Items where Subject is "06.03. Philosophy, ethics and religion"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Á | Ö | Ú | Š
Number of items at this level: 1643.

A

A. Gergely András: Már a régi sem a múlt : interpretációs jelen és mi(sz?)ticizált megéltség. In: Már a múlt sem a régi...: az új magyar mitológia multidiszciplináris elemzése 18. pp. 29-39. (2015)

Ahlback Tore: The origins of the Theosophical society in Finland. In: Religious movements and communities in the 19-20. centuries, (2). pp. 119-131. (1999)

Ajkay Alinka and Hargittay Emil: "Farkas szőre színű szürke papírossal..." : Balásfi Tamás Csepregi iskolája. In: Antikvitás és reneszánsz. pp. 233-244. (2022)

Albert Sándor: De L’Homme-machine à L’Homme plus que machine : genèse d’une supercherie philosophique. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (32). pp. 137-147. (2021)

Albert Sándor: Megjegyzések és kérdések a Heidegger-szöveghez és a kétféle vallásossághoz. In: Egzisztencia és kultúra, (2). pp. 109-111. (1992)

Albert Sándor: Széljegyzetek egy röpirathoz - Fejér Ádám: Röpirat a humán műveltségről. In: Egzisztencia és kultúra, (2). pp. 119-123. (1992)

Albert Sándor: Szükségképpen prófétává kell válnia az ontikus kultúrtörténésznek? : szubjektív reflexiók Fejér Ádám "Ki miért fél az ontikus kultúrtörténettől? című írásáról. In: Polgárosodásunk esélyei és akadályai, (6). pp. 103-106. (1995)

Amir Lydia B.: A filozófia viszonya a komikumhoz : újraértékelés. In: Antik nevetés 2. pp. 1-30. (2015)

Amundsen Arne Bugge: Strategies for rechristianization : political rhetoric of the Norwegian home mission in the 1920s. In: Politics and folk religion, (6). pp. 23-34. (2001)

Ancsel Éva: A müvészi [!művészi] értékek birtokbavétele. In: Érték és kultúra : összeállítás a TIT Szegedi IX. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (9). pp. 140-153. (1980)

Anderle Ádám: Húngaros en el Camino de Santiago. In: Acta hispanica, (2). pp. 3-7. (1997)

András Imre: A Segítő Mária népe vagyunk. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 15-18. (2001)

Annus Irén: Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza. In: Vallásosság-változatok : vallási sokféleség Magyarországon. pp. 169-188. (2008)

Antal József: Énekek Szent Gellértről. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 51-57. (2001)

Antal Éva: A bizalom körei: a jóindulat hermeneutikája és a dekonstruktív irónia. In: A bizalom, (13). pp. 243-253. (2015)

Antal Éva: A humor "filozófiája", avagy a komikum tragikuma. In: Antik nevetés 2. pp. 1-7. (2015)

Anttonen Pertti: One martyr, two pilgrimages : the commemoration of a 12th-century bishop as a spiritual movement in the late 20th century. In: Religious movements and communities in the 19-20. centuries, (2). pp. 1-16. (1999)

Anttonen Veikko: The representation of Sürem sacrificial ritual among the present-day meadow-Mari population in Russia. In: Religious movements and communities in the 19-20. centuries, (2). pp. 143-149. (1999)

Aristoteles : A rekeszizomról : de partibus animalium 3.10. In: Antik nevetés 2. pp. 1-3. (2015)

B

B. Virághalmy Lea: A munkamegosztás hatékonyságának erénye, avagy napjaink gazdaságetikájának hellén vonásai. In: Az erény, (1). pp. 323-328. (2003)

Babarczi Dóra: A Jézus Társaság feloszlatásának folyamata. In: A Jézus Társaság feloszlatása : 1759-1773 76. pp. 5-22. (2006)

Babarczi Dóra: Magyar jezsuiták Dél-Amerikában a 18. század közepén. In: Vallás, egyén, társadalom 7. pp. 11-28. (2014)

Bacsó Béla: Delacroix Szabadság képéhez : az Olümposzról alászállva és elveszve a tények között. In: A szabadság, (8). pp. 11-18. (2010)

Bacsó Béla: Franz Kafka a bűnről. In: A bűn, (2-3). pp. 29-35. (2004)

Bacsó Béla: „Herkules válaszúton” : akarat és döntés. In: Az akarat, (9). pp. 11-19. (2011)

Bacsó Béla: Vázlat a gyűlöletről : Max Scheler. In: A gyűlölet, (6). pp. 11-20. (2008)

Bacsó Béla: A portré és az ész patológiája : Goya. In: Az ész, (10). pp. 141-150. (2012)

Badicsné Szikszai Zsuzsa: A keresztfához megyek... : Kiszombor szakrális emlékei. In: Köztéri szakrális kisépítmények, (19). pp. 233-265. (2008)

Baert Barbara: Kairos and the annunciation : incarnation and the critical moment. In: Fidele signaculum : írások Szőnyi György Endre tiszteletére = Writings in Honour of György Endre Szőnyi. pp. 81-99. (2022)

Bajáki Rita: Pázmány és a barátság. In: Antikvitás és reneszánsz. pp. 245-256. (2022)

Bali János: "Kortárs ősmagyarok" : mítosz és kultúra. In: Sámán sámán hátán : a kortárs pogányság multidiszciplináris elemzése 6. pp. 24-33. (2014)

Balog Iván and Fejér Ádám and Szalma Natália and Kovács Imre Attila: Kereszténység és zsidóság Európában és nálunk. ISBN 963 481 935 4, (1992)

Balogh László Levente: Miért Hannah Arendt? In: A vita : Heller Ágnes emlékére, (19). pp. 156-166. (2022)

Balogh Brigitta: "A tett nem az, ami nem múlik el" : a kölcsönös elismerés és a moralitás dialektikája A szellem fenomenológiájában. In: A barátság, (4). pp. 123-131. (2005)

Balogh Lehel: Az akarat helye a bioetikai döntéshozatal szövevényében. In: Az akarat, (9). pp. 294-302. (2011)

Balogh László Levente: Az áldozat dialektikája. In: Az identitás, (18). pp. 233-244. (2020)

Balogh László Levente: Harag és jogérzék között : Heinrich von Kleist: Kohlhaas Mihály. In: Az agresszió, (14). pp. 353-362. (2016)

Balogh László Levente: A múlt politizálásának hasznáról és káráról. In: Az emlékezet, (15). pp. 285-294. (2017)

Balogh László Levente: A politikai bizalom eredetéről. In: A bizalom, (13). pp. 119-128. (2015)

Balogh László Levente: A politikai hazugságról. In: A hazugság, (12). pp. 61-71. (2014)

Balogh Tibor: Adalékok a descartes-i reflex-fogalom színeváltozásaihoz. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 115-121. (1996)

Balázs Gábor: A konszenzus nélküli viták értéke a zsidó hagyományban. In: A vita : Heller Ágnes emlékére, (19). pp. 119-138. (2022)

Balázs Boglárka: Ralph Waldo Emerson - Akarva-akaratlan. In: Az akarat, (9). pp. 195-202. (2011)

Balázs Gábor: Akarat, hit és ráció Jesájáhu Leibowitz filozófiájában. In: Az ész, (10). pp. 119-132. (2012)

Balázs Gábor: Az identitáspolitika járulékos veszteségei. In: Az identitás, (18). pp. 154-175. (2020)

Balázs Gábor: Holokauszt és hősiesség az izraeli kollektív emlékezetben. In: Az emlékezet, (15). pp. 303-319. (2017)

Balázs Gábor: Igazságosság és egyenlőség Maimonidész filozófiájában. In: Az igazságosság, (7). pp. 251-265. (2009)

Balázs Gábor: „Ne gyűlöljem-e gyűlölőidet, Örökkévaló?” (Zsolt 139, 21) – a gyűlölet megítélésének ambivalenciája a zsidó filozófiában. In: A gyűlölet, (6). pp. 115-133. (2008)

Balázs Gábor: Szabadság és fegyelem problémája az ókori zsidó bölcseletben. In: A szabadság, (8). pp. 81-91. (2010)

Balázs Gábor: A lelkiismeret mint bálvány. In: A lelkiismeret, (5). pp. 93-108. (2006)

Balázs Gábor: A poliamória ésszerűsége. In: A szerelem, (11). pp. 213-231. (2013)

Balázs Gábor and Kiss András: "A közöttünk élő gojok" : az "idegen" fogalma a középkori zsidó-keresztény viszony tükrében. In: Az idegen, (16). pp. 55-71. (2018)

Balázs Katalin: "Hogyan kell cselekednünk" - igazságos egyén és igazságos állam kapcsolata Platón Államában.

Balázs Lajos: Az Együttevés Mágikus Hiedelmétől a Magyarok Kenyeréig. In: Már a múlt sem a régi...: az új magyar mitológia multidiszciplináris elemzése 18. pp. 179-186. (2015)

Balázs Mihály: A humán műveltségről. In: Röpirat a humán műveltségről, (1). pp. 36-37. (1991)

Balázs Péter: Tolerancia a konfesszionalizáció korában : historiográfiai áttekintés. In: Aetas, (35) 1. pp. 150-167. (2020)

Balázs Péter: A vallási (in)tolerancia keresztény alapjairól : újkortörténészi megfontolások. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (145). pp. 3-21. (2020)

Barabás Gábor: A középkori pápaság és Szent Jakab kultuszának metszéspontjában. In: Aetas, (34) 2. pp. 177-182. (2019)

Baracs Gabriella: A gyűlölet síkjai Jézus szenvedéstörténetében. In: A gyűlölet, (6). pp. 306-314. (2008)

Barcsa Krisztina: A vallási kompetenciák helye a pszichológiában.

Barcsa Krisztina: Utószó. In: A fikciótól a kultuszokig : tanulmányok az alkalmazott valláskutatás területéről. pp. 257-258. (2017)

Barcsa Krisztina: A pszichológia, a zsidó vallás és a kereszténység találkozása a gyászban. In: Metszet és perspektíva : tanulmányok az alkalmazott valláskutatás területéről. pp. 13-62. (2017)

Barcsa Krisztina: A vallásról szóló ismeretek oktatásának relevanciája a pszichológia képzésben : [absztrakt].

Barcsi Tamás: A "mi" érzésünk kiterjedése és a morális diskurzusok. In: A vita : Heller Ágnes emlékére, (19). pp. 237-247. (2022)

Barcsi Tamás: Gondolatok civilizációról, kultúráról, közösségről Oswald Spengler és Kertész Imre nyomán. In: A polisz, (17). pp. 284-292. (2019)

Barcsi Tamás: Halál, emlékeztetés, filozófia. In: Az emlékezet, (15). pp. 191-204. (2017)

Barcsi Tamás: A kegyetlenség rendje és az idegenség. In: Az idegen, (16). pp. 95-108. (2018)

Barna Gábor: Csoportszerveződés és egyéni szerepek a népi vallásosságban : vallási kultúra a 19-20. században az Élő Rózsafüzér Egyesület példáján. In: Bölcsészműhely, 2006. pp. 15-20. (2007)

Barna Ferenc Máté: Domonkos tartományfőnöki köszöntő. In: A Szent Domonkos Rend és a kunok 22. p. 7. (2016)

Barna Gábor: Adatok a 19-20. századi rózsafüzéres társulati és áhítatirodalomhoz. In: Vallási néprajzi tanulmányok 14/2. pp. 99-133. (2014)

Barna Gábor: Adatok a halottkultuszhoz : kettős megemlékezés. In: A holtakat látó : írások a csépai halottlátóról 29. pp. 7-11. (2016)

Barna Gábor: Ajánlás. In: Bánsági áhitat 9. pp. 7-8. (2014)

Barna Gábor: Ami a látványosság mögött van : egy helyi zarándok ünnep és a hordozó körmeneti szobrok találkozója. In: Vallási néprajzi tanulmányok 14/2. pp. 83-95. (2014)

Barna Gábor: At the border of two Worlds : cultural dimensions and roles of the churches and religions in Central Europe. In: Saints, feasts, pilgrimages, confraternities = Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften: selected papers = ausgewählte Schriften 15. pp. 105-114. (2014)

Barna Gábor: Az Oltáriszentség tiszteletére alapított kunszentmártoni főtársulat. In: Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 2.. pp. 43-53. (2020)

Barna Gábor: Az egyházak és vallások jelentősége a Bánság mindennapi életében. In: Vallási néprajzi tanulmányok 14/2. pp. 30-36. (2014)

Barna Gábor: Az Élő Rózsafüzér társulata : imádság és imaközösség a 19-21. századi vallási kultúrában. ISBN 978 963 277 319 3, (2011)

Barna Gábor: Az élő lelki rózsafüzér ájtatossága és társulata XIX-XX. századi népi vallásosságban. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (37). pp. 287-299. (1996)

Barna Gábor: Beköszöntő. In: Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 1., (43). pp. 7-8. (2019)

Barna Gábor: Co-existence and conflicts : everyday life of a lay religious confraternity. In: Saints, feasts, pilgrimages, confraternities = Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften: selected papers = ausgewählte Schriften 15. pp. 377-387. (2014)

Barna Gábor: Co-existence and conflicts : everyday life of a lay religious confraternity. In: Religious movements and communities in the 19-20. centuries, (2). pp. 29-42. (1999)

Barna Gábor: Crossing the borders : meeting of religions and shaping the sacred in the age of globalization and the Internet. In: Saints, feasts, pilgrimages, confraternities = Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften: selected papers = ausgewählte Schriften 15. pp. 91-104. (2014)

Barna Gábor: Culture of feasts today : commemorial rites of national and calendar feasts. In: Vallások, határok, kölcsönhatások = Religions, borders, interferences, (27). pp. 107-114. (2011)

Barna Gábor: "Der lebendige Rosenkranz" : Ein internationales Netzwerk und seine lokale Realisierung. In: Saints, feasts, pilgrimages, confraternities = Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften: selected papers = ausgewählte Schriften 15. pp. 411-424. (2014)

Barna Gábor: Der sakrale Raum eines Wallfahrtsortes und seine Objekte : Maria-Radna. In: Saints, feasts, pilgrimages, confraternities = Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften: selected papers = ausgewählte Schriften 15. pp. 275-281. (2014)

Barna Gábor: Díszített oltárok : a templomdíszítés vázlatkönyve - a theatrum sacrum kulisszái. In: Tanulmányok a 18-20. századi Kunszentmárton vallási életéről, (17). pp. 107-115. (2015)

Barna Gábor: Egy 19. századi szentember - Ökrös József. In: A test és a lélek orvosai: Grynaeus Tamás emlékkönyv 1. pp. 108-119. (2013)

Barna Gábor: Egy 19. századi szentember Ökrös József. In: Tanulmányok a 18-20. századi Kunszentmárton vallási életéről, (17). pp. 90-106. (2015)

Barna Gábor: Egyházak és vallások kulturális dimenziói Közép-Európában. In: Vallási néprajzi tanulmányok 14/2. pp. 193-200. (2014)

Barna Gábor: Einleitung. In: Weihnachten, Ostern, Pfingsten : aus der ungarischen und mitteleuropäischen Tradition - Karácsony, Húsvét, Pünkösdswelt der grossen Feste 2. pp. 9-11. (2014)

Barna Gábor: Előszó. In: Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 2.. p. 7. (2020)

Barna Gábor: Előszó. In: Tanulmányok a 18-20. századi Kunszentmárton vallási életéről, (17). pp. 7-8. (2015)

Barna Gábor: Előszó. In: "Oh, boldogságos háromság" : tanulmányok a Szentháromág tiszteletéről, (12). pp. 9-10. (2003)

Barna Gábor: Előszó. In: Tanulmányok a Verses Szentírásról 14/1. pp. 7-9. (2014)

Barna Gábor: Előszó - Foreword. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 7-8. (2014)

Barna Gábor: Emlékmisék, királymisék Kunszentmártonban. In: "A királyhűség jól bevált útján...": rendi és nemzeti kötődések szimbolikus változásai 1867 és 1918 között 25. pp. 265-278. (2016)

Barna Gábor: Epilógus. In: Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 2.. p. 237. (2020)

Barna Gábor: Ethnographic atlases : regions, borders, interferences - foreword. In: Ethnographic atlases : regions, borders, interferences, (30). pp. 1-2. (2012)

Barna Gábor: Foreword. In: Religion, culture, society, (1). p. 7. (2014)

Barna Gábor: Foreword. In: Religion, culture, society, (4). pp. 7-8. (2017)

Barna Gábor: Foreword. In: Politics, feasts, festivals 4. pp. 7-8. (2014)

Barna Gábor: Foreword. In: Religion, culture, society, (5). pp. 7-9. (2018)

Barna Gábor: Foreword. In: Vallási néprajzi tanulmányok 14/2. p. 7. (2014)

Barna Gábor: Foreword. In: Saints, feasts, pilgrimages, confraternities = Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften: selected papers = ausgewählte Schriften 15. p. 7. (2014)

Barna Gábor: Foreword : Change - conflict - adjustment. In: Religion, culture, society, (2). p. 7. (2015)

Barna Gábor: Gnadenorte der "tränenden Marienbilder" in Ungarn Mittel der Ideologie der katholischen Restauration und der kirchlichen Union. In: Saints, feasts, pilgrimages, confraternities = Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften: selected papers = ausgewählte Schriften 15. pp. 181-190. (2014)

