeyer Guido: Aranyhullám : Guido Thiemeyer: Internationalismus und Diplomatie. Währungspolitische Kooperation im europäischen Staatensystem 1865-1900. R. Oldenbourg Verlag, München, 2009.255 oldal. In: Aetas, (26) 2. pp. 188-192. (2011)

Laczó Ferenc and Kisantal Tamás: Új történeti poétikák nyomai : Kisantal Tamás (szerk.): Narratívák 8. Elbeszélés, kultúra, történelem. Kijárat, Budapest, 2009.314 oldal. In: Aetas, (26) 2. pp. 198-203. (2011)

Lisznyai Lajos: Hadtörténelmi tapasztalatok feldolgozása és alkalmazása a Magyar Királyi Honvédségben 1939-1941 között. In: Aetas, (26) 1. pp. 44-55. (2011)

M. Emecen Feridum and Szigeti Boglárka: I. Szelim szultán és a keleti kérdés. In: Aetas, (26) 2. pp. 129-142. (2011)

M. Szabó Miklós: M. Szabó Miklós műveinek válogatott bibliográfiája. In: Aetas, (26) 1. pp. 184-190. (2011)

M. Szabó Miklós: A Magyar Néphadsereg fejlesztésének főbb kérdései és problémái az 1980-as években. In: Aetas, (26) 1. pp. 191-210. (2011)

Makk Ferenc: Megjegyzések a Szent István- i államalapítás történetéhez. In: Aetas, (26) 1. pp. 104-142. (2011)

Nussbächer Gernot: Brassó és a Barcaság közigazgatása a koraújkor küszöbén. In: Aetas, (26) 2. pp. 170-177. (2011)

Nussbächer Gernot: Gernot Nussbächer műveinek válogatott bibliográfiája. In: Aetas, (26) 2. pp. 166-169. (2011)

Peterecz Zoltán and Glant Tibor: „Kényelmes érdektelenség" : A világ új nagyhatalmának véleménye Magyarországról, 1914-1918 : Glant Tibor: Kettős tükörben: Magyarország helye az amerikai közvéleményben és külpolitikában az első világháború idején. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2008. 307 oldal. In: Aetas, (26) 2. pp. 184-187. (2011)

Petrovics István: Közjegyzők a középkori Pécsen : Pozsegavári Márton fia, Balázs. In: Aetas, (26) 3. pp. 68-81. (2011)

Polgár Szabolcs: Etil, a kazárok városa : az urbanizáció kezdetei Volga-vidéken a középkorban. In: Aetas, (26) 3. pp. 50-67. (2011)

Ring Éva: Magyar-lengyel galíciai felkelési tervek és a kollektív emlékezet. In: Aetas, (26) 4. pp. 15-34. (2011)

Rotár Krisztina: Politikusi portré a '48-as román forradalomból : Dan Berindei: Bálcescu. Editura História. Bucure$ti, 2008.384 oldal. In: Aetas, (26) 1. pp. 227-230. (2011)

Réthelyi Orsolya and Végh András: „A közép-európai nemzeti történetek összekapcsolására törekszem" : beszélgetés Antonín Kalous (Olomouc, Csehország) történésszel. In: Aetas, (26) 3. pp. 145-149. (2011)

Révész Éva and Baán István: Húszéves a Bizantinológiai Intézeti Alapítvány : interjú Baán Istvánnal, az Alapítvány „atyjával". In: Aetas, (26) 2. pp. 143-147. (2011)

Simon Zoltán Boldizsár: A történetelmélet önigazolása. In: Aetas, (26) 4. pp. 174-184. (2011)

Sroka Stanisław: A krakkói egyetemen a 15. században tanuló bártfai diákok és későbbi sorsuk. In: Aetas, (26) 4. pp. 5-14. (2011)

Szabó Tibor and Macinnes Allan I.: Unió és perspektívái : Allan I. Macinnes: Union and Empire: The Making ofthe United Kingdom in 1707. Cambdrige University Press, 2007. 398 oldal. In: Aetas, (26) 2. pp. 204-205. (2011)

Szende Katalin: Nyelvében él a polgár? : többnyelvűség a késő-középkori Magyarország városaiban. In: Aetas, (26) 3. pp. 5-26. (2011)

Szulovszky János: „Azra" ispotálya, avagy egy „azonosíthatatlan helység" azonosítása. In: Aetas, (26) 3. pp. 141-144. (2011)

