Browse by Böngészés, Teljes mű szerint - teszt 2.

Number of items: 198.

Agárdi Péter: Adalék a Zrínyi- és Gyöngyösi-hagyomány párhuzamos történetéhez. (1973)

Balázs Mihály: Andrzej Frycz-Modrzewski : halálának négyszázadik évfordulójára. (1973)

Balázs Mihály: Ecsedi Báthori István levelei Bocskaihoz. (1972)

Balázs Mihály: Veronai Gábor és Szanoki Gergely verses vitája. (1981)

Baranyai Zsolt: Adalékok Ady Endre és Csáth Géza kapcsolatához. (1977)

Baranyai Zsolt: Juhász Gyula szépprózája. (1983)

Baranyai Zsolt: Krúdy Gyula: Boldogult úrfikoromban : idő- és értékproblémák a regényben. (1978)

Baranyai Zsolt: Naturalista szemlélet és szecessziós kompozíció : egy Bródy-novella elemzése. (1976)

Baróti Dezső: A Tisza költője. (1992)

Bata Imre: A megértésből kifejlő bírálat példái : a Németh László-recepcióhoz. (1992)

Benda Kálmán: Filiczki János levele 1605-ből. (1973)

Berczik Árpád: Az összehasonlító irodalomtörténet és a műfordítás néhány problémája. (1960)

Berczik Árpád: Raimund pályakezdete hazánkban : részlet egy monográfiából. (1958)

Bácskai Antal: A Zrínyiek erdélyi kapcsolataihoz : levelek 1654-1679-ből. (1972)

Bán Imre: Ismeretlen adatok Otrokocsi Fóris Ferenc életéhez. (1969)

Bíró Ferenc: Egy XIX. század eleji kódex Csokonainak tulajdonított versei. (1961)

Bíró Ferenc: A Mindenes Gyűjtemény (1789-1792) szerkesztőjének nyelv- és irodalomszemléletéhez. (1962)

Bíró Ferenc: A titkos bú poétája Dayka Gábor, 1768-1796. (1991)

Cseh Mária: József Attila-reminiszcenciák Szilágyi Domokos költészetében : 1993. (1993)

Cserjés Katalin: Kommentárok a Tragédia űr-színéhez : 1993. (1993)

Cserjés Katalin: Néhány sajátos kérdés Csontváry önéletrajzában : az elhívás-élmény vizsgálata. (1992)

Csetri Lajos: Adalékok Döbrentei Erdélyi Múzeumának irodalomszemléletéhez : Buczy Emil tanulmányairól. (1969)

Csetri Lajos: Berzsenyi "A közelítő tél" című versének előtörténetéhez. (1981)

Csetri Lajos: Egy Csokonai-vers keletkezéstörténetéhez : A reményhez. (1973)

Csetri Lajos: A stílus fogalmai és a korstílusok problematikája. (1965)

Csukás István: Adalékok a két világháború közötti magyar-szlovák irodalmi kapcsolatokhoz : harcok Petőfi szellemi hagyatéka körül. (1972)

Csukás István: Ady nemzetiségszemlélete. (1977)

Csukás István: Ady és Ivan Krasko : a magyar és a szlovák szimbolizmus néhány problémája. (1969)

Csukás István: Irodalmunk nemzetiségszemlélete a szabadságharc után : 1849-1867. (1983)

Csukás István: Ján Smrek Petőfi-fordításairól. (1967)

Csukás István: Vajansky műveinek magyar világa. (1976)

Csukás István: Vajda János és a nemzetiségi kérdés. (1978)

Csukás István: A nemzetiségi kérdés Kemény, Jósika, Madách és Eötvös műveiben. (1981)

Czegle Imre: Amesius korai magyar tanítványai : ismeretlen franekeri disputációk 1624-1625-ből. (1972)

Dankanits Ádám: Adatok Toroczkai Mátéról. (1969)

Deréky Pál: Németh Andor és Kassák Lajos irodalomeszménye a húszas években : 1993. (1993)

Esze Tamás: Kolozsvári könyvek Baranyában. (1971)