Barna Gábor: Gästebücher an Wallfahrtsorten, in Krankenhäusern und Hotels : neue, schriftliche Formen und Quellen ritualisierter Verhaltensweisen. In: Saints, feasts, pilgrimages, confraternities = Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften: selected papers = ausgewählte Schriften 15. pp. 230-243. (2014)

Barna Gábor: Görög katolikus búcsújáró helyek az egykori Északkelet Magyarországon. In: Vallási néprajzi tanulmányok 14/2. pp. 67-82. (2014)

Barna Gábor: Hogyan szerkesszük meg egy szent tiszteletét? : a társadalmi igények, a politika és a megélt vallásosság szerepe Árpád-házi Margit szentté avatásában. In: Vallás, egyén, társadalom 7. pp. 163-205. (2014)

Barna Gábor: How ethnology treats religious issues : an example from East-Central Europe. In: Saints, feasts, pilgrimages, confraternities = Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften: selected papers = ausgewählte Schriften 15. pp. 69-80. (2014)

Barna Gábor: Introduction. In: Religious movements and communities in the 19-20. centuries, (2). pp. 7-10. (1999)

Barna Gábor: Isten és az emberek szolgálatában : ajánló szavak Gyöngyössy Orsolya könyvéhez. In: Papok, szentek, felekezetek : válogatott vallási néprajzi írások 41. pp. 7-8. (2019)

Barna Gábor: Istenek, érdemek, erények szimbolikus elismerése : Corona-virágkoszorú, egy antik rítuselem története és utóélete napjainkig. In: Vallási néprajzi tanulmányok 14/2. pp. 201-207. (2014)

Barna Gábor: Katolikus temetők térhasználata a 19-20. században : a kunszentmártoni temetők példájával. In: Tanulmányok a 18-20. századi Kunszentmárton vallási életéről, (17). pp. 131-137. (2015)

Barna Gábor: Kereszt- és harangtársulatok Kunszentmártonban. In: Tanulmányok a 18-20. századi Kunszentmárton vallási életéről, (17). pp. 68-89. (2015)

Barna Gábor: Keresztény értékek a 20. században : Bálint Sándor - a házastársi hűség példaképe. In: A házasság és a család: a család egykor és ma 2. 27. pp. 214-220. (2016)

Barna Gábor: Kulissen des theatrum sacrum : Provisorische Kleinbauten im Dienst der Liturgie (Krippen, Heiliggräber, Fronleichnamszelte). In: Saints, feasts, pilgrimages, confraternities = Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften: selected papers = ausgewählte Schriften 15. pp. 137-161. (2014)

Barna Gábor: Kép, képmás, kultusz : szerkesztői előszó. In: Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai], (16). p. 7. (2006)

Barna Gábor: Leaders and the led : social strata, genders, age groups and roles in a lay religious confraternity. In: Saints, feasts, pilgrimages, confraternities = Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften: selected papers = ausgewählte Schriften 15. pp. 363-376. (2014)

Barna Gábor: Lectori salutem! : Köszöntöm az Olvasót! In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 9-11. (2001)

Barna Gábor: The Living Rosary Society as frame and form of the Marian devotion the feminization of the Marian devotion: a case study. In: Religion, culture, society, (1). pp. 48-65. (2014)

Barna Gábor: "Maria hat geholfen" : Zeugen alltäglicher Notlagen: gemalte Votivbilder. In: Saints, feasts, pilgrimages, confraternities = Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften: selected papers = ausgewählte Schriften 15. pp. 302-332. (2014)

Barna Gábor: Mariazell und die ungarischen Wallfahrten. In: Saints, feasts, pilgrimages, confraternities = Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften: selected papers = ausgewählte Schriften 15. pp. 191-212. (2014)

Barna Gábor: A Mezey-kántorok eucharisztikus énekei. In: Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 1., (43). pp. 189-205. (2019)

Barna Gábor: Miben segít Szent Margit? : krízishelyzetek és imameghallgatások Árpád-házi Boldog Margit szentté avatási eljárásban. In: Vallási néprajzi tanulmányok 14/2. pp. 183-189. (2014)

Barna Gábor: Mária kegyhelyek. In: Vallási néprajzi tanulmányok 14/2. pp. 167-175. (2014)

Barna Gábor: Mészáros Mihály, a csépai halottlátó. In: A holtakat látó : írások a csépai halottlátóról 29. pp. 54-89. (2016)

Barna Gábor: Napjaink ünnepkultúrája : nemzeti és kalendáris ünnepeink emlékező rítusai. In: Vallások, határok, kölcsönhatások = Religions, borders, interferences, (27). pp. 19-25. (2011)

Barna Gábor: National feasts, political memorial rites - feasts of civil religion? In: Politics, feasts, festivals 4. pp. 72-80. (2014)

Barna Gábor: National pilgrimages, pilgrim trains and identity-building. In: Religion, culture, society, (2). pp. 191-212. (2015)

Barna Gábor: Papers published first / Erste Erscheinung der Artikel. In: Saints, feasts, pilgrimages, confraternities = Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften: selected papers = ausgewählte Schriften 15. pp. 425-428. (2014)

Barna Gábor: Pauliner-Wallfahrtsorte in Ungarn. In: Saints, feasts, pilgrimages, confraternities = Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften: selected papers = ausgewählte Schriften 15. pp. 165-180. (2014)

Barna Gábor: Pilgrim baptism : an initiation rite in the Hungarian catholic paraliturgy. In: Saints, feasts, pilgrimages, confraternities = Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften: selected papers = ausgewählte Schriften 15. pp. 213-222. (2014)

Barna Gábor: Politics and folk religion : concepts and problem. In: Politics and folk religion, (6). pp. 9-21. (2001)

Barna Gábor: Politics and folk religion : foreword. In: Politics and folk religion, (6). p. 3. (2001)

Barna Gábor: Pálos kegyhelyek Magyarországon. In: Vallási néprajzi tanulmányok 14/2. pp. 51-60. (2014)

Barna Gábor: Reconciling national and imperial identity : royal masses and commemorative masses in Kunszentmárton. In: Religion, culture, society, (4). pp. 57-87. (2017)

Barna Gábor: Religious confraternities in the service of the God and the community : the example of the Candle-bearers’ confraternity. In: Saints, feasts, pilgrimages, confraternities = Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften: selected papers = ausgewählte Schriften 15. pp. 352-362. (2014)

Barna Gábor: Saint Margaret of Hungary : the Saint of penance, service to and love of the homeland : 20th century interpretations of Saint Margaret. In: Religion, culture, society, (5). pp. 74-81. (2018)

Barna Gábor: Saints, feasts, pilgrimages, confraternities = Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften: selected papers = ausgewählte Schriften. ISBN 978-963-306-327-9, (2014)

Barna Gábor: Searching for God, ourselves - or outing to nature : escaping from somewhere, finding refuge somewhere? In: Saints, feasts, pilgrimages, confraternities = Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften: selected papers = ausgewählte Schriften 15. pp. 244-252. (2014)

Barna Gábor: Szent Margit ima-akciók a 20. század első felében. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 208-223. (2014)

Barna Gábor: Szent kutak, szent források a búcsújáró helyeken. In: Vallási néprajzi tanulmányok 14/2. pp. 61-66. (2014)

Barna Gábor: Szerkesztői előszó. In: A Szent Domonkos Rend és a kunok 22. p. 13. (2016)

Barna Gábor: Sándor Bálint (1904-1980) : a life’s work in ethnology of religion. In: Saints, feasts, pilgrimages, confraternities = Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften: selected papers = ausgewählte Schriften 15. pp. 11-22. (2014)

Barna Gábor: Sándor Bálint (1904-1980): a life’s work in ethnology of religion - selected works of Sándor Bálint on ethnology of religion. In: Saints, feasts, pilgrimages, confraternities = Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften: selected papers = ausgewählte Schriften 15. pp. 23-29. (2014)

Barna Gábor: Tanulmányok a 18-20. századi Kunszentmárton vallási életéről. ISBN 978-963-306-396-5, (2015)

Barna Gábor: Vallás, egyén, társadalom : egy kutatás tanulságai. In: Vallás, egyén, társadalom 7. pp. 7-8. (2014)

Barna Gábor: Vezetők és vezetettek : társadalmi rétegek, nemek, életkori csoportok és szerepek egy laikus vallási társulatban. In: Tanulmányok a 18-20. századi Kunszentmárton vallási életéről, (17). pp. 54-67. (2015)

Barna Gábor: Wallfahrten und ihre interethnische Komponente im Königreich Ungarn im 18. Jahrhundert. In: Saints, feasts, pilgrimages, confraternities = Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften: selected papers = ausgewählte Schriften 15. pp. 223-229. (2014)

Barna Gábor: Widmung. In: Bánsági áhitat 9. pp. 9-10. (2014)

Barna Gábor: Zur Forschung der Votivbilder und Votivgegenstände von Maria-Radna. In: Saints, feasts, pilgrimages, confraternities = Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften: selected papers = ausgewählte Schriften 15. pp. 282-301. (2014)

Barna Gábor: A barokk szakrális térszerkezet kialakulása : zarándoklatok, kegyhelyek a 18. század első évtizedeiben. In: Vallási néprajzi tanulmányok 14/2. pp. 39-50. (2014)

Barna Gábor: A Živa Krunica társulat (az Élő Rózsafüzér Társulat) horvát sajtója. In: Vallási néprajzi tanulmányok 14/2. pp. 134-143. (2014)

Barna Gábor: The Živa krunica confraternity - the Living Rosary Confraternity - in Croatian press. In: Saints, feasts, pilgrimages, confraternities = Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften: selected papers = ausgewählte Schriften 15. pp. 388-398. (2014)

Barna Gábor: A katolikus restauráció korának Mária-képe. In: Vallási néprajzi tanulmányok 14/2. pp. 155-166. (2014)

Barna Gábor: A kiskunsági Mária-szobrok eredetéről. In: Tanulmányok a 18-20. századi Kunszentmárton vallási életéről, (17). pp. 138-146. (2015)

Barna Gábor: A kunszentmártoniak radnai búcsújárása. In: Tanulmányok a 18-20. századi Kunszentmárton vallási életéről, (17). pp. 17-53. (2015)

Barna Gábor: A "magyaros" Szent Erzsébet. In: Tanulmányok a 18-20. századi Kunszentmárton vallási életéről, (17). pp. 147-160. (2015)

Barna Gábor: A megújító hagyomány. In: Bölcsészet- és társadalomtudományok 7. pp. 104-116. (2014)

Barna Gábor: A mesterszállási templom építésének története. In: Tanulmányok a 18-20. századi Kunszentmárton vallási életéről, (17). pp. 116-130. (2015)

Barna Gábor: A religious society in the baroque age : scapular confraternity in Barka. In: Saints, feasts, pilgrimages, confraternities = Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften: selected papers = ausgewählte Schriften 15. pp. 335-351. (2014)

Barna Gábor: Árpád-házi Szent Margit imaakciók a 20. század első felében. In: Vallási néprajzi tanulmányok 14/2. pp. 176-182. (2014)

Barna Gábor: A search for stability : religion as a shelter and a symbolic manifestation of identity. In: Saints, feasts, pilgrimages, confraternities = Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften: selected papers = ausgewählte Schriften 15. pp. 253-271. (2014)

Barna Gábor: The security of hope : the Confraternity of the Living Rosary. In: Saints, feasts, pilgrimages, confraternities = Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften: selected papers = ausgewählte Schriften 15. pp. 399-410. (2014)

Barna Gábor: The security of hope : the confraternity of the living Rosary. In: Religion, tradition, culture, (18). pp. 119-130. (2007)

Barna Gábor: A szakrális környezet tárgyai Kunszentmártonban. In: Tanulmányok a 18-20. századi Kunszentmárton vallási életéről, (17). pp. 161-169. (2015)

Barna Gábor: A szentek tisztelete : bevezető gondolatok a szentkultusszal foglalkozó konferenciához. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 11-16. (2001)

Barna Gábor: A tanulmányok eredeti megjelenési helye. In: Vallási néprajzi tanulmányok 14/2. pp. 270-272. (2014)

Barna Gábor: Évszázados tudásrétegek máriaradnai képeken : a tisztítótűz Máriaradna 17. századi kegyképén, valamint a mennyország, a purgatórium és a pokol egy 20. századi (naiv) képen. In: Vallási néprajzi tanulmányok 14/2. pp. 252-269. (2014)

Barna Gábor and Grynaeus Tamás: Das Buch Weihnachten, Ostern, Pfingsten und sein Autor, Sándor Bálint (1904-1980) Nachwort. In: Weihnachten, Ostern, Pfingsten : aus der ungarischen und mitteleuropäischen Tradition - Karácsony, Húsvét, Pünkösdswelt der grossen Feste 2. pp. 659-668. (2014)

Baski Imre: A keresztény vallási terminológia megjelenése és változása a kun Miatyánk-fordításokban. In: A Szent Domonkos Rend és a kunok 22. pp. 88-101. (2016)

Bata Imre: A humán műveltségről. In: Röpirat a humán műveltségről, (1). pp. 73-77. (1991)

Bayer Judit: A bűn és a büntetés mint jogi kategória. In: A bűn, (2-3). pp. 293-298. (2004)

Baán Izsák: Nyugati életszabály, keleti ihletettség a 6. század eleji latin szerzetesség világából : a Regula Orientalis. In: Belvedere Meridionale, (32) 1. pp. 17-32. (2020)

Bedő Tamás: Köszöntő = Salutation. In: Belsőváros ékköve: Szent-Rókus-templom, Csongrád = Jewel of Belsőváros : Saint Roch Church, Csongrád 28. p. 9. (2016)

Belaj Vitomir: Trsat és Loreto. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 58-68. (2001)

Belhaj Abdessamad: "What does God say that I should be?" : muslim intellectuals in Europe and the imagined "Muslim identity". In: Religion, culture, society, (2). pp. 117-133. (2015)

Belhaj Abdessamad and Speidl Bianka: Islamic ecumenism redefined : a Hungarian muslim leader's "reformed sharia" for everyday muslims and Europe. In: Religion, culture, society, (5). pp. 26-42. (2018)

Belhaj Abdessamad and Speidl Bianka: Marriage as appropriation: evidence from the Hungarian Muslim Community. In: Religion, culture, society, (1). pp. 129-154. (2014)

Belhaj Abdessamad and Speidl Bianka: The sacred body and the fascination of orthopraxy: the religious corpus of Hungarian muslim woman. In: Religion, culture, society, (2). pp. 134-153. (2015)

Benda Kálmán: Szenczi Molnár Albert magyar zsoltárai. In: "Nem búcsúzom..." : emlékkönyv Benda Kálmán tiszteletére, (7). pp. 9-17. (1994)

Bene Zoltán: Hatni, alkotni, emlékezni. Kölcsey, Madách és Asbóth János kötelességeszménye az emlékezet vonatkozásában. In: Az emlékezet, (15). pp. 119-130. (2017)

Benedicty Robert: Religion et religiosité entre l'Occident chrétien et l'Orient Arabe. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 382-392. (2014)

Benedicty Robert: Sacral transfiguration of civil society : ‘Āshūra’ celebrations in Lebanon. In: Politics, feasts, festivals 4. pp. 243-250. (2014)

Benjamin Walter: A kapitalizmus mint vallás. In: Gazdasági teológia 1. pp. 4-8. (2013)

Benyik György: Hozzászólás Szalma Natália Egzisztencia, kultúra, lét című írásához. In: Egzisztencia és kultúra, (2). pp. 91-92. (1992)

Berdâev Nikolaj Aleksandrovič: A szubjektum és az objektiváció. In: A ráció és határai 2-3. pp. 213-240. (1992)

Berkovits Balázs: A nem viszonzott adomány - Georges Bataille. In: A barátság, (4). pp. 331-337. (2005)

Bernáth Andrea: John Locke és az önmagával ellentmondásba jutott empirizmus. In: Személyes metafizika és az igazság szabadsága, (10). pp. 96-105. (2000)

Bernáth László and Nyárfádi Krisztián: Hiba vagy vétség? : önbecsapás és erkölcsi felelősség. In: A hazugság, (12). pp. 393-406. (2014)

Bernáth Árpád: A humán műveltségről. In: Röpirat a humán műveltségről, (1). pp. 42-44. (1991)

Berán Eszter: A feminista test teleportálása : Judith Butler recepciója a magyar sajtóban.

Besztercei Márk: "mert egy, mégpedig a cselekvő, a megtestesült Ige, egy a tevékenység" : a monoenergista formula és az egyházi egység elérésének lehetősége a VII. században : [absztrakt].

