Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 2022
Number of items: 49.

2022

A. Gergely András: Gyermekélet egykor és ma történeti- és jelenkutatásban = Child-life in former times and now in the historical research. In: Belvedere Meridionale, (34) 4. pp. 134-138. (2022)

A. Gergely András: Minták Alexander Bernát és Marczali Henrik fenomenológiái felé = Patterns for phenomenologies of Alexander Bernát and Henrik Marczali. In: Belvedere Meridionale, (34) 2. pp. 190-195. (2022)

A. Gergely András: Vitairattal nem vitatkozva : egy közművelődési fenomén paradigmáihoz = Not arguing with a pamphlet. In: Belvedere Meridionale, (34) 3. pp. 182-185. (2022)

Baliga Violetta Lilla: Kávéház és emlékezetpolitika : a Schowanetz-kávéház hétköznapjai és ünnepei a századforduló Budapestjén. In: Belvedere Meridionale, (34) 1. pp. 37-53. (2022)

Barta M. János: Miről mesélnek a kora újkori középiskolai adatsorok? : a kassai jezsuita gimnázium anyakönyvének elektronikus feldolgozása - egy kutatási projekt első eredményei = The electronical processing of the school register of the Jesuit Grammar School in Košice - the first results of a research project. In: Belvedere Meridionale, (34) 2. pp. 136-159. (2022)

Berecz Gábor: A LEGIO II ADIVTRIX centurióinak karrierjei : összevetésben a LEGIO VI VICTRIX centurióival. In: Belvedere Meridionale, (34) 1. pp. 5-24. (2022)

Bátorfy Attila: Amiket Eco nem mutat meg : a listák ábrázolásának rövid története és egy lehetséges taxonómia = What Eco does not show : the brief history of the graphic presentations of lists and a proposed taxonomy. In: Belvedere Meridionale, (34) 2. pp. 19-32. (2022)

Cseh Valentin: Egy 1944-es jelentés a magyar olajiparról = A report on the Hungarian oil industry in 1944. In: Belvedere Meridionale, (34) 4. pp. 119-133. (2022)

Dominek Dalma Lilla and Setényi János: A tehetségfogalom változásai és a tehetségazonosítás. In: Belvedere Meridionale, (34) 1. pp. 148-158. (2022)

Dávid Benjámin: Emlékkönyv II. Rákóczi Ferencről : könyvismertető. In: Belvedere Meridionale, (34) 1. pp. 163-166. (2022)

Erdős András Patrik: Egy elfeledett hadjárat csatái és mindennapjai. In: Belvedere Meridionale, (34) 1. pp. 167-173. (2022)

Farkas Csaba: Család és politika az Anjou-korban : Lackfiak és Szécsiek (1308-1359) = Family and policy in Angevin era : Lackfi's and Szécsi's (1308-1359). In: Belvedere Meridionale, (34) 4. pp. 18-45. (2022)

Forgó Géza: Urbanizáció és változó fejlődés a létező szocializmusban : áttekintés Makó 1944-1990 közötti éveiről = Urbanization and changing progress in the existing socialism : overview of Mako between 1944-1990. In: Belvedere Meridionale, (34) 3. pp. 89-103. (2022)

Fóti Miklós and Pánya István: Bács mezőváros középkori és kora újkori térszerkezete = The urban spatial structure of the medieval and early-modern-period Bács town. In: Belvedere Meridionale, (34) 4. pp. 73-101. (2022)

Fóti Miklós and Pánya István: A török defterek topográfiai adatainak felhasználása, mint a településhálózat rekonstruálásának eszköze : a bajai és a zombori náhije települései. In: Belvedere Meridionale, (34) 1. pp. 130-147. (2022)

Galambosi Péter: A keszthelyi ferences kolostor alapításának körülményei = The foundation of the Franciscan cloister in Keszthely. In: Belvedere Meridionale, (34) 3. pp. 118-126. (2022)