Fried István: Irodalomtörténet, irodalmi értékelés - versben : megjegyzések Juhász Gyula egy verstípusához. (1992)

Fried István: Kétnyelvűség és kulturális kapcsolatok. (1991)

Fried István: Márai Sándor intézeti regénytöredéke. (1993)

Gyuris György: Baróti Dezső munkássága : válogatott bibliográfia. (1991)

Gyuris György: Grezsa Ferenc munkássága : válogatott bibliográfia. (1992)

Gál István: Erdélyi levelek a British Museumban. (1971)

Halász Előd: Az idő funkciója a "Varázshegy"-ben. (1960)

Halász Előd: Bevezetés a Faust II. részéhez. (1956)

Halász Előd: A múltbanélők : az újabb német politikai regényhez. (1961)

Hegyi Endre: Szász Gerő élete és irodalmi munkássága. (1942)

Holl Béla: Adatok David Chytraeus magyarországi vonatkozásairól. (1981)

Holl Béla: Tasi Gáspár : adalékok XVII. századi fordítás-irodalmunk történetéhez. (1972)

Horváth Béla: Népszokások József Attila költészetében. (1981)

Horváth Iván: Balassi poétikája : kérdések. (1973)

Horváth Iván: Padovában poétikát tanulni. (1981)

Horváth Károly: A felvilágosodás korának irodalmi irányzatai a közép-kelet-európai irodalmakban. (1972)

Horváth Károly: A magyar felvilágosult klasszicista dráma helye a műfaj kelet-európai fejlődésében. (1968)

Ilia Mihály: Egy Ady-motívum tanulságai. (1977)

Ilia Mihály: Egy Nyugat-kortárs Erdélyben : Tompa László költészetéről. (1972)

Ilia Mihály: Egy vers értelmezésének lehetőségei : Ady Endre: Az ős kaján. (1966)

Ilia Mihály: Hatvany Lajos folyóirata : az Esztendő. (1965)

Ilia Mihály: A Holnap születése. (1960)

Ilia Mihály: Juhász Gyula Tömörkény-kultusza és Tömörkény-életrajzának kiadástörténete. (1968)

Ilia Mihály: Juhász Gyula kiadatlan följegyzései Adyról. (1978)

Ilia Mihály: Juhász Gyula költészetének motívumairól 1908-1911 között. (1962)

Ilia Mihály: Juhász Gyula levelei Elefánt Olgához. (1983)

Ilia Mihály: A Nyugat és a Holnap. (1961)

Jakó Zsigmond: Miskolci Csulyak István peregrinációs albuma. (1971)

Jankovics József: Apáczai hatása Bethlen Miklós pedagógiai és iskolapolitikai törekvéseire. (1981)

Jankovics József: Ismeretlen panaszének a kuruckorból. (1973)

Jankovics József: A Pápai Páriz-család angol kapcsolatainak történetéhez I. : ifjú Pápai Páriz Ferenc londoni levelei. (1972)

Jankovics József: Zilahi János legációs levele Bethlen Miklóshoz 1692-ből. (1969)

Jankovics József: A levélíró Bethlen Miklós arcképéhez : két kiadatlan levél közlésével. (1971)

Juhász Antal: Thury Zoltán a Szegedi Naplónál. (1962)

Karacs Zsigmond: Földesiek Ady körül. (1992)

Keserű Bálint: Adalékok Rimay és a Báthoriak kapcsolatához. (1958)

Keserű Bálint: Az Újfalvi-per jegyzőkönyve. (1971)

Keserű Bálint: Epiktétos magyarul - a XVII. század elején. (1963)

Keserű Bálint: Újfalvi Imre és a magyar későreneszánsz. (1968)

Keserű Bálint: Újfalvi Imre és az európai "későhumanista ellenzék". (1969)

Keserű Bálint: A magyar protestáns-polgári későhumanizmus néhány problémája. (1966)

Kiss Lajos: Babits és Illyés költészetének néhány rokonvonása. (1983)