Beszédes Valéria: A Szűzanya tisztelete Szabadkán. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 350-357. (2001)

Beszédes Valéria: A doroszlói Rózsafüzér Társulat. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 366-373. (1998)

Beyssade Jean-Marie: Dieu et la nécessité des principes physyques chez Descartes. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 7-17. (1996)

Beyssade Michelle: L' infinitude de la volonte humaine selon Descartes. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 51-59. (1996)

Biacsi Mónika and Danka Balázs and Ótott-Kovács Eszter: Az ótörök Huasztuanift nyelvtana. In: Huasztuanift : az ótörök manicheus gyónás, (3). pp. 111-128. (2014)

Biacsi Mónika and Danka Balázs and Ótott-Kovács Eszter: Bibliográfia. In: Huasztuanift : az ótörök manicheus gyónás, (3). pp. 165-167. (2014)

Biacsi Mónika and Danka Balázs and Ótott-Kovács Eszter: Huasztuanift : az ótörök manicheus gyónás. ISBN 978 963 306 269 2, (2014)

Biacsi Mónika and Danka Balázs and Ótott-Kovács Eszter: A Huasztuanift teljes, rekonstruált szövege. In: Huasztuanift : az ótörök manicheus gyónás, (3). pp. 17-81. (2014)

Biacsi Mónika and Danka Balázs and Ótott-Kovács Eszter: Jegyzetek. In: Huasztuanift : az ótörök manicheus gyónás, (3). pp. 83-110. (2014)

Biacsi Mónika and Danka Balázs and Ótott-Kovács Eszter: Szuffixum jegyzék. In: Huasztuanift : az ótörök manicheus gyónás, (3). pp. 141-163. (2014)

Biacsi Mónika and Danka Balázs and Ótott-Kovács Eszter: Szójegyzék. In: Huasztuanift : az ótörök manicheus gyónás, (3). pp. 129-139. (2014)

Bihar Mária and Lendvai Kepe Zoltán: Gáspárék keresztje, Bukócki Jézuskája. In: "Szent ez a föld..." : néprajzi írások az Alföldről, (5). pp. 112-116. (2005)

Birnbaum Marianna D.: Fathers and daughters ; contemplating filial conduct (an outline). In: Fidele signaculum : írások Szőnyi György Endre tiszteletére = Writings in Honour of György Endre Szőnyi. pp. 101-112. (2022)

Bitó Józsefné: Régi imaházak Szeged-Felsőközpont környékén. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 374-379. (1998)

Blandl Borbála: A negativitás fogalmáról - Kant Leibniz-kritikái. In: A vita : Heller Ágnes emlékére, (19). pp. 208-216. (2022)

Blumenberg Hans: A protofilozófus (f)elbukik : a tiszta teória komikumához - a Thalész-anekdota recepciótörténete nyomán. In: Antik nevetés 2. pp. 1-73. (2015)

Bodnár Mónika: Putnok mai vallási képe. In: Vallás, közösség, identitás, (31). pp. 183-191. (2012)

Bodosi-Kocsis Nóra: Az Úr lótusz lábainak dicsérete, avagy a vallásos zene szerepe egy magyar vaisnava közösség életében. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 126-132. (2009)

Bodosi-Kocsis Nóra: Online közösség (?) : nyújthat-e a világháló működőképes túlélési stratégiát egy új vallási csoportnak? : egy kis magyar vaisnava közösség esete. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 83-99. (2014)

Bodosi-Kocsis Nóra: Virtual realities : the representation of Christianity in Govinda's world : pieces from a Hungarian Khrisna devotee’s blog. In: Vallások, határok, kölcsönhatások = Religions, borders, interferences, (27). pp. 127-133. (2011)

Bodosi-Kocsis Nóra: Virtuális valóságok : a kereszténység reprezentációja Govinda világában : szemelvények egy magyar Krisna-hívő internetes naplójából. In: Vallások, határok, kölcsönhatások = Religions, borders, interferences, (27). pp. 37-43. (2011)

Bogensberger Hugo: Wertvermittlung durch die Kirche. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 89-97. (1998)

Bognár Ferenc: Történelmi egyházak rendeltetése. In: Személyes metafizika és az igazság szabadsága, (10). pp. 57-63. (2000)

Bognár Ferenc: A keresztény kultúra családképéről. In: Polgári értékek és az európai kultúra, (11). pp. 94-103. (2003)

Bognár Ferenc and Pintér Tibor: Bognár Ferenc hozzászólása ; Gondolatok Fejér Ádám Mítosz és kultúrtörténet című értekezéséhez. In: Tudomány és hagyomány, (4). pp. 99-101. (1993)

Bohár András: Az erények és a barátság alakváltozásairól: materiális/formális/materiális. In: A barátság, (4). pp. 67-78. (2005)

Bohár András: Az etika mint filozófiai mű-egész : egy puzzle játék három darabja. In: Az erény, (1). pp. 61-71. (2003)

Bohár András: A bűn ontológiai és etikai vonatkozásairól. In: A bűn, (2-3). pp. 229-237. (2004)

Borbély Gábor: A gondolkodó lélek mint az organizmus része : Dante és Aquinói Tamás. In: Dante-emlékkönyv 2021 : tanulmányok Dante halálának 700. évfordulója alkalmából. pp. 73-86. (2022)

Bornitz-Papp Bernadett: Über die Verehrung der 14 Nothelfer : Deutschsprachige Kleindrucke über die 14 Nothelfer. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 293-301. (2014)

Boros Gábor: Body and mind in two discourses on method : Descartes, Dilthey, and Misch. In: Különbség, (21) 1. pp. 171-187. (2021)

Boros Bianka: Ajándékozási kultúra és kulturális identitás. In: Az identitás, (18). pp. 308-317. (2020)

Boros Bianka: Időbeliség és realitás : Nicolai Hartmann „izmus” nélküli realizmusa. In: Az emlékezet, (15). pp. 205-218. (2017)

Boros Gábor: Akaratlanul. In: Az akarat, (9). pp. 95-101. (2011)

Boros Gábor: Az együtt-nem-ivás elviselhetetlen bája – lábjegyzetek lakomákhoz. In: A szerelem, (11). pp. 35-47. (2013)

Boros Gábor: Egységfilozófia Spinozánál: a végtelen értelembe beleszövődő emberi ész. In: Az ész, (10). pp. 56-81. (2012)

Boros Gábor: From Descartes to Spinoza, from analysis to synthesis. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 139-144. (1996)

Boros Gábor: Leibniz az igazságosságról. In: Az igazságosság, (7). pp. 187-195. (2009)

Boros Gábor: Locke és Leibniz a bűnről. In: A bűn, (2-3). pp. 128-135. (2004)

Boros Gábor: Polisz, Porosz, Erósz. In: A polisz, (17). pp. 47-60. (2019)

Boros Gábor: Szabadság, szerelem. In: A szabadság, (8). pp. 245-251. (2010)

Boros Gábor: A modernek lelkiismerete. In: A lelkiismeret, (5). pp. 129-148. (2006)

Boros István: Bűn, bűnbeesés és antropológiai következményeik. In: A bűn, (2-3). pp. 113-121. (2004)

Boros István: Isten barátsága : Nüsszai Gergely keresztény lábjegyzete a barátsághoz. In: A barátság, (4). pp. 49-58. (2005)

Boros István: Lelkiismeret és hit. In: A lelkiismeret, (5). pp. 110-116. (2006)

Boros István: Mózes: az erény és a tökéletes élet példája. In: Az erény, (1). pp. 174-186. (2003)

Boros István: „Mózeskosár és anyatej” : filozófia és hit az ókeresztény korban. In: Az ész, (10). pp. 295-303. (2012)

Borvendég Béla: Gáz : [vita Csákány Bélával]. In: Polgárosodásunk esélyei és akadályai, (6). pp. 128-133. (1995)

Botye Bence: Albán iszlám : [absztrakt].

Bowman Marion: Railways, rivalry and the revival of pilgrimage in Glastonbury, 1895 and 1897. In: Religion, culture, society, (2). pp. 168-190. (2015)

Bowman Marion: The people’s princess : vernacular religion and politics in the mourning for Diana. In: Politics and folk religion, (6). pp. 37-49. (2001)

Branczeiz Anna: Freud és Jung álomszöveg-olvasatai. In: A vita : Heller Ágnes emlékére, (19). pp. 281-287. (2022)

Breeur Roland: Se persuader de ne penser à rien. In: Különbség, (21) 1. pp. 111-126. (2021)

Brugós Anikó: Bárdos Lajos-Balássy László: Jeremiás próféta könyörgése (1956). In: Zenei évfordulók : tanulmánykötet : [Szegeden, 2016. okt. 17-18-án azonos címmel rendezett 17. konferencia szerkesztett anyaga]. pp. 99-115. (2017)

Brugós Anikó: Egy élet templom és iskola között : a 90 éves Birtalan József egyházi vonatkozású művei. In: Új utakon a művészetpedagógia : tanulmánykötet : [a 2017. évi konferencián elhangzott előadások anyaga]. pp. 70-83. (2018)

Buber Martin: Beszédek a nevelésről. In: Egyetem, nevelés, értelmiségi lét 1. pp. 385-415. (1990)

Bubnó Hedvig: Az ideális város képe egy 14. századi katalán ferences leírásában. In: Urbs, civitas, universitas: ünnepi tanulmányok Petrovics István 65. születésnapja tiszteletére, (1). pp. 62-66. (2018)

Bujalos István: Rawls elmélete Sandel és Walzer szemszögéből. In: Az igazságosság, (7). pp. 83-103. (2009)

Burckhardt Jacob: Világtörténelmi elmélkedések : részlet. In: Történetfilozófia 1. 4. pp. 19-39. (1994)

Buzádi-Sallai Zsófia: A teológus Szent Hilarius.

Bács Gábor: Az 5D nem menti meg az S4 logikát. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 555-563. (2020)

Bálint Sándor: Advent. In: Weihnachten, Ostern, Pfingsten : aus der ungarischen und mitteleuropäischen Tradition - Karácsony, Húsvét, Pünkösdswelt der grossen Feste 2. pp. 12-14. (2014)

Bálint Sándor: Bilder der Faschingszeit : Fastenzeit ; Palmsonntag ; Karwoche Gründonnerstag ; Karfreitag ; Karsamstag ; Ostern ; Ostermontag ; Weisser Sonntag ; Himmelfahrt. In: Weihnachten, Ostern, Pfingsten : aus der ungarischen und mitteleuropäischen Tradition - Karácsony, Húsvét, Pünkösdswelt der grossen Feste 2. pp. 271-450. (2014)

Bálint Sándor: Bilder der Osterzeit : Sonntag Exaudi, Pfingsten, Fronleichnam. In: Weihnachten, Ostern, Pfingsten : aus der ungarischen und mitteleuropäischen Tradition - Karácsony, Húsvét, Pünkösdswelt der grossen Feste 2. pp. 451-553. (2014)

Bálint Sándor: Bilder der Pfingstzeit - Ausgewählte Literatur. In: Weihnachten, Ostern, Pfingsten : aus der ungarischen und mitteleuropäischen Tradition - Karácsony, Húsvét, Pünkösdswelt der grossen Feste 2. pp. 555-603. (2014)

Bálint Sándor: Bilder des Weihnachtsfestkreises - Hochzeit zu Kana, Fasching. In: Weihnachten, Ostern, Pfingsten : aus der ungarischen und mitteleuropäischen Tradition - Karácsony, Húsvét, Pünkösdswelt der grossen Feste 2. pp. 189-269. (2014)

Bálint Sándor: Der Weihnachtsfestkreis. In: Weihnachten, Ostern, Pfingsten : aus der ungarischen und mitteleuropäischen Tradition - Karácsony, Húsvét, Pünkösdswelt der grossen Feste 2. pp. 15-57. (2014)

Bálint Sándor: Egy magyar szentember, Orosz István önéletrajza : részlet. In: A holtakat látó : írások a csépai halottlátóról 29. p. 45. (2016)

Bálint Sándor: Epiphanie. In: Weihnachten, Ostern, Pfingsten : aus der ungarischen und mitteleuropäischen Tradition - Karácsony, Húsvét, Pünkösdswelt der grossen Feste 2. pp. 155-187. (2014)

Bálint Sándor: Neujahr. In: Weihnachten, Ostern, Pfingsten : aus der ungarischen und mitteleuropäischen Tradition - Karácsony, Húsvét, Pünkösdswelt der grossen Feste 2. pp. 149-154. (2014)

Bálint Sándor: Tag der unschuldigen Kindlein. In: Weihnachten, Ostern, Pfingsten : aus der ungarischen und mitteleuropäischen Tradition - Karácsony, Húsvét, Pünkösdswelt der grossen Feste 2. pp. 143-148. (2014)

Bálint Sándor: Túlvilág, halottlátók : részlet. In: A holtakat látó : írások a csépai halottlátóról 29. pp. 46-53. (2016)

Bálint Sándor: Weihnachtsfasten. In: Weihnachten, Ostern, Pfingsten : aus der ungarischen und mitteleuropäischen Tradition - Karácsony, Húsvét, Pünkösdswelt der grossen Feste 2. pp. 58-121. (2014)

Bálint Sándor: Weihnachtstag. In: Weihnachten, Ostern, Pfingsten : aus der ungarischen und mitteleuropäischen Tradition - Karácsony, Húsvét, Pünkösdswelt der grossen Feste 2. pp. 122-125. (2014)

Bálint Sándor: Zweiter Weihnachtstag. In: Weihnachten, Ostern, Pfingsten : aus der ungarischen und mitteleuropäischen Tradition - Karácsony, Húsvét, Pünkösdswelt der grossen Feste 2. pp. 126-142. (2014)

Bán Katalin: Az insania jelensége és terápiája Seneca prózai munkáiban. In: Antikvitás és reneszánsz 6. pp. 25-42. (2020)

Bányai Viktória: A muszar mozgalom. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 406-412. (2014)

Bártfai Imre: "A bálvány a földön hever" - a felvilágosodás valláskritikája után. In: Bölcsészműhely, 2009. pp. 21-27. (2010)

Bártfai Imre: Az ész hegeli funkciói és ellentmondásai. In: Az ész, (10). pp. 114-118. (2012)

Bártfai Imre: Igazságosság és tragédia a polgári társadalomban. In: Az igazságosság, (7). pp. 231-236. (2009)

Bártfai Imre: Isten halála, Hegel siratója, Nietzsche vezeklője. In: A szabadság, (8). pp. 227-235. (2010)

Bárány Gergő: Königsbergi töredék. (1931)

Békés Vera: Oidipusz, Ádám, Raszkolnyikov ősbűn-modellek a XX. század első felében. In: A bűn, (2-3). pp. 69-83. (2004)

Békés Vera: A mese-beszédtől a hazugságig – gyermekfilozófiai megközelítésben. In: A hazugság, (12). pp. 491-499. (2014)

Béres István: Communio és kommunikáció : a hitátadás és a közösségi élet dimenziói egy harmadrendben. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 70-79. (2014)

Béres István: (Fény)képkultusz : a szakrális megjelenése (vagy annak lehetetlensége) fényképeken. In: Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai], (16). pp. 282-293. (2006)

Bögre Zsuzsanna: Békepapság az üldözött egyházban : kísérlet egy értelmezési keret kialakítására. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 61-71. (1998)

C

Cerezo-Galán Pedro: La doble crisis, ideológica e intelectual, del 98. In: EL 98 a la luz de la literatura y la filosofía : coloquio internacional, Szeged, 16-17 de octubre de 1998 7. pp. 15-36. (1999)

Csejtei Dezső: Beköszöntő. In: Egyetem, nevelés, értelmiségi lét 1. pp. 3-4. (1990)

Csejtei Dezső: Bevezető sorok. In: A ráció és határai 2-3. pp. 3-4. (1992)

Csejtei Dezső: Bevezető sorok. In: Történetfilozófia 1. 4. p. 3. (1994)

Csejtei Dezső: Don Quijote mint európai paradigma : megjegyzések Unamuno Európa-képéről. In: Európai integráció - európai filozófia : [nemzetközi konferencia, Szeged, 1998 szept. 17-18.] 6. pp. 221-228. (1999)

Csejtei Dezső: Fejezetek a táj hermeneutikájából: Simmel és Heidegger. In: Bölcsészettudományok 6. pp. 222-236. (2014)

Csejtei Dezső: La filosofía del paisaje en los ensayos de Unamuno. In: EL 98 a la luz de la literatura y la filosofía : coloquio internacional, Szeged, 16-17 de octubre de 1998 7. pp. 52-79. (1999)

Csejtei Dezső: The cartesianism of life. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 168-175. (1996)

Csejtei Dezső: A humán műveltségről. In: Röpirat a humán műveltségről, (1). pp. 34-35. (1991)

Csejtei Dezső and Juhász Anikó: Az idegen a nyugati féltekén. In: Az idegen, (16). pp. 199-216. (2018)

Csejtei Dezső and Juhász Anikó: Emlékezet és identitás : különös tekintettel a jelenlegi Európa válságára. In: Az emlékezet, (15). pp. 271-284. (2017)

Csejtei Dezső and Juhász Anikó: Hazugság és igazság küllői között vergődve. In: A hazugság, (12). pp. 269-283. (2014)

Csejtei Dezső and Juhász Anikó: A bizalomvesztés és a kvázi-fenomenológiai látásmód összefüggései Ernst Jünger frontregényében. In: A bizalom, (13). pp. 91-101. (2015)

Csejtei Dezső and Juhász Anikó: A filozófus, a fegyenc és a fogdmeg: változatok a lelkiismeret ki-hívására. In: A lelkiismeret, (5). pp. 11-37. (2006)

Csejtei Dezső and Juhász Anikó: A schopenhaueri „akarat” színre lépése és színeváltozása Samuel Beckett irodalmi műveiben. In: Az akarat, (9). pp. 20-41. (2011)

Cselényi István: Az öt érzékszerv liturgiája a keleti egyházban. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 34-42. (2009)

Cselényi István Gábor: Szempontok a keleti lelkiséghez (Keleti lelkiség?). In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 46-54. (2014)

Cselényi István Gábor: A keleti szertartás és az eucharisztia. In: Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 2.. pp. 139-149. (2020)

Cselényi István Gábor: A szofiológia távlatai. In: Vallás, közösség, identitás, (31). pp. 11-20. (2012)

Cserbák András: A keleti templom ikonográfiája és a vizuális kommunikáció. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 32-40. (2001)

Csigó Ábel: Lehetséges-e Althusser és Benjamin párhuzamos olvasata?