Gradwohl Edina: Antik és középkori gyógynövénylisták = Ancient and medieval herbal lists. In: Belvedere Meridionale, (34) 2. pp. 59-79. (2022)

Horváthné Hanny Erzsébet: Rendszerek és felhasználók : adalékok a lista-készítés hasznosságához = Systems and users : examples to the usefulness of the list-making. In: Belvedere Meridionale, (34) 2. pp. 107-112. (2022)

Hunyadi Sándor: Választott esztergomi érsekek az 1270-es években : Benedek és Kán nembeli Miklós = The elected archbishops of Esztergom in the 1270s : Benedek and Nicholas of the Kán kindred. In: Belvedere Meridionale, (34) 4. pp. 5-17. (2022)

Igaz Levente: Fejezetek a középkori Ibér-félsziget állam- és jogtörténetéből : a Privilegio General de Aragón előzményei és háttere = Chapters on the State- and Legal History of the Medieval Iberian Peninsula : prelude and background of the Privilegio General de Aragón. In: Belvedere Meridionale, (34) 3. pp. 143-161. (2022)

Jancsák Csaba and Kiss Gábor Ferenc: Dr. Szegfű László. In: Belvedere Meridionale, (34) 4. pp. 151-153. (2022)

Juhász Eszter: Egy hon- és népismeret tankönyv néprajzi tájakról szóló fejezetének vizsgálata. In: Belvedere Meridionale, (34) 1. pp. 91-106. (2022)

Kis Iván: A huszita betörés a Magyar Királyságba 1428 februárjában = The raid of the Hussites to the Kingdom of Hungary in February 1428. In: Belvedere Meridionale, (34) 4. pp. 56-72. (2022)

Lengyel Ádám: Az 1989-es líbiai MiG "incidens". In: Belvedere Meridionale, (34) 1. pp. 78-90. (2022)

Marosvári Attila: Csanád vármegye idegen megszállásának diplomáciai háttere : 1918-1919. In: Belvedere Meridionale, (34) 1. pp. 107-129. (2022)

Marosvári Attila: A területgyarapítást célzó román és szerb propaganda Csanád vármegyében (1918-1921) = Romanian and Serbian territorial expansionist propaganda in Csanád County (1918-1921). In: Belvedere Meridionale, (34) 3. pp. 26-71. (2022)

Medgyesi Konstantin: Grósz Károly útja Makón át Aradra : csak néhány percnyi villanás a történelemben = Károly Grósz's journey through Makó to Arad : just a few minutes of history. In: Belvedere Meridionale, (34) 3. pp. 104-117. (2022)

Mezei Tímea: Lemorzsolódási kockázat és erőforrások a felsőoktatásban. In: Belvedere Meridionale, (34) 1. pp. 174-181. (2022)

Mezei Tímea: Romológia - kutatástól az oktatásig = Romology - from reserarch to education. In: Belvedere Meridionale, (34) 3. pp. 186-190. (2022)

Mihályi Dorottya: Két hét Tunéziában és Algériában : Paul Sabatier utazása az észak-afrikai francia gyarmatokon. In: Belvedere Meridionale, (34) 1. pp. 25-36. (2022)

Miklovicz Attila: A vallásosság nevelésszociológiai megközelítései = Educational sociology approaches to religiosity. In: Belvedere Meridionale, (34) 3. pp. 191-196. (2022)

Nagy Zsuzsa: Diákok sportja - hallgatók egészségtőkéje? = Sport of pupils - health capital of students? In: Belvedere Meridionale, (34) 4. pp. 147-150. (2022)

Novák Veronika: Helynevek és hatalom - a lista és a "szokásos helyek" retorikája a középkori információáramlásban = Placenames and power - listing and the rhetoric of "accustomed places" in medieval proclamations. In: Belvedere Meridionale, (34) 2. pp. 94-106. (2022)

Németh György: Az athéni adólisták = On the Athenian tribute lists. In: Belvedere Meridionale, (34) 2. pp. 45-58. (2022)