Kiss Lajos: Modernizmus, formakultúra, korszerűség. (1961)

Kiss Lajos: Mégegyszer a művészi tükrözésről : megjegyzések Barta János válaszához. (1961)

Kiss Lajos: Németh László, a gondolkodó. (1981)

Kiss Lajos: Simon István költészete. (1958)

Kocziszky Éva: Berzsenyi Dániel mimésziszelmélete : résztanulmány a Poétai harmonistica magyarázatához. (1981)

Koltay-Kastner Jenő: Ugo Foscolo. (1960)

Kordé Imre: Boszorkánylegenda Dugonics András édesanyja körül. (1961)

Kordé Imre: Néhány adat Csokonai "kultúrá"-jának keletkezéséhez. (1958)

Kordé Imre: A XVIII. századi Szeged és folklorisztikus elemek az Etelkában : részlet. (1961)

Kovács Kristóf András: Az analitikus Babits-vers. (1993)

Kovács Kristóf András: A szemléletes Ady-vers. (1992)

Kovács Sándor: Szepsi Csombor Márton prózastílusához : mutatvány egy készülő nagyobb Csombor-dolgozatból. (1958)

Kovács Sándor Iván: Dante neve százötven év magyar irodalmában : 1521-1664. (1966)

Kovács Sándor Iván: Európai humanista hagyomány szerepe Szepsi Csombor Márton írói fejlődésében : Csombor és Bonifacio. (1960)

Kovács Sándor Iván: A "Forum" szerepe felszabadulás utáni irodalmunk történetében. (1964)

Kovács Sándor Iván: Rimay János és Érsek András. (1961)

Kovács Sándor Iván: Útleíró utazók - utazási irodalom a XVI-XVII. században. (1972)

Kovács Sándor Iván and Kulcsár Péter: Régi magyar írók és prédikátorok kiadatlan levelei I. (1967)

Kovács Sándor Iván and Kulcsár Péter: Régi magyar írók és prédikátorok kiadatlan levelei II. (1968)

Kovács Sándor Iván and Kulcsár Péter: Régi magyar írók és prédikátorok kiadatlan levelei III. (1969)

Kovács Sándor Iván and Kulcsár Péter: Szepsi Csombor Márton ismeretlen értekezése : disputatio physica de metallis... Dantisci 1617. (1972)

Krajkó Aladár: Schöpflin Aladár Ady-képének változásai. (1983)

Krajkó András: Az ellenforradalmi rendszer irodalompolitikájának kialakulása. (1969)

Krajkó András: Harcok Ady irodalmi örökségéért. (1977)

Krajkó András: Juhász Gyula és az első világháború. (1961)

Krajkó András: A "Keresztény kurzus" művelődéspolitikájáról. (1964)

Krajkó András: A Magyar fa sorsa 1927-ben : viták Makkai Sándor Ady-könyvéről. (1978)

Krajkó András: A Nyugat kritikájának változásai 1919 után. (1972)

Krajkó András: Piros pecséttel nyílik a titok : megjegyzések Juhász Gyula 1918-1919-es szerepének értékeléseihez. (1962)

Kulcsár Péter: Az óbudai egyetem Heltai Gáspár Krónikájában. (1971)

Kálmán László: Molnár György, a realista színjátszás előfutára. (1958)

Ladányi Sándor: Aranka György levelei Ráday Gedeonhoz : 1789-1791. (1973)

Lengyel András: Juhász Gyula kiadatlan levelezéséből. (1981)

Lukácsy Sándor: A "Dalhon" folytatása. (1981)

Madácsy Piroska: Francia szellem a Nyugatban (1925-1935) : az 1920-30-as évek lírai korszakváltásának művelődéstörténeti hátteréhez. (1992)

Marton Mária: A mitológiai szimbolika forrásai és struktúravesztő ereje Németh Gyászában. (1993)

Maróti Egon: Virtuóz költői játék Hádész kapujában : hexameterek Devecseri prózájában. (1993)

Merényi Varga László: Thordai János Epiktetosz-fordításának stíluskérdéséhez. (1973)