Csontos Márton: A heideggeri bűnfenomén marxista recepciója : Lukács György az Ész trónfosztása és A társadalmi lét ontológiájáról című művei alapján. In: A bűn, (2-3). pp. 421-426. (2004)

Csuday Csaba: Abismo y "abismamientos" en (la) Niebla. In: EL 98 a la luz de la literatura y la filosofía : coloquio internacional, Szeged, 16-17 de octubre de 1998 7. pp. 155-161. (1999)

Csáji László Koppány: Az online cédrus árnyéka : őstörténeti narratívák és értékek keveredése vallási diskurzusokkal egy kortárs etno-pogány csoport online és offline kommunikációjának példáján. In: Már a múlt sem a régi...: az új magyar mitológia multidiszciplináris elemzése 18. pp. 187-206. (2015)

Csáji László Koppány: "Belakjuk környezetünket és az internetet!" : lokalitás és/vagy hálózatiság - vallásantropológiai elemzés a közösségkonstrukció lokális és hálózati tereinek, szerveződésének összefüggéseiről. In: Sámán sámán hátán : a kortárs pogányság multidiszciplináris elemzése 6. pp. 78-96. (2014)

Csák Ernő: A csépai ág. hitv. evangelikus egyház története : hogyan lett "Egyesült Protestáns" egyház, és hogyan lett evangelikus missziói egyház. ISBN 978-963-306-550-1, (2017)

Csák László: Havel bűne. In: A bűn, (2-3). pp. 318-324. (2004)

Csák László: A szökőkútmester bölcsessége. In: Szakkollégiumi füzetek 1., (1). pp. 9-16. (2000)

Csák László: A tudományos erkölcsről. In: Az erény, (1). pp. 277-284. (2003)

Csákány Béla: Önvédelem. In: Polgárosodásunk esélyei és akadályai, (6). pp. 133-135. (1995)

Czagány Gábor: Lelkiségi mozgalmak a Magyarországi Református Egyházban. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 11-19. (2014)

Czakó István: Az ártatlanság dialektikája Kierkegaard és Hegel a bűnbeesésről. In: A bűn, (2-3). pp. 169-179. (2004)

Czank Gábor: Képek : Bánsági szentegyházak - Czank Gábor fényképei. In: Bánsági áhitat 9. pp. 87-137. (2014)

Czegle Imre: Amesius korai magyar tanítványai : ismeretlen franekeri disputációk 1624-1625-ből. (1972)

Czétány György: A dialektika határa. In: A vita : Heller Ágnes emlékére, (19). pp. 288-294. (2022)

Czétány György: Az identitás három szintézise. In: Az identitás, (18). pp. 212-221. (2020)

Czövek Judit: A csépai halottlátó. In: A holtakat látó : írások a csépai halottlátóról 29. pp. 90-102. (2016)

Cîrlugea Corina: La logique de l'invention des verites chez Descartes. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 60-67. (1996)

D

D. Tóth Judit: Az örökkévalóság történései : a Péter-apokalipszis túlvilágképe. In: Idő és emlékezet : tanulmányok az időről az ezredfordulón, (14). pp. 35-47. (2005)

Danka Balázs: Az ősi hitvilág nyomai : szemelvények a "pogány" Oguz-náméból. In: A török népek vallásai : filológiai tanulmányok a török vallásos szövegek köréből, (4). pp. 49-68. (2014)

Danka Balázs: Bevezetés. In: Huasztuanift : az ótörök manicheus gyónás, (3). pp. 11-16. (2014)

Danka Balázs: Manicheizmus a török népeknél : szemelvények a Huasztuaniftból. In: A török népek vallásai : filológiai tanulmányok a török vallásos szövegek köréből, (4). pp. 172-187. (2014)

Danka István: Egy fogalmi analízis kudarcának okai : barátság, vágy, okság Platón Lüsziszében. In: A barátság, (4). pp. 39-48. (2005)

Danka István: Miért szülne a szeretet gyűlöletet? : megjegyzések Rorty szolidaritás- fogalmához. In: A gyűlölet, (6). pp. 283-289. (2008)

Dankanits Ádám: Adatok Toroczkai Mátéról. (1969)

Deczki Sarolta: Az akarat mítosza és éthosza. In: Az akarat, (9). pp. 356-363. (2011)

Deczki Sarolta: Kérdés a válaszra. In: A szabadság, (8). pp. 279-286. (2010)

Deczki Sarolta: A földi szerelem. In: A szerelem, (11). pp. 78-85. (2013)

Demeter M. Attila: A szabadság republikánus eszménye. In: A szabadság, (8). pp. 199-207. (2010)

Deák Ernő: Magyarként Ausztriában : érvek és tények. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 139-146. (1998)

Dienes Erzsébet: Jézus Krisztus ábrázolása az Érdy Kódexben. In: "Oh, boldogságos háromság" : tanulmányok a Szentháromág tiszteletéről, (12). pp. 209-216. (2003)

Dienes Erzsébet: Szűz Mária ábrázolása az Érdy-kódexben. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 97-101. (2001)

Dilthey Wilhelm: A pedagógia története. In: Egyetem, nevelés, értelmiségi lét 1. pp. 9-120. (1990)

Dobai Attila: Budapest felekezeti tereinek posztszocialista változásai különös tekintettel új hitek és meggyőződések megjelenésére. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (12) 2. pp. 89-101. (2020)

Dobrovits Mihály: Az iszlám kezdetei Közép-Ázsiában : szemelvények a Kutadgu Biligből. In: A török népek vallásai : filológiai tanulmányok a török vallásos szövegek köréből, (4). pp. 71-87. (2014)

Dolhai Lajos: Az Eucharisztia ünneplése az ókori egyházban. In: Belvedere Meridionale, (32) 1. pp. 7-16. (2020)

Dombi Gábor: A pesti zsidók első temploma(i) : [absztrakt].

Donauer Emese: Az emlékezés interszubjektív megközelítése Marcel filozófiájában. In: Az emlékezet, (15). pp. 228-239. (2017)

Donoso Cortés Juan: Értekezések. (2000)

Drimál István: A testbe vetettségtől a megszabadulásig a taiji, a qigong és a jóga testmetafizikájának összehasonlítása. In: Harcművészet-kutatás 5. pp. 1-79. (2018)

Droysen Gustav: Historika : a historika alapvonala - részlet. In: Történetfilozófia 1. 4. pp. 49-151. (1994)

Dudás Róbert Attila: Titkos katolikus püspökszentelések Magyarországon a XX. század második felében : [absztrakt].

Dudás Róbert Gyula: A külföldön élő katolikus magyarok püspökének egyházjogi helyzete és lehetőségei a XXI. században.

Dudás Róbert Gyula: A külföldön élő katolikus magyarok püspökének egyházjogi helyzete és lehetőségei a XXI. században : [absztrakt].

Dvořáková Hana: Alte und neue Wallfahrtsorte. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 160-165. (2001)

Dán Petra: Nők a mormon vallásban és a mormon feminizmus : [absztrakt].

Dánielné Matus Erzsébet: Mária tisztelete az Alsó-Garam és az Ipoly mentén napjainkban. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 358-366. (2001)

Dékány András: Egy „nemkívánatos” erkölcsi fogalom az újkorban: a lelkiismeret. In: A lelkiismeret, (5). pp. 148-157. (2006)

Dékány András: Közép-európaiság a "magas" filozófiában : tézisek egy ma még talán nem kifejthető témáról. In: Európa közepe - Közép-Európa? : a közép-európai gondolat lehetőségei, (2). pp. 130-138. (2000)

Dékány András: Quelques remarques sur la genèse des jugements de valeur dans la philosophie cartesienne. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 95-99. (1996)

Dékány András: René Descartes és az igazi erény(ek) dícsérete. In: Az erény, (1). pp. 248-253. (2003)

Dékány András: A gyűlölet mint mozzanat Jean-Paul Sartre erkölcsi világmagyarázatában. In: A gyűlölet, (6). pp. 41-52. (2008)

Dékány András: Én nélkül nem megy ... Montaigne a barátságról. In: A barátság, (4). pp. 105-115. (2005)

Dékány András and Laczkó Sándor: "Új hűség a régi értékekhez" : előszó. In: Az erény, (1). pp. 5-7. (2003)

Dénes Iván Zoltán: Emlékezetpolitikai reprezentációk: Szekfű- és Bibó-képek emlékezetrendszerek kontextusában. In: Az emlékezet, (15). pp. 253-270. (2017)

Dér Terézia and Nótári Tamás: A kötetben szereplő szerzők [kislexikon]. In: Exemplaria Graeca : görög bölcsességek latin és magyar fordítással, (2). pp. 190-192. (1999)

E

Eade John: The changing role of railways in the life of european pilgrimage shrine. In: Religion, culture, society, (2). pp. 154-190. (2015)

Ecsédy Ferenc: Látogatás a csépai léleklátó embernél. In: A holtakat látó : írások a csépai halottlátóról 29. pp. 103-105. (2016)

Egyed Péter: Akaratlagosság és parancsok. In: Az akarat, (9). pp. 205-220. (2011)

Egyed Péter: Kant tanítása a lellásmeretről mint esztétikai erény-előzetesről, valamint egy második lelkiismeret lehetőségéről. In: A lelkiismeret, (5). pp. 167-177. (2006)

Egyed Péter: A barátság mint beszély. In: A barátság, (4). pp. 175-184. (2005)

Egyed Péter: A belső szabadságról. In: A szabadság, (8). pp. 92-108. (2010)

Egyed Péter: A bizalmatlanság fenomenológiája. In: A bizalom, (13). pp. 280-291. (2015)

Egyed Péter: A gyűlölet kora. In: A gyűlölet, (6). pp. 59-69. (2008)

Egyed Péter: Ígéret, elhihetőség, elvárás : a ’politikai hazugság’ kognitív összefüggései. In: A hazugság, (12). pp. 27-40. (2014)

Egyed Péter: A vágy és a tudat. In: A szerelem, (11). pp. 169-188. (2013)

Ember Zoltán: Teremtő fejlődés és személyes igazság Bergson filozófiájában. In: Személyes metafizika és az igazság szabadsága, (10). pp. 88-95. (2000)

Enesey Diána Dorisz: A bűnösség hermeneutikája : [absztrakt].

Eperjessy Ernő: Magyar szentek énekei egy XIX. századi horvát kéziratos énekes könyvben. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 58-79. (2001)

Erdély Perovics Andrea: Artaud költői egzisztenciája. In: Az identitás, (18). pp. 94-101. (2020)

Erdélyi Zsuzsanna: Szent Ferenc és a szent költészet. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 207-221. (2001)

Erdélyi Zsuzsanna: Szűz Mária a történeti, későközépkori imádságokban. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 102-126. (2001)

Erich Renata M.: Von Kollegialität zur Freundschaft. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 173-174. (1998)

Erős Katalin Renáta: Eucharistia tisztelet a középkori Magyarországon - a búcsúkiváltságok tanúsága. In: Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 1., (43). pp. 9-22. (2019)

Erős Katalin Renáta: A középkori Krisztus Teste Társulatok néhány jellemző vonása. In: Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 2.. pp. 9-20. (2020)

Eördögh Balázs: Az iszlám misztika és a szúfizmus : szemelvények a török nyelvű szúfi irodalomból. In: A török népek vallásai : filológiai tanulmányok a török vallásos szövegek köréből, (4). pp. 131-154. (2014)

Eördögh Balázs: Égkultusz : tengrizmus a korai törökségnél : szemelvények a II. Türk Kaganátus felirataiból. In: A török népek vallásai : filológiai tanulmányok a török vallásos szövegek köréből, (4). pp. 25-48. (2014)

F

Fabiny Tibor: A humán műveltségről. In: Röpirat a humán műveltségről, (1). pp. 49-50. (1991)

Fajt Anita: Wolffianismus und Pietismus : neue Daten zur Gottsched-Rezeption in Ungarn. In: Kultur und Literatur der Frühen Neuzeit im Donau-Karpatenraum : transregionale Bedeutung und eigene Identität, (14). pp. 197-215. (2014)

Faragó Emese: Az értelem határa versus az értelem diadala : Hamann és Nietzsche Szókratész-képéről. In: Az ész, (10). pp. 30-43. (2012)

Farkas Henrik: A barátság mint a közös alkotás művészete : a barátság fenomenológiájához. In: A barátság, (4). pp. 208-214. (2005)

Farkas Judit: "Túl a puszta megértésen" : újpogányság és a magyar ökofalvak. In: Sámán sámán hátán : a kortárs pogányság multidiszciplináris elemzése 6. pp. 97-114. (2014)

Farkas Zoltán: Kell-a Oroszországnak Európa? : Vlagyimir Szolovjov Oroszország és Európa viszonyáról. In: Európai integráció - európai filozófia : [nemzetközi konferencia, Szeged, 1998 szept. 17-18.] 6. pp. 306-321. (1999)

Farkas Zoltán: Utópián túli erények. In: Az erény, (1). pp. 305-316. (2003)

Farkas Zoltán: A messianisztikus hittől a lelkiismeret válságáig. In: A lelkiismeret, (5). pp. 214-228. (2006)

Fehér M. István: Az emlékezet hasznáról és káráról. In: Az emlékezet, (15). pp. 133-148. (2017)

Fehér M. István: Európai filozófia - európai integráció : hasonlóságok, különbségek, vonatkozások. In: Európai integráció - európai filozófia : [nemzetközi konferencia, Szeged, 1998 szept. 17-18.] 6. pp. 7-20. (1999)

Fehér M. István: Filozófia és identitás - filozófiai identitás : probléma és kérdés, problémaazonosság és az azonosság problémájának azonossága. In: Az identitás, (18). pp. 319-335. (2020)

Fehér M. István: Gyűlölet mint rezignáció és rabság : a másokkal való viszonyok Sartre filozófiai és irodalmi műveiben. In: A gyűlölet, (6). pp. 21-40. (2008)

Fehér M. István: Hazugság és rosszhiszeműség : fenomenológia és ideológiakritika. In: A hazugság, (12). pp. 229-268. (2014)

Fehér M. István: Jóra és rosszra való szabadság – a dulakodás szabadsága. In: A szabadság, (8). pp. 141-168. (2010)

Fehér M. István: A lelkiismeret fenoménje Heidegger Lét és időjében. In: A lelkiismeret, (5). pp. 231-248. (2006)

Fehér M. István: A szerelem sartre-i filozófiája és Kierkegaard. In: A szerelem, (11). pp. 265-292. (2013)

Fejes Ildikó: KALOT mozgalom Székelyföldön. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 147-150. (1998)

Fejes Ildikó: A székely nemzet mítoszváltozatai : új székely nemzeti mitológia. In: Már a múlt sem a régi...: az új magyar mitológia multidiszciplináris elemzése 18. pp. 262-278. (2015)

Fejér Ádám: Analitikus filozófia és metafizika. In: A szabadulás esélyei a libertínusok fogságából, (9). pp. 107-108. (1998)

Fejér Ádám: Az európai kultúra időszerű kérdései. In: Szellemi tekintélyek és az ész diktátumai : az ontikus kultúrtörténet és fogadtatása, (8). pp. 58-68. (1996)

Fejér Ádám: Az igazság vagy a hit intellektuális és kultúrtörténeti koncepciója. In: Kereszténység és zsidóság Európában és nálunk, (3). pp. 9-23. (1992)

Fejér Ádám: Az értelmiségről : levél Csoóri Sándornak. In: Röpirat a közélet megújulásáról, (7). pp. 51-55. (1996)

Fejér Ádám: Biblia és kultúra. In: Szellemi tekintélyek és az ész diktátumai : az ontikus kultúrtörténet és fogadtatása, (8). pp. 27-32. (1996)

Fejér Ádám: Csak egy út van : Németh László társadalomfilozófiai és kultúrtörténeti nézeteiről. In: Kereszténység és zsidóság Európában és nálunk, (3). pp. 79-91. (1992)

Fejér Ádám: Egy szellemi eltévelyedés analízise : Sigmund Freud Rossz közérzet a kultúrában című esszéjéről. In: Tudomány és hagyomány, (4). pp. 102-113. (1993)

Fejér Ádám: Egyházi hagyományőrzés és a hagyomány képviseletének értelmiségi feladata. In: Az igazságnak ragyognia kellene : értelmiség és közélet, (5). pp. 73-79. (1994)

Fejér Ádám: Eljutni ahhoz a ponthoz, amelyben minden értelemmé válik : beszélgetés Csákány Béla matematikussal. In: Polgárosodásunk esélyei és akadályai, (6). pp. 118-127. (1995)

Fejér Ádám: Előszó helyett. In: Röpirat a közélet megújulásáról, (7). pp. 5-7. (1996)