Olasz Lajos: Budapest légiháborús tűzkeresztsége = The baptism of fire in the air war of Budapest. In: Belvedere Meridionale, (34) 4. pp. 102-118. (2022)

Orbán Imre: Werner von Bülow német repülő tüzér hadnagy halála : gyilkosság a Maroson 1920-ban = The death of the German flying lieutenant Werner von Bülow : murder on the Maros in 1920. In: Belvedere Meridionale, (34) 3. pp. 72-88. (2022)

Pap Péter István: A Mezőhegyesi Állami Gazdaság a gazdasági reform tükrében : üzemtörténeti áttekintés és szempontjai 1957-1989. In: Belvedere Meridionale, (34) 1. pp. 54-77. (2022)

Poór Péter: Az utolsó sztálinista : Santiago Carrillo élete - Paul Preston könyvéről = The last Stalinist : the life of Santiago Carrillo - review about the book of Paul Preston. In: Belvedere Meridionale, (34) 4. pp. 139-146. (2022)

Pánya István: Hájszentlőrinc mezőváros topográfiája = Topography of the market town of Hájszentlőrinc. In: Belvedere Meridionale, (34) 3. pp. 162-181. (2022)

Péter Krisztina: A legyőzhetetlenség listája = List of invincibility. In: Belvedere Meridionale, (34) 2. pp. 113-135. (2022)

Sz. Nagy Gábor: A fakultatív hitoktatás a Rákosi-korszakban az adatok tükrében = The optional religious education in the Rakosi-era in the light of the national datas. In: Belvedere Meridionale, (34) 2. pp. 173-189. (2022)

Szász Géza: Statisztika-e az útleírás? = Is the travelogue statistics? In: Belvedere Meridionale, (34) 2. pp. 160-172. (2022)

Szőcs Tibor: Egy negyedévezredes vita az Aranybulla körül : Franz Rudolf Grossing Aranybulla-koncepciója és az ellenreakciók = A quarter of millennium of controversy about the Golden Bull : Franz Rudolf Grossing's concept and the reactions. In: Belvedere Meridionale, (34) 3. pp. 127-142. (2022)

Thoroczkay Gábor: Az esztergomi Szent Tamás-prépostság története a 14. század közepéig : adalékok a magyarországi püspöki székhelyeken működő társaskáptalanok históriájához = The history of the Saint Thomas-provostship in Esztergom until the middle of the 14th century : additions to the history of the collegiate chapters in the episcopal seats of Hungary. In: Belvedere Meridionale, (34) 4. pp. 46-55. (2022)

Urbancsok Zsolt: Úriszéken kívüli bíráskodás a Csanádi Püspökség Makói Uradalmában = Justice outside the Manor Court in the estate of Makó within the Bishopric of Csanád. In: Belvedere Meridionale, (34) 3. pp. 5-25. (2022)

Z. Karvalics László: A mámoron és az igézeten túl : a listák világának sokszempontú információtörténeti beágyazásához - Beyond Vertigo: how to put the world of lists into information history narratives? In: Belvedere Meridionale, (34) 2. pp. 5-18. (2022)

Zsiga Nikoletta Evelin: Mátyás király emlékkönyv : könyvismertető. In: Belvedere Meridionale, (34) 1. pp. 159-162. (2022)

Árvai Tamás Kristóf: Adó- és zsákmánylisták az Újasszír Birodalom első felének királyfelirataiban = Tribute- and sacklists in the royal inscriptions of the first half of the Neo-Assyrian Empire. In: Belvedere Meridionale, (34) 2. pp. 33-44. (2022)

Óbis Hajnalka: Két késő antik publikációs lista : az Augustinus-bibliográfia kialakulásának kezdeteiről a Retractationes és az Indiculum alapján = Two late antique lists of publications : on the beginnings of Augustine’s bibliography on the basis of Retractationes and Indiculum. In: Belvedere Meridionale, (34) 2. pp. 80-93. (2022)

This list was generated on 2023. szeptember 28. 05:56:05 CEST.