Miszti László: A magyar tragikum-elmélet története. (1942)

Máté Györgyi: Jean Bodin és a magyar későreneszánsz. (1981)

N. Horváth Béla: József Attila "népiessége" a kortárs kritika tükrében. (1992)

Nacsády József: Ady és az Arany-hagyomány. (1977)

Nacsády József: Az irodalmi népiesség és az 1848/49-es forradalom. (1972)

Nacsády József: Jókai "Delejország"-áról. (1962)

Nacsády József: Jókai műveinek lengyel alakjai. (1961)

Nacsády József: Két kirándulás : adalékok Mikszáth Kálmán életrajzához. (1960)

Nacsády József: Móra Ferenc és a szegedi novellista hagyományok. (1981)

Nacsády József: A "hallgató" Arany és az "Őszikék". (1978)

Nacsády József: A szegedi parasztnovella keletkezése : részlet egy készülő tanulmányból. (1958)

Nagy Barna: Tervezet Ecsedi Báthori István műveinek kiadására. (1972)

Nagy Géza: Adalék Vörösmarty 48-as szerepléséhez. (1961)

Nussbächer Gernot: Adatok Gyulafi Lestár utazásaihoz. (1971)

Németh Sarolta Katalin: Borsáti Ferenc metamorphosis-a : a protestáns barokk kérdéséhez. (1971)

Németh Sarolta Katalin: Egy elveszettnek hitt Sylvester-nyomtatvány. (1981)

Németh Sarolta Katalin: A Pécsi Disputa szövegeiről. (1973)

Olasz Sándor: Heltai Gáspár 56. meséje és a Tinódi-Cronica címlapja. (1972)

Olasz Sándor: Időfelbontás és motívumos szerkesztés a Gyászban. (1991)

Olasz Sándor: Regényfolyam és mítosz : az Utolsó kísérlet a nyugat-európai ösztönzések erőterében. (1992)

Olasz Sándor: A kálvini művészetfölfogásról és magyarországi kisugárzásáról. (1973)

Orosz László: Jegyzetek az irodalomtörténetírásról. (1992)

Papp István: Az Edgar Poe-i életérzés Ady Endre költészetében : adalék Ady költői indulásának vizsgálatához. (1977)

Papp István: Az Edgar Poe-i életérzés Ady Endre költészetében II. : motívumvizsgálat. (1978)

Papp István Géza: "Legszebb csikónk..." : Ady ló-lovas motívumának szimbólumértékéről. (1992)

Péter László: Babits Mihály textológiai nézetei. (1992)

Péter László: Juhász Gyula és a "fekete báró". (1960)

Péter László: Radnóti Miklós textológiai nézetei. (1991)

Péter László: A magyarok istene. (1993)

Pósa Péter: Babits Mihály: "Kártyavár". (1956)

Pósa Péter: Keats esztétikájáról és költészetéről : halálának százötvenedik évfordulójára. (1972)

Rozsnyai Jenő: Élet és ábránd : a portugálok emlékezete : 1993. (1993)

Saliga Irén: A Kalotaszeg c. folyóirat repertóriuma. (1993)

Scheiber Sándor and Zsoldos Jenő: Ady Endre levelei Révész Bélához. (1965)

Scheiber Sándor and Zsoldos Jenő and Katona Z. Ferenc: Mikszáth Kálmán levelezéséből. (1976)

Sipka Sándor: Beőthy Zsolt irodalomtörténeti tankönyve a középiskolai oktatásban. (1976)

Somi Éva: Az újsztoicizmus (lispius) hatásának nyomai Borsos Tamás naplóiban. (1973)

Somogyi Dániel: Rimay János levele Kővárból Perneszy Erzsébethez. (1971)

Stachó Károly: Az esendőség önarcképe : Örkény rövidprózájának műfaji sajátosságai. (1992)

Stoll Béla: Magyar vers az [ezerötszáznegyvenes] 1540-es évekből. (1981)

Szabolcsi Gábor: József Attila expresszionizmusának kérdéséhez. (1962)