Fejér Ádám: Etika és regény : Kant etikája és az Anna Karenina. In: Az irodalmi elbeszélés elméleti kérdései : narratológiai tanulmányok, (1). pp. 286-291. (1980)

Fejér Ádám: Heidegger ontológiája, Rahner vallásfilozófiája és az ontikus kultúrtörténet. In: Szellemi tekintélyek és az ész diktátumai : az ontikus kultúrtörténet és fogadtatása, (8). pp. 7-18. (1996)

Fejér Ádám: Keresztények és zsidók az európai kultúrában. In: Kereszténység és zsidóság Európában és nálunk, (3). pp. 25-37. (1992)

Fejér Ádám: Ki miért fél az ontikus kultúrtörténettől : egy szellemi irányzat elismertetésének nehézségei és a polgárosodás. In: Polgárosodásunk esélyei és akadályai, (6). pp. 95-102. (1995)

Fejér Ádám: Kiáltás a kultúráért és a kultúra kiáltása : beszélgetés Zatykó László ferences szerzetessel. In: Polgárosodásunk esélyei és akadályai, (6). pp. 35-44. (1995)

Fejér Ádám: Korunk hitetlensége és a humanizmus megújítása. In: A szabadulás esélyei a libertínusok fogságából, (9). pp. 7-16. (1998)

Fejér Ádám: Kételkedés vagy rágalmazás? : kritikai gondolkodás a józan ész határain innen és túl. In: A szabadulás esélyei a libertínusok fogságából, (9). pp. 109-111. (1998)

Fejér Ádám: Kétféle vallásosság. In: Egzisztencia és kultúra, (2). pp. 33-36. (1992)

Fejér Ádám: Közéleti kalandjaimról : levél egykori pártfogómnak és barátomnak. In: Röpirat a közélet megújulásáról, (7). pp. 28-50. (1996)

Fejér Ádám: Közéleti megnyilatkozások és politikai meggondolások Éliás József Auschwitz mint Golgota, Golgota mint Auschwitz című könyvéről. In: Az igazságnak ragyognia kellene : értelmiség és közélet, (5). pp. 101-106. (1994)

Fejér Ádám: Meddig marad a kultúrát nem tisztelő polgáré a szó? In: Röpirat a közélet megújulásáról, (7). pp. 69-71. (1996)

Fejér Ádám: Mentesíthet-e a józan ész a gondolkodás fáradalmaitól? In: Az igazságnak ragyognia kellene : értelmiség és közélet, (5). pp. 7-9. (1994)

Fejér Ádám: Mi a személyes metafizika? In: Személyes metafizika és az igazság szabadsága, (10). pp. 9-56. (2000)

Fejér Ádám: Mítosz és kultúrtörténet : Mircea Eliade A szent és a profán című könyvének értelmezése. In: Tudomány és hagyomány, (4). pp. 87-98. (1993)

Fejér Ádám: Mű és dolog : Heidegger művészetfilozófiájának értelmezése. In: Egzisztencia és kultúra, (2). pp. 55-65. (1992)

Fejér Ádám: Nemzet és kultúra : Joó Tibor és Prohászka Lajos magyarságfölfogásának értelmezése. In: Egzisztencia és kultúra, (2). pp. 67-77. (1992)

Fejér Ádám: Népiek és urbánusok a huszadik századi magyar gondolkodásban. In: Kereszténység és zsidóság Európában és nálunk, (3). pp. 55-70. (1992)

Fejér Ádám: Polgár vagy értelmiségi. In: Kereszténység és zsidóság Európában és nálunk, (3). pp. 5-7. (1992)

Fejér Ádám: Röpirat a humán műveltségről. ISBN 963 481 861 7, (1991)

Fejér Ádám: Röpirat a közélet megújulásáról. In: Röpirat a közélet megújulásáról, (7). pp. 51-55. (1996)

Fejér Ádám: Röpirat, nem értekezés. In: Röpirat a humán műveltségről, (1). pp. 3-5. (1991)

Fejér Ádám: Simone Weil és a polgári kultúratisztelet megújítása. In: A szabadulás esélyei a libertínusok fogságából, (9). pp. 17-19. (1998)

Fejér Ádám: Tudomány és kultúra. In: Szellemi tekintélyek és az ész diktátumai : az ontikus kultúrtörténet és fogadtatása, (8). pp. 33-44. (1996)

Fejér Ádám: Weilről, a tudományról és a vallásról : levél Vasadi Péternek. In: A szabadulás esélyei a libertínusok fogságából, (9). pp. 32-33. (1998)

Fejér Ádám: A humán műveltségről. In: Röpirat a humán műveltségről, (1). pp. 6-33. (1991)

Fejér Ádám: A keresztény nemzet választottsága. In: A 20. század kataklizmái és az 1956-os forradalom, (12). pp. 69-77. (2004)

Fejér Ádám: A kiválasztottságról és az ország eljöveteléről : levél Gyulay Endre Szeged-csanádi megyéspüspöknek. In: Röpirat a közélet megújulásáról, (7). pp. 61-68. (1996)

Fejér Ádám: A lázadó polgár a libertínusok fogságában. In: A szabadulás esélyei a libertínusok fogságából, (9). pp. 77-81. (1998)

Fejér Ádám: A metafizika és a lét szerkezetének intellektuális megvilágítása. In: A szabadulás esélyei a libertínusok fogságából, (9). pp. 66-74. (1998)

Fejér Ádám: A nyelvfilozófia abszurditása és a nyelv értelemközvetítő képessége : Wittgenstein Filozófiai vizsgálódások című művének értelmezése. In: Tudomány és hagyomány, (4). pp. 61-71. (1993)

Fejér Ádám: A nyelvi lényeg magánvalósága és a nyelvi jelek átláthatósága : Heidegger: Aus einem Gespräch von der Sprache - Útban a nyelv felé című írásának értelmezése. In: Tudomány és hagyomány, (4). pp. 72-86. (1993)

Fejér Ádám: A polgárlét ontikus alapjai és a polgárosodás korszerű modellje. In: Polgárosodásunk esélyei és akadályai, (6). pp. 9-19. (1995)

Fejér Ádám: A relativitás elmélete és az elmélet relativitása : egy új természetfilozófia igénye és lehetősége. In: Tudomány és hagyomány, (4). pp. 24-39. (1993)

Fejér Ádám: Értés, értelmezés, érthetőség : válasz a megjegyzésekre. In: Röpirat a humán műveltségről, (1). pp. 78-102. (1991)

Fejér Ádám: A szellem kisajátítása és a nép választottsága. In: Polgári értékek és az európai kultúra, (11). pp. 81-93. (2003)

Fejér Ádám: A tudomány intézményeiről : levél Kosáry Domokosnak, a Magyar Tudományos Akadémia elnökének. In: Röpirat a közélet megújulásáról, (7). pp. 56-60. (1996)

Fejér Ádám: A tömegember és a csőcselék : Ortega y Gasset kultúrtörténeti diagnózisának érvénye. In: Egzisztencia és kultúra, (2). pp. 37-53. (1992)

Fejér Ádám: A túlvilági boldogságról és a kulturális közösségről, avagy miképpen teremthetjük meg értelmiségi és polgári szempont összhangját? In: Polgárosodásunk esélyei és akadályai, (6). pp. 24-34. (1995)

Fejér Ádám and Bartha Tibor: Világvallások párbeszéde vagy ontikus kultúrtörténet? : Fejér Ádámmal beszélget Bartha Tibor a Debreceni Református Teológiai Akadémia Szegedre kihelyezett Vallástanári Tanszékének tanára. In: Az igazságnak ragyognia kellene : értelmiség és közélet, (5). pp. 95-100. (1994)

Fejér Ádám and Gyulay Endre: Az igazságnak ragyognia kellene : interjú Gyulay Endre Szeged-csanádi megyéspüspökkel. In: Az igazságnak ragyognia kellene : értelmiség és közélet, (5). pp. 80-88. (1994)

Fejér Ádám and Szalma Natália: Egzisztencia és kultúra. ISBN 963 481 894 3, (1992)

Fejér Ádám and Szalma Natália: Tudomány és hagyomány : bevezetés. In: Tudomány és hagyomány, (4). pp. 5-7. (1993)

Fekete János: Adatok a csépai plébánia történetéhez. ISBN 978-963-306-463-4, (2015)

Fekete Kristóf: Zavarba hozott kiskorúságunk - Popovics Zoltán, Szécsényi Endre (szerk.) : Esztétika - történelem - hermeneutika : tanulmányok Kisbali László emlékére. In: Különbség, (20) 1. pp. 227-237. (2020)

Fekete László: Descartes, Saussure, and the problems of integrating voice into a dualistic universe. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 194-199. (1996)

Fekete Vali: Az idegen szépség : a dadaizmus kozmopolita esztétikája. In: Az idegen, (16). pp. 320-334. (2018)

Fekete Zoltán: Két világ határán. In: Szakkollégiumi füzetek 1., (1). pp. 37-41. (2000)

Feleky Gábor Attila: Vallásgazdaságtan. In: Metszet és perspektíva : tanulmányok az alkalmazott valláskutatás területéről. pp. 63-94. (2017)

Fenyves Katalin: Jákob háza Magyarországon : a zsidó női vallásosság alakulása 19. században. In: Hagyományláncolat és modernitás 11. pp. 259-274. (2014)

Fenyő Imre: Hogyan beszélhetünk bűnről posztmodern világunkban? In: A bűn, (2-3). pp. 250-257. (2004)

Ferkov Jakab: Egy szabadkai imakönyv Lendva-vidéki emlékekkel. In: "Szent ez a föld..." : néprajzi írások az Alföldről, (5). pp. 133-141. (2005)

Fernández Domingo Blanco: La rectification de l'ontologie cartesienne chez Merleau-Ponty. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 217-227. (1996)

Ferrari Jean: Sur le cogito, derechef. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 73-84. (1996)

Fodor István: Tanulmányok az "ISIS" (Dāʻish) kutatás témaköréből. In: A fikciótól a kultuszokig : tanulmányok az alkalmazott valláskutatás területéről, (6). pp. 65-111. (2017)

Fodor Miklós: A kultúra felértékelődése. In: Polgári értékek és az európai kultúra, (11). pp. 23-24. (2003)

Forrai Márta: A magyarországi bencés oblátus közösség. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 152-158. (2014)

Frauhammer Krisztina: Egyéni imák írásos reprezentációja. In: Vallások, határok, kölcsönhatások = Religions, borders, interferences, (27). pp. 9-18. (2011)

Frauhammer Krisztina: Examples, patterns, models : the prayer book as a source of female identification models. In: Religion, culture, society, (2). pp. 9-24. (2015)

Frauhammer Krisztina: Imakönyvek, imafüzetek az Oltáriszentségről. In: Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 1., (43). pp. 162-175. (2019)

Frauhammer Krisztina: Imakönyvek: feltáratlan források. In: Vallás, egyén, társadalom 7. pp. 67-88. (2014)

Frauhammer Krisztina: Imák és olvasatok : imakönyvek a 19-20. századi Magyarországon. ISBN 978-963-306-658-4, (2019)

Frauhammer Krisztina: Mirjamok és Deborák : imakönyvek a modernizálódó zsidó nők szolgálatában. In: Hagyományláncolat és modernitás 11. pp. 275-299. (2014)

Frauhammer Krisztina: Phishing, superstition or healing prayer? : chain letters on the Internet. In: Religion, culture, society, (5). pp. 54-73. (2018)

Frauhammer Krisztina: Prayer in the trenches : prayer books for doldiers on the Hungarian fronts in the First World War. In: Religion, culture, society, (4). pp. 88-104. (2017)

Frauhammer Krisztina: A Szívgárda kiadványai a gyermeknevelés szolgálatában. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 137-145. (2014)

Frauhammer Krisztina: Written representations of individual prayers. In: Vallások, határok, kölcsönhatások = Religions, borders, interferences, (27). pp. 97-106. (2011)

Frauhammer Krisztina: Írásba foglalt vágyak és imák : magyar kegyhelyek vendégkönyveinek összehasonlító elemzése. ISBN 978 963 306 182 4, (2012)

Frauhammer Krisztina: Írásba foglalt vágyak és imák : szempontok az írásos ájtatosság társadalmi hátteréhez. In: Rítusok, folklór szövegek, (13). pp. 115-122. (2004)

Frauhammer Krisztina: An unexplored source group of the religious life: the prayerbooks. In: Religion, culture, society, (1). pp. 9-30. (2014)

Frazer-Imregh Monika: Egy varázskönyv reneszánsz kori recepciója : a Picatrix olvasói (I) : Marsilio Ficino és Giovanni Pico della Mirandola. In: Antikvitás és reneszánsz 9. pp. 87-118. (2022)

Frazer-Imregh Monika: Adalékok Marsilio Ficino De vita című művének utóéletéhez : hogyan került a De vita Angliába? In: Antikvitás és reneszánsz 5. pp. 107-126. (2020)

Frenyó Zoltán: A hazugság megítélése Szent Ágonston gondolkodásában. In: A hazugság, (12). pp. 284-293. (2014)

Fábián Gabriella: Az engesztelő mozgalom húsz éve a Székelyföldön. In: Vallás, közösség, identitás, (31). pp. 221-228. (2012)

Fábián Gabriella: Eucharisztikus áhítatformák Csíkszentdomokoson. In: Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 1., (43). pp. 150-161. (2019)

Fábián Gabriella: Feast, cult, remembrance : remembrance rites in a Székelyföld village. In: Religion, culture, society, (5). pp. 82-102. (2018)

Fábián Gabriella: Lelkiségi mozgalmak a székelyudvarhelyi főesperesi kerületben. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 20-31. (2014)

Fábián Gabriella: On the spread of the Living Rosary Confraternities in Transylvania (Székelyföld). In: Religion, culture, society, (1). pp. 66-81. (2014)

Fábián Gabriella: The sacrifice of atonement in Roman Catholic communities in the Székelyföld region. In: Religion, culture, society, (2). pp. 58-86. (2015)

Fényes Balázs: Királytisztelet a rabbinikus hagyományban : [absztrakt].

Fényes Balázs and Gleszer Norbert: Igazak érintése : a szent, a tiszta és a tisztátalan fogalma Magyarországon a cádikok iránti tisztelet megnyilvánulásaiban. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 67-83. (2009)

Földesi Tamás: Hazugság és jog. In: A hazugság, (12). pp. 517-521. (2014)

Földesi Tamás: Igazságosság és büntetojog. In: Az igazságosság, (7). pp. 276-282. (2009)

Földesi Tamás: Szabad akarat és a jog. In: Az akarat, (9). pp. 303-307. (2011)

Földesi Tamás: Szabadság, jog, állam. In: A szabadság, (8). pp. 236-242. (2010)

Földesi Tamás: A gyűlölet és a büntetőjog : a Janus arcú gyűlöletbeszéd. In: A gyűlölet, (6). pp. 262-271. (2008)

Földesi Tamás: A jogi és a politikai bűn néhány problémája. In: A bűn, (2-3). pp. 286-292. (2004)

Fülöp István Marcell: Isten mint nárcisztikus szülő : [absztrakt].

G

Garaczi Imre: Egy diskurzusrend hermeneutikai referenciái : konzervatív világrend-morfológiai viták Mannheintől Scrutonig. In: A vita : Heller Ágnes emlékére, (19). pp. 427-441. (2022)

Garaczi Imre: Az akarat arcai : a modern személyiség értelmezése a játékelméletek metafizikája alapján. In: Az akarat, (9). pp. 277-293. (2011)

Garaczi Imre: Emlékezetmúzeum – mint rítus, identitás és kultúra. In: Az emlékezet, (15). pp. 343-352. (2017)

Garaczi Imre: Erény és cselekvés. In: Az erény, (1). pp. 147-157. (2003)

Garaczi Imre: Erósz játékai. In: A szerelem, (11). pp. 340-345. (2013)

Garaczi Imre: Gazdaság és etika, avagy a pénz belső architektúrája : egy világ a monetáris álérték fogságában. In: A bizalom, (13). pp. 343-353. (2015)

Garaczi Imre: Hogyan lettem a marxizmus hatására indián törzsfőnök? : egy „gyűlöletkultúra” természetrajza. In: A gyűlölet, (6). pp. 298-305. (2008)

Garaczi Imre: Idegenből szuverén ismerős? : adalékok az ember és technika kapcsolatának történeti geneziséhez. In: Az idegen, (16). pp. 396-409. (2018)

Garaczi Imre: Identitás és társadalmi tőke a nemzetállamoktól a hálózati társadalmakig. In: Az identitás, (18). pp. 269-287. (2020)

Garaczi Imre: Igazságosság a személyes evidenciától a társadalmi igazolásszintekig. In: Az igazságosság, (7). pp. 159-175. (2009)

Garaczi Imre: Records of the tragical awareness of life. In: EL 98 a la luz de la literatura y la filosofía : coloquio internacional, Szeged, 16-17 de octubre de 1998 7. pp. 99-104. (1999)

Garaczi Imre: Világfaluból planetáris város? : a globális megapolisz virtuális geopolitikai hálózata. In: A polisz, (17). pp. 307-326. (2019)

Garaczi Imre: "A barátság egy lélek két testbe szakadva". In: A barátság, (4). pp. 79-90. (2005)

Garaczi Imre: A bűn mint a művészi ábrázolás forrása. In: A bűn, (2-3). pp. 91-98. (2004)

Garaczi Imre: A hazugság igazsága, az igazság hazugsága. In: A hazugság, (12). pp. 500-509. (2014)

Garaczi Imre: A lelkiismeret és az ítélőerő kapcsolata. In: A lelkiismeret, (5). pp. 206-213. (2006)

Garaczi Imre: The philosophy of history as the play of the historic reason. In: Európai integráció - európai filozófia : [nemzetközi konferencia, Szeged, 1998 szept. 17-18.] 6. pp. 277-285. (1999)

Garaczi Imre: Ész és értelem a modern technika kialakulásának tükrében. In: Az ész, (10). pp. 250-269. (2012)

Gausz András: Barátság a puszta ész határain belül. In: A barátság, (4). pp. 116-122. (2005)

Gausz András: Félelem filozófiatörténeti referátum. In: A bűn, (2-3). pp. 224-228. (2004)

Gausz András: Gewissheit und Selbsttäuschung : über einem Cartesianern. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 244-248. (1996)

Gausz András: Gyűlölet a szőnyeg szélén, gyűlölet megdicsőülten. In: A gyűlölet, (6). pp. 226-233. (2008)

Gausz András: Idegenek az elidegenedésben. In: Az idegen, (16). pp. 367-385. (2018)

Gausz András: Menjünk vissza Ázsiába! In: Európai integráció - európai filozófia : [nemzetközi konferencia, Szeged, 1998 szept. 17-18.] 6. pp. 260-265. (1999)

Gausz András: Mesék rendszerváltásokról : [absztrakt].