Szymanowski Maciej and Kovács István: A gyökérzet - az élet : beszélgetés Andrzej Chwalba történésszel. In: Aetas, (26) 4. pp. 159-163. (2011)

Székely Melinda: Germán lovas testőrök római szolgálatban. In: Aetas, (26) 1. pp. 94-103. (2011)

Szűcs Zoltán Gábor: Természet, jog, teológia : egy fejezet a politikai diskurzus történetéből a 18. századi Magyarországon. In: Aetas, (26) 2. pp. 99-115. (2011)

Sáry Pál and Nótári Tamás: Bűnügyek és retorikai mesterfogások az antik Rómában : Nótári Tamás: Tényálláskezelés és szónoki taktika Cicero védőbeszédeiben. Lectum Kiadó, Szeged, 2010.370 oldal. In: Aetas, (26) 4. pp. 185-187. (2011)

Tamás Ágnes and Mikos Éva: Iránymutatás a 21. század néprajzkutatóinak : Mikos Éva: Árpád pajzsa. A magyar honfoglalás- hagyomány megszerkesztése és népszerűsítése a XVIII-XIX. században. L'Harmattan, Szó - hagyomány sorozat. Budapest, 2010. 347 oldal. In: Aetas, (26) 1. pp. 224-226. (2011)

Tóth Gergely Mátyás and Zsigmond Gábor: Két magyar gőzös elkobzása az orosz-japán háború idején. In: Aetas, (26) 1. pp. 78-93. (2011)

Tóth László and Matyszak Philip: VI. Mithridatés Eupatór nyomában : Philip Matyszak: Mithridatés the Great Rome's indomitable Enemy. Pen and Sword Military 2010.180 oldal. In: Aetas, (26) 3. pp. 205-207. (2011)

Tóth Sándor László: Báthori Zsigmond politikája és harmadik lemondása : (1599-1600). In: Aetas, (26) 2. pp. 85-98. (2011)

Ugrai János and Donáth Péter: A politikai érdeklődés homlokterében : Donáth Péter: A magyar művelődés és tanítóképzés történetéből, 1868-1958. Trezor Kiadó, Budapest, 2008. 830 oldal. In: Aetas, (26) 4. pp. 208-212. (2011)

Vajda Tamás and Puskely Mária: Summa monasterologiae : Puskely Mária: A keresztény szerzetesség történeti fogalomtára. Kairosz Kiadó. Bu- • dapest, 2006. 846 oldal + XLVIII színes képmelléklet. In: Aetas, (26) 1. pp. 214-218. (2011)

Vajda Tamás and Szögi László and Varga Júlia: Egyetemtörténet új megvilágításban : Szögi László - Varga Júlia: A Szegedi Tudományegyetem és elődei története I. A Báthory-egyetemtől a Kolozsvári Tudományegyetemig 1581-1872. Szegedi Egyetemi Kiadó, Szeged, 2011. 385 oldal. In: Aetas, (26) 4. pp. 203-207. (2011)

Varga Bálint and Duin Pieter C. van and Filep Tamás Gusztáv: Egyoldalú Pozsony-képek. In: Aetas, (26) 2. pp. 206-209. (2011)

Varga E. László: Őfelsége katonája, Kádár alattvalója : Taróczy Nándor magyar királyi altábornagy életútja. In: Aetas, (26) 4. pp. 61-81. (2011)

Vatai Gábor: „Csak az menjen katonának..." : a vitézlő rend életkörülményei és motivációja a 17. második felében. In: Aetas, (26) 2. pp. 32-52. (2011)

Wittmann Katalin and Bauer, Thomas Alexander: Egy reneszánsz fejedelmi esküvő története a forrásokban : Thomas Alexander Bauer: Feiern unter denAugen der Chronisten. Die Quellentexte zur Landshuter Fürstenhochzeit von 1475. Herbert Utz Verlag, München, 2008.289 oldal. In: Aetas, (26) 3. pp. 216-219. (2011)

Zahirović Nedim and Cziráki Zsuzsanna: A határvidékben rejlő lehetőség : Thúry György halála és Berzencei Mehmed aga felemelkedése. In: Aetas, (26) 2. pp. 116-119. (2011)

Zakar Péter: A Csanádi egyházmegye kormányzata 1848-1849-ben. In: Aetas, (26) 4. pp. 82-101. (2011)

This list was generated on 2024. február 24. 01:22:34 CET.