Szabó T. Attila: Ifj. Heltai Gáspár élete és helyesírása ismeretéhez. (1972)

Szajbély Mihály: A vén cigány "háttere" az 1850-es években. (1981)

Szauder József: Tizenhetedik századi magyar utazó Spanyolországban. (1972)

Szigeti Lajos: Az "édes mostoha" : József Attila anyaverseihez. (1981)

Szigeti Lajos: Egy Ady-vers értelmezéséhez : Kocsi-út az éjszakában. (1977)

Szigeti Lajos: A "felnőttség" vállalása József Attila költészetében : József Attila Kosztolányi-bírálatának lírai fedezete. (1976)

Szigeti Lajos: A "szabad-ötletek jegyzéke" és a kései versek : József Attila költészetének néhány motívumához. (1978)

Szigeti Lajos László: "Kék, tünde fénnyel" : József Attila vonzásában. (1991)

Szigeti Lajos Sándor: Turris Eburnea : Juhász Gyula és Gulácsy Lajos öröksége. (1992)

Széles Klára: Vajda János verseinek minőségi fokozatai : természeti-filozófiai lírája. (1993)

Széles Klára: Vajda János és Pósa Lajos : egy líratörténeti epizód. (1992)

Széles Klára: A vers-minőség fokozatai Vajdánál a Gina-versekben. (1991)

Szörényi László: Dayka Gábor latin versei Tóth László fordításában. (1991)

Szörényi László: "Tükröcske : eggy ficzkópoéta számára" : Ungvárnémeti Tóth László kritikai fogadtatása. (1981)

Szőnyi György Endre: Comenius asztronomiai világképe. (1981)

Tamás Attila: József Attila költészetével rokon sajátságok Radnóti Miklós lírájában. (1968)

Tamás Attila: Vajda János Alfréd regénye c. műve és a magyar romantika néhány problémája. (1965)

Tamás Attila: A "kép" problematikája a költői műalkotásban. (1969)

Tarnóc Márton: Egy kuruckori vers szövegtörténetéhez : descriptio fortunae incontantiae. (1971)

Tonk Sándor: Rozgonyi Sutor (Varga) János. (1971)

Téglásy Imre: A latin purizmus : keresztény vagy pogány humanizmus? (1981)

Tóth Sándor: Ungvárnémeti Tóth László poézisének bölcseleti vonatkozásairól. (1991)

Tóth Sándor: Weöres Sándor és Ungvárnémeti Tóth László : egy költői létértelmezés megítéléséhez. (1993)

Vajk Ilona: Móricz Zsigmond és Kós Károly találkozása : 1993. (1993)

Varga Imre: Egy bujdosó énekünk történetéhez. (1973)

Vág Sándor: A "La Hongrie Républicaine" és Juhász Gyula. (1956)

Vörös László: Ady és Csinszka : gondolatok Robotos Imre könyvéről. (1977)

Vörös László: Az "új hit" motívum tartalma Juhász Gyulánál. (1963)

Vörös László: Az esztétikai valóságfogalom néhány vitás kérdése. (1973)

Vörös László: A Babits-líra egyik kulcsmotívumáról. (1978)

Vörös László: Illyés Gyula lírájának realizmusa. (1967)

Vörös László: Juhász Gyula bibliai témájú verseiről. (1983)

Vörös László: Át kell-e értékelni Juhász Gyulát? (1992)

Vörös László: A tükrözés kategóriája Marx filozófiájában. (1976)

Wittman Tibor: Az újvilág képe Comenius didaktikai műveiben. (1971)

Zentai Mária: Rimay-hatás Thordai János zsoltáraiban. (1973)

Zentai Mária: Vörösmarty Mihály: A Rom : elemzés. (1981)

Zsoldos Sándor: Somlyó Zoltán és Juhász Gyula kapcsolata. (1983)

Ötvös Péter: Három psalmus a "paradoxa" fényében. (1981)

Ötvös Péter: Thoraconymus Mátyás. (1971)

This list was generated on 2024. július 22. 14:08:07 CEST.