Gausz András: Válasz Fejér Ádámnak Heidegger ügyben. In: Egzisztencia és kultúra, (2). p. 99. (1992)

Gausz András: A humán műveltségről. In: Röpirat a humán műveltségről, (1). pp. 35-36. (1991)

Gausz András: Építkezések. In: Az igazságosság, (7). pp. 206-214. (2009)

Gausz András: Érintés - Tiborc „Lelkiösmerete”. In: A lelkiismeret, (5). pp. 380-387. (2006)

Gaál Károly: Adatok a kelet-közép-európai Loreto-kultuszhoz : a názáreti ház és a Loreto-kultusz. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 43-57. (2001)

Gaál Károly: Az andocsi Mária gyermekei : adatok az andocsi búcsújáróhely néprajzához. ISBN 978 963 482 989 8, (2009)

Gedő Éva and Schwendtner Tibor: Morál és genealógia. In: Az erény, (1). pp. 254-260. (2003)

Gelenczey-Miháltz Alirán: Aidósz és Diké. In: A lelkiismeret, (5). pp. 76-84. (2006)

Gelenczey-Miháltz Alirán: Flört a halhatatlansággal : Aphrodité és Ankhiszész. In: A szerelem, (11). pp. 11-22. (2013)

Gelenczey-Miháltz Alirán: Hellének és barbárok avagy az európai identitás problémáiról. In: Az identitás, (18). pp. 102-113. (2020)

Gelenczey-Miháltz Alirán: Kezdetben vala az ész. In: Az ész, (10). pp. 20-29. (2012)

Gelenczey-Miháltz Alirán: Kozmikus igazságszolgáltatás : az egyiptomi Ma’atról és a platóni igazságosság fogalomról. In: Az igazságosság, (7). pp. 43-54. (2009)

Gelenczey-Miháltz Alirán: Meg lehet-e menteni a várost, avagy az Alkibiadész-szindróma. In: A polisz, (17). pp. 34-46. (2019)

Gelenczey-Miháltz Alirán: Philonikia, avagy a hatalom akarása : modern fogalom ókori kontextusban. In: Az akarat, (9). pp. 120-130. (2011)

Gelenczey-Miháltz Alirán: Szókratész választásai : Platón a metafizikai szabadságról. In: A szabadság, (8). pp. 109-125. (2010)

Gereben Ferenc: Vallomások a vallásról : Interjús adalékok a vallásosság szociológiai tipológiájához. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 32-45. (1998)

Gergely Katalin: "A Szentolvasó Társulat Mária Kertje..." : Gyergyószentmiklósi Rózsafüzér társulatok. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 297-333. (1998)

Gerhardt Volker: Die politische Wirklichkeit einer Idee : eine Verteidigung Europas gegen die intellektuelle Skepsis. In: Európai integráció - európai filozófia : [nemzetközi konferencia, Szeged, 1998 szept. 17-18.] 6. pp. 95-106. (1999)

Gimesy Péter: Vitalizmus, botanika és művészet avagy a vitalizmus identitásának változása a 19. század elején. In: Az identitás, (18). pp. 114-125. (2020)

Ginelli Mária and Bugonová Klaudia: A Mária-ábrázolások ikonográfiája a Kelet-Szlovákiai Múzeum gyűjteményében. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 249-258. (2001)

Giuriati Paolo: Loreto, Denver és a katolikus egyház főbb hagyományos kegyhelyei. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 76-86. (2001)

Gleszer Norbert: Kvitli : írott szakrális kommunikáció a magyarországi cádikok sírjainál. In: "Szent ez a föld..." : néprajzi írások az Alföldről, (5). pp. 146-157. (2005)

Gleszer Norbert: Az igazak sátrainál : a magyarországi "csodarabbi" sírok, mint megszentelt helyek és "szakrális kisépítmények". In: Köztéri szakrális kisépítmények, (19). pp. 339-365. (2008)

Gleszer Norbert: Óbecse szakrális kisépítményei. In: Köztéri szakrális kisépítmények, (19). pp. 266-314. (2008)

Glickman Vered: The problem of consciousness and the burden of the cartesian heritage. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 183-188. (1996)

Glässer Norbert: Az isteni dicsőség visszatükröződései : a koronás fő izraelita értelmezései. In: "A királyhűség jól bevált útján...": rendi és nemzeti kötődések szimbolikus változásai 1867 és 1918 között 25. pp. 405-422. (2016)

Glässer Norbert: The Holy Priest of Kálló: a reform Jewish integration narrative in interwar Hungary. In: Religion, culture, society, (1). pp. 155-174. (2014)

Glässer Norbert: A "Machziké Hadosz" intő szava : hitbuzgalmi sajtóviták mint túlélési stratégiák a fővárosi orthodox zsidóság körében, 1925-1944. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 413-422. (2014)

Glässer Norbert: Orthodox Jewish pilgrimages by train before 1944 in Hungary. In: Religion, culture, society, (2). pp. 213-229. (2015)

Glässer Norbert: Találkozás a Szent Igazzal : a magyar nyelvű orthodox zsidó sajtó cádik-képe 1891-1944. ISBN 978-963-306-258-6, (2014)

Glässer Norbert: "Who placed the Jews in the bourgeois stratum of the state" : loyalties, discourses and world-views in Hungarian Jewish symbolic politics before 1944. In: Religion, culture, society, (5). pp. 43-53. (2018)

Glässer Norbert: A kállói Szent Pap : egy neológ izraelita integrációs narratívum a Horthy-korszakban. In: Vallás, egyén, társadalom 7. pp. 206-230. (2014)

Glässer Norbert and Zima András: Előszó. In: Hagyományláncolat és modernitás 11. pp. 9-10. (2014)

Glässer Norbert and Zima András: Unchangingness in change : the changed self-image of Budapest Jewish groups in the interwar years as a result of the changed borders in the Carpathian basin. In: Vallások, határok, kölcsönhatások = Religions, borders, interferences, (27). pp. 147-176. (2011)

Glässer Norbert and Zima András: Változatlanság a változásban : a két világháború közötti budapesti zsidó csoportok önképe a megváltozott Kárpát-medencei határok függvényében. In: Vallások, határok, kölcsönhatások = Religions, borders, interferences, (27). pp. 57-84. (2011)

Glässerné Nagyillés Anikó: "Jöjjetek hozzám mindnyájan..." : eucharisztia tisztelete a Szívgárdában. In: Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 1., (43). pp. 124-132. (2019)

Glässerné Nagyillés Anikó: Little Apostles of the Sacred Heart of Jesus. In: Religion, culture, society, (5). pp. 112-122. (2018)

Glässerné Nagyillés Anikó: "Taking on a visit to the Lord Jesus..." : Eucharistic education of children in the heart brigade. In: Religion, culture, society, (4). pp. 201-209. (2017)

Golden Dániel: A vita racionális rekonstrukciója Lakatos Imrénél. In: A vita : Heller Ágnes emlékére, (19). pp. 420-426. (2022)

Grynaeus Tamás: "Apokrif" elemek a dávodi néphagyományban. In: "Oh, boldogságos háromság" : tanulmányok a Szentháromág tiszteletéről, (12). pp. 197-205. (2003)

Grynaeus Tamás: A két Szent Antal. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 275-286. (2001)

Grósz Eszter: A vita kritikája, kritika a vitában. In: A vita : Heller Ágnes emlékére, (19). pp. 273-280. (2022)

Grósz Eszter: Az idegentől a demokráciáig Jacques Derrida filozófiájában. In: Az idegen, (16). pp. 425-433. (2018)

Guba Szilvia: A szakrális környezet tárgyai egy mezőkövesdi háztartásban. In: "Szent ez a föld..." : néprajzi írások az Alföldről, (5). pp. 117-125. (2005)

Guba Ágoston: A bizalom Epiktétosz filozófiájában. In: A bizalom, (13). pp. 212-224. (2015)

Guenancia Pierre: Descartes philosophe de l’union de l'âme et du corps. In: Különbség, (21) 1. pp. 13-33. (2021)

Gulyás Anna: Semana Santa : Nagyhét egy andalúziai faluban. In: Idő és emlékezet : tanulmányok az időről az ezredfordulón, (14). pp. 115-132. (2005)

Gustavsson Anders: Introduction. In: Politics and folk religion, (6). pp. 5-8. (2001)

Gyenes Ádám: A bűnbeesés folyamatának értelmezése Kierkegaard a szorongás fogalma című műve alapján. In: A bűn, (2-3). pp. 159-168. (2004)

Gyenge Zoltán: Az inkognitó. In: Bölcsészműhely, 2007. pp. 37-44. (2008)

Gyenge Zoltán: A vita mint mono-dialóg. In: A vita : Heller Ágnes emlékére, (19). pp. 21-30. (2022)

Gyenge Zoltán: Az ellenálló akarat – Izsák és Ábrahám a festészetben. In: Az akarat, (9). pp. 42-49. (2011)

Gyenge Zoltán: Az igazságosság és ami utána jön…. In: Az igazságosság, (7). pp. 127-132. (2009)

Gyenge Zoltán: Az ésszerű és ami mögötte van – a test rakoncátlan vágyai és az elme eltévelyedései. In: Az ész, (10). pp. 161-167. (2012)

Gyenge Zoltán: Az őszinteség mítosza – Caravaggio Nárcisza. In: A hazugság, (12). pp. 99-108. (2014)

Gyenge Zoltán: Bizalmatlanok legyünk vagy ostobák? : a bizalom(talanság) esztétikája. In: A bizalom, (13). pp. 18-25. (2015)

Gyenge Zoltán: Gyűlölet, utálat és megvetés. In: A gyűlölet, (6). pp. 53-58. (2008)

Gyenge Zoltán: Hüpnosz és Thanatosz avagy van-e emlékünk a halálban? In: Az emlékezet, (15). pp. 11-21. (2017)

Gyenge Zoltán: Idegen és Más - állandó tekintettel a Trónok harcára. In: Az identitás, (18). pp. 11-22. (2020)

Gyenge Zoltán: Két szerelem margójára : Lukács – Seidler versus Kierkegaard – Regine. In: A szerelem, (11). pp. 189-195. (2013)

Gyenge Zoltán: „Lelkiismeret? Ugyan hol az?”. In: A lelkiismeret, (5). pp. 85-92. (2006)

Gyenge Zoltán: Műalkotás és "igazság" a heideggeri koncepció tükrében. In: Egzisztencia és kultúra, (2). pp. 100-102. (1992)

Gyenge Zoltán: Szerelmesek legyünk és/vagy erényesek? : tiszteletlen, de lelkesült előadás a méltatlanok előtt. In: Az erény, (1). pp. 99-110. (2003)

Gyenge Zoltán: Trödelmarkt der Ideen. In: Európai integráció - európai filozófia : [nemzetközi konferencia, Szeged, 1998 szept. 17-18.] 6. pp. 229-233. (1999)

Gyenge Zoltán: A bűn heteronómiája : Richard, Agamemnón, avagy Ábrahám. In: A bűn, (2-3). pp. 50-58. (2004)

Gyenge Zoltán: A humán műveltségről. In: Röpirat a humán műveltségről, (1). pp. 50-54. (1991)

Gyenge Zoltán: Önkény és szabadság kérdése a Titus Andronicusban. In: A szabadság, (8). pp. 49-56. (2010)

Gyertyános Éva Rita: 20. századi havilapok a Ferences Harmadik Rend szolgálatában. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 159-165. (2014)

Gyertyános Éva Rita: Megszentelt élet és társadalmi szerepvállalás : Ferences Harmadik Rend a 20. századi Magyarországon. In: Vallás, közösség, identitás, (31). pp. 192-201. (2012)

Gyimesi Tímea: Machines et objets techniques chez Jean-Philippe Toussaint à la lumière de la pensée philosophique de Simondon à Guattari. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (32). pp. 25-44. (2021)

Gyulai Endre: Konferencia köszöntő. In: Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai], (16). pp. 9-10. (2006)

Gyárfás Judit: "Létezik-e női filozófia?" - a Magyar Filozófiai Társaság által rendezett kétnapos konferencia 2022. március 24-25-én, konferencia-beszámoló. In: Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat, (12) 1. pp. 117-122. (2022)

Gyöngyössy Orsolya: Adatok izraelita bábaasszonyok keresztelési asszisztenciájának kérdéséhez. In: Hagyományláncolat és modernitás 11. pp. 112-120. (2014)

Gyöngyössy Orsolya: Az alsópapság és a laikus asszisztencia szerepének kutatása Nyugat-Európában és Magyarországon. In: Plébánia és társadalom : a római katolikus alsópapság és a laikus templomszolgák társadalmi szerepe Csongrádon a 19. század második felében 16. pp. 22-30. (2014)

Gyöngyössy Orsolya: Bevezetés és problémafelvetés. In: Plébánia és társadalom : a római katolikus alsópapság és a laikus templomszolgák társadalmi szerepe Csongrádon a 19. század második felében 16. pp. 11-21. (2014)

Gyöngyössy Orsolya: Change of denomination as a gesture of integration : examples from Csongrád, 19th to 20th century. In: Religion, culture, society, (5). pp. 103-111. (2018)

Gyöngyössy Orsolya: Conflicts in religious life in Csongrád in the early 19th century : reactions and attempted solutions. In: Religion, culture, society, (2). pp. 25-39. (2015)

Gyöngyössy Orsolya: Csongrád egyház- és társadalomtörténete a 18-19. században. In: Plébánia és társadalom : a római katolikus alsópapság és a laikus templomszolgák társadalmi szerepe Csongrádon a 19. század második felében 16. pp. 31-42. (2014)

Gyöngyössy Orsolya: Csongrád plébánosai a 18-19. században. In: Plébánia és társadalom : a római katolikus alsópapság és a laikus templomszolgák társadalmi szerepe Csongrádon a 19. század második felében 16. pp. 45-65. (2014)

Gyöngyössy Orsolya: Csongrádi keresztalja : áttekintés az 1950 előtti búcsújáró gyakorlatról. In: Papok, szentek, felekezetek : válogatott vallási néprajzi írások 41. pp. 218-230. (2019)

Gyöngyössy Orsolya: Emlékezetformálás - identitásépítés : Nepomuki Szent János szobrok rehabilitációja a Dél-Alföldön, 1989-2018. In: Papok, szentek, felekezetek : válogatott vallási néprajzi írások 41. pp. 206-217. (2019)

Gyöngyössy Orsolya: Foglalkozásokhoz, egzisztenciális élethelyzetekhez kötődő szentek tisztelete Csongrádon a 18-20. században : Nepomuki Szent János és Szent Orbán kultusza. In: Papok, szentek, felekezetek : válogatott vallási néprajzi írások 41. pp. 200-205. (2019)

Gyöngyössy Orsolya: Hatások és emlékek : segédlelkészek a csongrádi hívek perspektívájából. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 129-136. (2014)

Gyöngyössy Orsolya: "Hivatal" a hivatal árnyékában : a temetőcsősz esete a dékányasszonnyal. In: Plébánia és társadalom : a római katolikus alsópapság és a laikus templomszolgák társadalmi szerepe Csongrádon a 19. század második felében 16. pp. 183-185. (2014)

Gyöngyössy Orsolya: Kántorválasztások Csongrádon 1907 és 1908-ban. In: Papok, szentek, felekezetek : válogatott vallási néprajzi írások 41. pp. 43-62. (2019)

Gyöngyössy Orsolya: Papok, szentek, felekezetek : válogatott vallási néprajzi írások. ISBN 978-963-306-650-8, (2019)

Gyöngyössy Orsolya: Papok, templomszolgák és hitélet Csongrád-Belsővárosban. In: Belsőváros ékköve: Szent-Rókus-templom, Csongrád = Jewel of Belsőváros : Saint Roch Church, Csongrád 28. pp. 89-104. (2016)

Gyöngyössy Orsolya: Paptársak vagy szolgák? : a kisegítő lelkészkedés rendszere. In: Plébánia és társadalom : a római katolikus alsópapság és a laikus templomszolgák társadalmi szerepe Csongrádon a 19. század második felében 16. pp. 89-113. (2014)

Gyöngyössy Orsolya: Parliamentary elections as "Holy War"? : Priests involved in politics in a small town on the Great Plain in the second half of the 19th century. In: Religion, culture, society, (1). pp. 31-47. (2014)

Gyöngyössy Orsolya: Pozíció és centralizáció : a kurátor. In: Plébánia és társadalom : a római katolikus alsópapság és a laikus templomszolgák társadalmi szerepe Csongrádon a 19. század második felében 16. pp. 172-180. (2014)

Gyöngyössy Orsolya: Priests, lay assistants and religious life in Csongrád Belsőváros. In: Belsőváros ékköve: Szent-Rókus-templom, Csongrád = Jewel of Belsőváros : Saint Roch Church, Csongrád 28. pp. 105-119. (2016)

Gyöngyössy Orsolya: Szent Vendel tisztelete Csongrádon a 19. században. In: Papok, szentek, felekezetek : válogatott vallási néprajzi írások 41. pp. 191-199. (2019)

Gyöngyössy Orsolya: Templomszolgák és gyermekeik. In: Plébánia és társadalom : a római katolikus alsópapság és a laikus templomszolgák társadalmi szerepe Csongrádon a 19. század második felében 16. pp. 212-217. (2014)

Gyöngyössy Orsolya: Vallásos társulatok - társadalmi folyamatok : a társulati élet változó dinamikája Csongrádon a 19. században. In: Vallás, egyén, társadalom 7. pp. 31-48. (2014)

Gyöngyössy Orsolya: Zarándoklat a szentségimádás ügyért : Varga Mihály lourdes-i útja 1899-ben. In: Papok, szentek, felekezetek : válogatott vallási néprajzi írások 41. pp. 110-123. (2019)

Gyöngyössy Orsolya: A csongrádi református bába küzdelmei. In: Plébánia és társadalom : a római katolikus alsópapság és a laikus templomszolgák társadalmi szerepe Csongrádon a 19. század második felében 16. pp. 186-190. (2014)

Gyöngyössy Orsolya: Önkép és hivatás : a nép között élő lelkipásztor. In: Plébánia és társadalom : a római katolikus alsópapság és a laikus templomszolgák társadalmi szerepe Csongrádon a 19. század második felében 16. pp. 66-88. (2014)

Gyöngyössy Orsolya: Úr az Úrnak szolgája : a kántor. In: Plébánia és társadalom : a római katolikus alsópapság és a laikus templomszolgák társadalmi szerepe Csongrádon a 19. század második felében 16. pp. 117-158. (2014)

Gyöngyössy Orsolya: "És a takarón megjelent az Urjézus arca..." : Krisztus-jelenések a csongrádi Nagyboldogasszony-templomban... In: Papok, szentek, felekezetek : válogatott vallási néprajzi írások 41. pp. 231-261. (2019)

Gyöngyössy Orsolya: A szerző további írásainak jegyzéke, 2006-2019. In: Papok, szentek, felekezetek : válogatott vallási néprajzi írások 41. pp. 263-267. (2019)

Gyöngyössy Orsolya: A szokásjog ereje : harangozók és sekrestyések. In: Plébánia és társadalom : a római katolikus alsópapság és a laikus templomszolgák társadalmi szerepe Csongrádon a 19. század második felében 16. pp. 159-171. (2014)

Gyöngyössy Orsolya: A társadalmi beilleszkedés stratégiái : csongrádi reformátusok a katolikus "tengerben". In: Papok, szentek, felekezetek : válogatott vallási néprajzi írások 41. pp. 70-76. (2019)

Gyönki Viktória: Múltépítés és propaganda : Keménykezű Harald bizánci harcai és az izlandiakkal való viszonya a sagairodalomban. In: Belvedere Meridionale, (32) 1. pp. 74-88. (2020)

Gábor György: Gömb vagy poliéder : a közjó középkori keresztény elmélete és Ferenc pápa globalizmus-felfogása : [absztrakt].

Gábor György: A vitát nélkülöző disputa. In: A vita : Heller Ágnes emlékére, (19). pp. 95-118. (2022)

Gábor György: Az akarat kiábrázolása, a történelem megképesítése. In: Az akarat, (9). pp. 50-94. (2011)

Gábor György: Az idegen arca a zsidó a középkori keresztény gondolkodásban és művészetben. In: Az idegen, (16). pp. 18-54. (2018)

Gábor György: Az önképet felváltó máskép : judeofóbia, antijudaizmus, antiszemitizmus. In: Az identitás, (18). pp. 44-83. (2020)

Gábor György: Mindhalálig szabadság. In: A szabadság, (8). pp. 69-80. (2010)

Gábor György: Valósággá álmodott mítosz : Maszada – a múlt tere és az emlékezet jelene. In: Az emlékezet, (15). pp. 22-48. (2017)

Gábor György: Viseltethetünk-e bizalommal a történelmi tanúk iránt avagy történelem és hermeneutika. In: A bizalom, (13). pp. 26-56. (2015)

Gábor György: Üdvtörténetté hazudott gyűlölet : az antijúdaizmus teológiája. In: A hazugság, (12). pp. 109-144. (2014)

Gábor György: "A sündisznó örökségévé és mocsárrá teszem" : a várospusztítás ideológiájához - Jeruzsálem és Róma. In: A polisz, (17). pp. 245-274. (2019)

Gángó Gábor: Metternich konzervatív Európája és a magyar liberálisok 1848 után : Eötvös József, Trefort Ágoston és Franz Hartig párbeszéde - Palackýról, Palacký ürügyén. In: Európai integráció - európai filozófia : [nemzetközi konferencia, Szeged, 1998 szept. 17-18.] 6. pp. 286-293. (1999)

Gáspár László Ervin: Racionális diskurzusok és téveszmék. In: A vita : Heller Ágnes emlékére, (19). pp. 84-92. (2022)

Gáspár László Ervin: Vázlatok a korai Wittgenstein identitás-felfogásához. In: Az identitás, (18). pp. 411-422. (2020)

Gönczi Gergő: Gallienus és a görögök - egy római császár barangolása Athénban, Eleusisban és az újplatonista filozófiában. In: Tanulmányok a 70 éves Wojtilla Gyula tiszteletére, (14). pp. 7-22. (2015)

H

Haader Lea: Domonkosokhoz köthető középkori kódexek. In: A Szent Domonkos Rend és a kunok 22. pp. 131-151. (2016)

Hajdú Attila: Ailios Aristeidés Athéna istennőhöz írt prózahimnusza (Or. 37.). In: Antikvitás és reneszánsz 5. pp. 239-269. (2020)

Hajdú Gyula: Kolonializmus és neutralizmus. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (5) 1-15. pp. 71-88. (1958)

Hajdú Péter: Mindenféle a római nevetésről. In: Antik nevetés 2. pp. 1-7. (2015)

Hajós József: 17-18. századi kolozsvári Descartes-vonatkozások : avagy Descartes első kolozsvári százada. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 277-284. (1996)

Halmágyi Miklós: Kedves Olvasó! In: Belvedere Meridionale, (32) 1. pp. 5-6. (2020)

Hamacher Werner: Bűntörténet - Benjamin vázlata : "A kapitalizmus mint vallás". In: Gazdasági teológia 1. pp. 39-80. (2013)

Hamvas Endre Ádám: Francesco Zorzi és Hannibal Rosseli a prisca theologiáról. In: Antikvitás és reneszánsz 7. pp. 91-114. (2021)

Hamvas Endre Ádám: Hermész útja : Iamblikhosz, az alkimista Zószimosz és a hermetikus tanítás. In: Antikvitás és reneszánsz 9. pp. 49-68. (2022)

Hamvas Endre Ádám: Otium sine dignitate: theória és praxisz viszonya a De officiis-ben. In: Fikció és propaganda az ókorban : válogatás a VIII. Magyar Ókortudományi Konferencia előadásaiból, (12). pp. 98-106. (2010)

Hankovszky Tamás: Vita párbeszéd nélkül : Fichte dialógusképtelensége az ateizmus-vita szóváltásaiban. In: A vita : Heller Ágnes emlékére, (19). pp. 224-236. (2022)

Hankovszky Tamás: Az emlékezés Fichte transzcendentális filozófiájában. In: Az emlékezet, (15). pp. 178-190. (2017)

Hankovszky Tamás: Bizalom vagy biztonság? : Fichte a természeti állapot fenntarthatatlanságáról. In: A bizalom, (13). pp. 191-200. (2015)

Hankovszky Tamás: Gyilkos a kapuban : Fichte a hazugságról. In: A hazugság, (12). pp. 294-303. (2014)

Hankovszky Tamás: A jog erkölcsi, illetve erkölcstől független megalapozásának a következményei Fichte államelméletére nézve. In: A polisz, (17). pp. 128-138. (2019)

Hankovszky Tamás: Önazonosság és természetpusztítás : a fichtei paradigma. In: Az identitás, (18). pp. 387-399. (2020)

Hankovszky Tamás: A nem-én, a másik és az idegen : a nemzeti bezárkózás motívumai Fichte A tökéletes állam című művében. In: Az idegen, (16). pp. 133-144. (2018)

Hankó Péter: Katolikus megújulás és ellenreformáció a Bajor Hercegségben a 16. században. In: Szakkollégiumi füzetek 1., (1). pp. 17-36. (2000)

Hausz Frigyes: Testing the new historiography of alchemy : the case of Kenelm Digby. In: From Renaissance to Postmodern at the Institute of English and American studies : prizewinning essays from the OTDK 2007-2014. pp. 45-60. (2013)

Havas László: A politikai szerepvállalás mitizálása Cicerónál. In: Fikció és propaganda az ókorban : válogatás a VIII. Magyar Ókortudományi Konferencia előadásaiból, (12). pp. 108-116. (2010)

Hegedüs Gabriella: A vallás régészete : kutatástörténet. In: Metszet és perspektíva : tanulmányok az alkalmazott valláskutatás területéről. pp. 95-127. (2017)

Hegedűs Gyöngyi: Where is paradise? : the psychological foundations of the idea of afterlife in medieval Islamic and Jewish thought. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 215-229. (2021)

Hegyi László: Fővédnöki köszöntő. In: A Szent Domonkos Rend és a kunok 22. pp. 8-10. (2016)

Heidegger Martin: A német egyetem önhangsúlyozása. In: Egyetem, nevelés, értelmiségi lét 1. pp. 157-175. (1990)

Heidl Sára: Event religion - események vallási töltettel : [absztrakt].

Heller Ágnes: Az ész határa vagy a komédia etikai antropológiája. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 34-41. (1996)

Heller Ágnes: Bizalom és bizalmatlanság az önéletrajzi emlékezet tükrében. In: A bizalom, (13). pp. 11-17. (2015)

Heller Ágnes: Bűn szankciók nélkül. In: A bűn, (2-3). pp. 9-18. (2004)

Heller Ágnes: Európa, Európa... In: Európai integráció - európai filozófia : [nemzetközi konferencia, Szeged, 1998 szept. 17-18.] 6. pp. 21-32. (1999)

Heller Ágnes: Filozófiai lábjegyzetek. ISBN 978-615-5727-04-7, (2020)

Heller Ágnes: Filozófiai műfajok, különös tekintettel Heideggerre. In: A szabadság, (8). pp. 19-31. (2010)

Heller Ágnes: Isteni igazságszolgáltatás, emberi igazságszolgáltatás. In: Az igazságosság, (7). pp. 119-126. (2009)

Heller Ágnes: Miért idegen minden korban a "filozófiai beszédmód", s ezen idegenség következményei. In: Az idegen, (16). pp. 11-17. (2018)

Heller Ágnes: A poéta maszkjai. In: Az erény, (1). pp. 11-24. (2003)

Herteliu Claudiu and Maniu Alexandru Isaic: Statistical indicators for religious studies : primary indicators of classification in the religious system : [absztrakt].

Hetény János: "Az ő gyógyító ereje benne van!" : a Nógrád megyei Karancs-hegy kultuszt ihlető szerepe. In: Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai], (16). pp. 165-176. (2006)

Hetény János: Egyházi inkulturáció a szentek népi tiszteletében. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 41-47. (2001)

Hetény János: "Gyönyörű nagy vonzalom..." : a Karancs-hegyi kistáj Mária-kultuszt ihlető szerepe. ISBN 963 482 749 7, (2006)

Hetény János: Népi Mária-tiszteletünk teológus szemmel : egy szellemtörténeti közhely. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 28-40. (2001)

Hetény János: Számvetésem hivatásomról, családomról. ISBN 978 963 508 853 9, (2017)

Hetény János: A győri vérrel könnyező Szűzanya kultusztörténete. ISBN 963 482 319 X, (2000)

Hetény János: A látás Istenhez vezető vágya és gyakorlata a Bibliában. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 211-218. (2009)

Hiriyanna Ambalike: Folk religion-political undercurrents : with reference to India. In: Politics and folk religion, (6). pp. 99-104. (2001)

Holl Béla: Adatok David Chytraeus magyarországi vonatkozásairól. (1981)

Holl Béla: A Havi Boldogasszony hazai liturgikus tiszteletének középkori kezdetei. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 89-96. (2001)

Holovicz Attila: Posch Jenő materialisztikus érzelemfelfogása. In: A szerelem, (11). pp. 370-391. (2013)

Homoki Gyula: Montanist prophecy and Christian revelation : a theological evaluation : [absztrakt].

Hoppál Mihály: Kell-e nekünk magyar mitológia? In: Már a múlt sem a régi...: az új magyar mitológia multidiszciplináris elemzése 18. pp. 68-83. (2015)

Horváth Péter: A tudomány és világnézet vitájaként legitimált filozófia eszméje. In: A vita : Heller Ágnes emlékére, (19). pp. 308-322. (2022)

Horváth Szilvia: A sztaszisz mint politikaelméleti fogalom. In: A vita : Heller Ágnes emlékére, (19). pp. 175-184. (2022)

Horváth Dávid: Egyebek közt a heideggeri identitásról. In: Az identitás, (18). pp. 460-473. (2020)

Horváth Géza: Nietzsches Zivilisationskritik in der zweiten Unzeitgemäßen Betrachtung. In: Germanistik an der Szegeder Universität : 1956-2006, (12). pp. 79-93. (2008)

Horváth Henrietta: Festménybe zárt hazugságok, mint a művészeti valóság pillanatképei. In: A hazugság, (12). pp. 194-203. (2014)

Horváth Petra: José Ortega y Gasset y los principios de la psicología científica en España - "escorzo". In: Acta hispanica, (14). pp. 31-43. (2009)

Horváth Zoltán: A védőbeszéd védőbeszéde : hasznosság és erény a Theaitétoszban. In: Az erény, (1). pp. 88-96. (2003)

Hrotkó Larissza: A "dámák" és a "kibbucnők" : egy zsinagógai közösség női rétegének változó arca. In: Vallás, közösség, identitás, (31). pp. 172-180. (2012)

Hubbes László: Régi-új szakrális nemzetszimbólumok Székelyföldön. In: Már a múlt sem a régi...: az új magyar mitológia multidiszciplináris elemzése 18. pp. 241-261. (2015)

Hubbes László Attila: Új magyar mitológia? : kutatási tapasztalatok és kihívások. In: Sámán sámán hátán : a kortárs pogányság multidiszciplináris elemzése 6. pp. 34-54. (2014)

Hubbes László Attila and Povedák István: Már a múlt sem a régi: új magyar, újmagyar (?) mitológia. In: Már a múlt sem a régi...: az új magyar mitológia multidiszciplináris elemzése 18. pp. 9-25. (2015)

Huszár Imre Jeromos: P. Albach J. Szaniszló O. F. M : 1795-1853. (1944)

Héthelyi Máté: A vita mint módszer a Gorgiaszban. In: A vita : Heller Ágnes emlékére, (19). pp. 217-223. (2022)

Hévizi Ottó: Stílus-e még "maga az ember"? : a stílus-identifikálás kísérlete és az ECO-elv - problématörténeti vázlat. In: Különbség, (20) 1. pp. 181-208. (2020)

Hörcher Ferenc: Az arisztoteliánus barátság fogalom átalakulása MacIntyre-nél. In: A barátság, (4). pp. 274-282. (2005)

I

Iancu Laura: Meeting ofthe traditional peasant world and religiosity with the globalized world : changes in the religious life of a Hungarian Village, Magyarfalu (Arini) in Moldavia. In: Vallások, határok, kölcsönhatások = Religions, borders, interferences, (27). pp. 89-95. (2011)

Iancu Laura: A Szent Brigitta-ima. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 242-254. (2014)

Iancu Laura: "Édesanyám nem használ gyertyát! Ő nem lát!" : a gyertya, mint a világosságtól a Fényig tartó peregrináció szentelménye. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 197-210. (2009)

Iancu Laura: A modernizáció hatásai a tradicionális paraszti kultúrára és vallásosságra : változások Magyarfalu népi vallásosságában. In: Vallások, határok, kölcsönhatások = Religions, borders, interferences, (27). pp. 3-8. (2011)

Iancu Laura: A "szentség" a népi vallásosságban. In: Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 1., (43). pp. 66-79. (2019)

Iancu Laura: Út menti keresztek, szobrok a moldvai Magyarfaluban. In: Köztéri szakrális kisépítmények, (19). pp. 325-338. (2008)

Iflazoglu Evrim Can: Equal citizenship as a tool of religious pluralism : [absztrakt].

Illyés Bence: Pajzs és Vért : egy első világháborús katona imakönyv olvasatai. In: "A királyhűség jól bevált útján...": rendi és nemzeti kötődések szimbolikus változásai 1867 és 1918 között 25. pp. 363-374. (2016)

Illés Mária: A hit zenei szimbólumai - Liszt: Christus és Brahms: Német requiem című művében. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 101-112. (2009)

Imre Lajos: Az erkölcsi nevelés viszonya a valláshoz. (1913)

Imrényi Tibor: La cerimonia della tonsura monastica secondo il rito bizantino. In: Vallástudományi tanulmányok III., (3). p. 200. (2008)

Imrényi Tibor: The service of monastic tonsuring accordin to the Byzantine rite. In: Vallástudományi tanulmányok III., (3). p. 199. (2008)

Imrényi Tibor: A szerzetesi avatás bizánci rítusa : Imrényi Tibor. In: Vallástudományi tanulmányok III., (3). pp. 7-32. (2008)

Ivancsó István: Az Eucharisztia tiszteletének ábrázolásai a magyar görögkatolikus egyház liturgikus kiadványaiban. In: Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 1., (43). pp. 23-35. (2019)

Ivancsó István: A szentáldozás alatti énekek a görög katolikus liturgiában, különös tekintettel az imakönyvek népénekeire. In: Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 2.. pp. 79-113. (2020)

Ivancsó István: "A szülők imádságai erősítik a házak alapjait..." : a családért szóló imádságok a magyar görög katolikus egyház liturgikus kiadványaiban és híveinek ajkán : [absztrakt].

Ivanics Mária: Bevezető. In: A török népek vallásai : filológiai tanulmányok a török vallásos szövegek köréből, (4). pp. 7-21. (2014)

J

Jahn Mária: András Imre S. J. életrajza címszavakban. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 203-205. (1998)

Jahn Mária: P. András Imre publikációs tevékenysége. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 185-202. (1998)

Jakab Viktória: Kortárs ateista-istenhívő viták pragmatikai és informális logikai vizsgálata : a Magyar Ateista Mémbázis Facebook-oldal fél évének főbb vitacsomópontjai. In: Metszet és perspektíva : tanulmányok az alkalmazott valláskutatás területéről. pp. 173-218. (2017)

Jakubinyi György: Előszó. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). p. 5. (1998)

Jancsó András: A Dignitatis Humanae jelentősége Ernst-Wolfgang Böckenförde gondolkodásában : [absztrakt].

Janes Zoltán: A kegyúri intézmény kialakulása, virágzása és megszűnése, különös tekinettel Kunszentmárton város egyházi életére 1850-től 1950-ig. In: Vallás, egyén, társadalom 7. pp. 233-241. (2014)

Jani Anna: Eltávolodás és odatartozás : a horizontösszeolvadástól a nyelvjáték Ricœuri alternatívájáig. In: Az identitás, (18). pp. 448-459. (2020)

Janka György: "Az érzékek megtisztítása" : adalékok a keresztény böjt történetéhez. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 153-171. (2009)

Janzsó Miklós: Az Élet képe : a Tabula Cebetis-hagyomány. In: Tanulmányok a 70 éves Wojtilla Gyula tiszteletére, (14). pp. 69-80. (2015)

Jaquet Chantal: Pourquoi parler d'union corps/esprit chez Spinoza? In: Különbség, (21) 1. pp. 35-47. (2021)

Jaspers Karl: Az egyetem eszméje. In: Egyetem, nevelés, értelmiségi lét 1. pp. 177-273. (1990)

Jaspers Karl: Ész és egzisztencia. In: A ráció és határai 2-3. pp. 343-430. (1992)

Joseph George: Emergence of relativism in liberal democracies : Joseph Ratzinger's assessment of the postmodern interaction of religious currents : [absztrakt].

Joó Mária: Erósz, philia és a szexus : a nemek kutatása Foucault-tól Platónig. In: A barátság, (4). pp. 29-38. (2005)

Joó Mária: Szerelem – politika – civilizáció: Marcuse nyomában. In: A szerelem, (11). pp. 346-360. (2013)

Joó Tibor: Történetfilozófiai alapok Böhm Károly rendszerében. (1927)

Juhász Anikó and Csejtei Dezső: Oswald Spengler a szerelem történeti aspektusairól. In: A szerelem, (11). pp. 293-309. (2013)

Juhász Anikó and Csejtei Dezső: A bűn disszeminációja. In: A bűn, (2-3). pp. 36-49. (2004)

Junnonaho Martti: On the Finnish present-day religiosity and the new age thought. In: Religious movements and communities in the 19-20. centuries, (2). pp. 133-138. (1999)

Jáki Sándor Teodóz: Ave Maria. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 383-387. (2001)

Jáki Sándor Teodóz: Szempontok az egyházzenei áhítat műsorának kialakításában. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 383-392. (1998)

Jároli József: Az érzékek szerepe a gyulai esperesi kerület katolikus templomainak kialakításában és liturgikus gyakorlatában. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 43-50. (2009)

Jároli József: Egy régi kegykép újjászületése : a gyulai Nádi Boldogasszony. In: Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai], (16). pp. 193-199. (2006)

Jároli József: A Szentháromság oltalma alá helyezett gyulai földész társulatok története. In: "Oh, boldogságos háromság" : tanulmányok a Szentháromág tiszteletéről, (12). pp. 159-163. (2003)

Jároli József: A békéscsabai Credo Férfiegyesület szerepe az egyházközség hitéletében. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 146-151. (2014)

Jároli József: A békéscsabai Oltáregyesület rendszerváltás utáni másfél évtizede 1989-2006. In: Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 2.. pp. 54-65. (2020)

Jároli József: A németgyulai Rózsafüzér Társulat története. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 340-349. (2001)

Jász Borbála: A hazugság és igazság megközelítésének párhuzamai a Bécsi Kör filozófiájában és Le Corbusier építészeti gondolkodásában. In: A hazugság, (12). pp. 212-226. (2014)

Jénáki Ferenc: Kájoni János énekes könyve és forrásai. (1914)

Józsa László: Bevezető. In: "Introibo ad altare dei": Kunszentmárton katolikus papjai 23. pp. 9-11. (2016)

Józsa László: Ciszterciek Kunszentmártonban. In: "Introibo ad altare dei": Kunszentmárton katolikus papjai 23. pp. 577-628. (2016)

Józsa László: Dokumentumok. In: "Introibo ad altare dei": Kunszentmárton katolikus papjai 23. pp. 643-659. (2016)

Józsa László: "Introibo ad altare dei" : Kunszentmárton katolikus papjai. ISBN 978-963-508-824-9, (2016)

Józsa László: Irodalom ; Források ; Függelék. In: "Introibo ad altare dei": Kunszentmárton katolikus papjai 23. pp. 629-642. (2016)

Józsa László: Kunszentmárton káplánjai. In: "Introibo ad altare dei": Kunszentmárton katolikus papjai 23. pp. 143-323. (2016)

Józsa László: Kunszentmárton papjai. In: "Introibo ad altare dei": Kunszentmárton katolikus papjai 23. pp. 325-515. (2016)

Józsa László: Kunszentmárton plébánosai. In: "Introibo ad altare dei": Kunszentmárton katolikus papjai 23. pp. 13-141. (2016)

Józsa László: Megszentelt kövek : kápolnák, szobrok, keresztek és temetők Kunszentmártonban. ISBN 963 482 318 1, (1999)

Józsa László: Szent Márton tisztelete egy alföldi kun városban. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 268-274. (2001)

Józsa László: A Szentháromság tisztelete Kunszentmártonban. In: "Oh, boldogságos háromság" : tanulmányok a Szentháromág tiszteletéről, (12). pp. 165-174. (2003)

Józsa László: XVIII. századi hímzett Mária-képek a kunszentmártoni Nagytemplomban. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 279-287. (2001)

Józsa László: A kunszentmártoni keresztek mint a könyörgő körmenetek állomásai. In: Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai], (16). pp. 241-257. (2006)

Józsa László: A kármelita rendház papjai. In: "Introibo ad altare dei": Kunszentmárton katolikus papjai 23. pp. 517-575. (2016)

Józsa László G.: Byzantine sacral artworks from medical viewpoint. In: A Kárpát-medence, a magyarság és Bizánc = The Carpathian basin, the Hungarians and Byzantium, (11). pp. 99-114. (2014)

K

Kajári Gabriella: "Lokális" és "globális" rózsafüzér társulatok Gyimesben : egy "virtuális imaközösség" helyi adaptációja. In: Vallás, közösség, identitás, (31). pp. 202-212. (2012)

Kakuk Mátyás: Alán-oszét adalékok az "Érzékek és vallás" c. konferencia anyagához. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 51-63. (2009)

Kalmár Zoltán: Az elegáns ember. In: Az erény, (1). pp. 137-146. (2003)

Kalmár Zoltán: National motifs on a young world citizen's luggage. In: Európai integráció - európai filozófia : [nemzetközi konferencia, Szeged, 1998 szept. 17-18.] 6. pp. 250-259. (1999)

Kalmár Zoltán: Vadászat és lelkiismeret. In: A lelkiismeret, (5). pp. 388-395. (2006)

Kalmár Zoltán: A kígyótól a vétekadatbázisig. In: A bűn, (2-3). pp. 215-223. (2004)

Kalmár Zoltán: The philosophy of agony : an accidental meeting between Unamuno and Ulyanov in the Mausoleum. In: Európai integráció - európai filozófia : [nemzetközi konferencia, Szeged, 1998 szept. 17-18.] 7. pp. 105-111. (1999)

Kamarás István: Krisnás habitusok : két magyarországi Krisnahívő csoport vallásossága, életstílusa és ízlése. In: Vallásosság-változatok : vallási sokféleség Magyarországon. pp. 153-168. (2008)

Kamarás István: Missa Aboniensis : Szilas Imre 1967-es és 1997-es miséinek fogadtatása. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 46-60. (1998)

Kanyó Zoltán: A "materiális" és "filozófiai" esztétikáról. In: Szegedi Bölcsészműhely '77 : kutatási módszerek és irányzatok a társadalomtudományokban. pp. 183-198. (1978)

Kapaló James Alexander: Narratíva és kozmológia az inochentizmus ikonográfiai hagyományában. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 255-268. (2014)

Kapitány Ágnes and Kapitány Gábor: Ajánlás. In: Sámán sámán hátán : a kortárs pogányság multidiszciplináris elemzése 6. pp. 7-8. (2014)

Kapitány Ágnes and Kapitány Gábor: A modern mitológiák szemiotikájához. In: Már a múlt sem a régi...: az új magyar mitológia multidiszciplináris elemzése 18. pp. 40-61. (2015)

Kaposi Dorottya: La certitude humaine et la volonté divine. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 200-207. (1996)

Kaposi Márton: Heidegger és két kortársa. In: Egzisztencia és kultúra, (2). pp. 96-98. (1992)

Kaposi Márton: The spiritual Europe of the italian liberalism. In: Európai integráció - európai filozófia : [nemzetközi konferencia, Szeged, 1998 szept. 17-18.] 6. pp. 294-305. (1999)

Kardos Gábor: Az édentől nyugatra a bűn és az erőszak mint a nyugati gondolkodás princípiumai. In: A bűn, (2-3). pp. 362-379. (2004)

Kardos Gábor: Sorskészség vagy sorsképtelenség : az erény ontológiája és fundamentáletikai aktualitása. In: Az erény, (1). pp. 121-136. (2003)

Karikó Sándor: Európaiság - közép-európaiság. In: Európa közepe - Közép-Európa? : a közép-európai gondolat lehetőségei, (2). pp. 70-76. (2000)

Karácsonyi Judit: Les écrivains vont-ils au cinéma? : le développement technologique au service de l'apprivoisement de l'image. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (32). pp. 79-87. (2021)

Kelemen János: Az ész. In: Az ész, (10). pp. 11-19. (2012)

Kelemen János: Erény és nemesség. In: Az erény, (1). pp. 25-34. (2003)

Kelemen János: „Szerelem vitt kettőnket egy halálba” Francesca da Rimini történetének szerelemfilozófiai háttere. In: A szerelem, (11). pp. 113-121. (2013)

Kelemen János: Tiltás, határok, kirekesztés az Isteni színjátékban. In: A bűn, (2-3). pp. 19-28. (2004)

Kelemen Zoltán: Még egyszer a Parmenidészről : avagy a módszer kiúttalansága. In: Budapesti és szegedi tanulmányok az irodalomelmélet/történet köréből, (1). pp. 67-72. (1996)

Keller György: Az erény rehabilitációjának szükségessége és lehetősége Max Scheler gondolkodásában. In: Az erény, (1). pp. 317-322. (2003)

Keller György: Az önbecsapásról. In: A lelkiismeret, (5). pp. 326-330. (2006)

Keller György: Érkezés és jelenlét. In: A barátság, (4). pp. 150-153. (2005)

Kendeffy Gábor: Erény és kinyilatkoztatás Lactantiusnál. In: Az erény, (1). pp. 161-173. (2003)

Kendeffy Gábor: Mire jó a rossz? : a mandineres gondviselés tanítása a pogány és keresztény antikvitásban. In: A bűn, (2-3). pp. 101-112. (2004)

Kerekes Ibolya: Contemplative Dominican nuns in Szeged. In: Religion, culture, society, (1). pp. 82-94. (2014)

Kerekes Ibolya: Igények és várakozások : a szemlélődő domonkos apácák szegedi megtelepedésének előzményei. In: Vallás, egyén, társadalom 7. pp. 89-100. (2014)

Kerekes Ibolya: Szemlélődő domonkos apácák Szegeden. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 190-198. (2014)

Kerekes Ibolya: The appearance of folk embroideries on liturgical textiles of Roman catholic churches in Hungary. In: Religion, culture, society, (5). pp. 123-134. (2018)

Kerny Terézia: Adorációs kép, dedikációs-kép, fogadalmi kép, supplikációs-kép : kísérlet egy középkori ikonográfiái csoport műfaji szétválasztására. In: Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai], (16). pp. 22-38. (2006)

Kertész Péter: A fehérvárcsurgói vaskereszt. In: Köztéri szakrális kisépítmények, (19). pp. 54-60. (2008)

Keserű Bálint: Paulus Michael Rhegenius, az erdélyi unitáriusok és Descartes kései német követői. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 285-296. (1996)

Keveházi Katalin: Melanchthon és a Wittenbergben tanult magyarok az 1550-es évektől 1587-ig : adalékok Melanchthon magyarországi recepciójának első évszázadához. ISBN 963 481 594 4, (1986)

Kierkegaard Søren: Filozófiai töredékek : a halálos betegség. In: A ráció és határai 2-3. pp. 73-98. (1992)

Kis-Halas Judit: A táltos és az emberi lét hét szintje : ezoterizmus és újpogányság kölcsönhatásainak vizsgálati lehetőségei a kortárs gyógyítói rendszerekben. In: Sámán sámán hátán : a kortárs pogányság multidiszciplináris elemzése 6. pp. 129-143. (2014)

Kisnémet László Fülöp: A nép teológiája nyomában - Ferenc pápa tanítóhivatalának forrásai : [absztrakt].

Kiss Endre: A pozitivizmus-vita és a paradigmák átrendeződése. In: A vita : Heller Ágnes emlékére, (19). pp. 323-340. (2022)

Kiss Endre: Az emlékezet új mutációja : a Halhatatlan hadsereg. In: Az emlékezet, (15). pp. 320-328. (2017)

Kiss Endre: Az erény fogalmának rehabilitációja Max Schelernél. In: Az erény, (1). pp. 261-268. (2003)

Kiss Endre: Az erény és a bűn Nietzsche filozófiájában. In: A bűn, (2-3). pp. 180-191. (2004)

Kiss Endre: Friedrich Nietzsche és az akarat filozófiai tipológiája. In: Az akarat, (9). pp. 171-184. (2011)

Kiss Endre: Globális identitás. In: Az identitás, (18). pp. 288-296. (2020)

Kiss Endre: Ignacio Corsaro és a Lo Straniero. In: Az idegen, (16). pp. 257-266. (2018)

Kiss Endre: „L’effet c’ est moi” : a gyűlölet Friedrich Nietzsche etikatipológiájában. In: A gyűlölet, (6). pp. 209-225. (2008)

Kiss Endre: Nietzsche szerelemfilozófiája : Platón, Spinoza és Jung horizontja előtt. In: A szerelem, (11). pp. 317-331. (2013)

Kiss Endre: Posztmodern Justítia. In: Az igazságosság, (7). pp. 215-230. (2009)

Kiss Endre: Típusok és modellek a társadalmak történetében : Jacob Burckhardt és a görög polisz. In: A polisz, (17). pp. 336-345. (2019)

Kiss Endre: A lelkiismeret problémája Nietzsche morál-tipológiájában. In: A lelkiismeret, (5). pp. 195-206. (2006)

Kiss Endre: Árulás és bizalom : társadalomontológiai kísérlet. In: A bizalom, (13). pp. 292-303. (2015)

Kiss Lóránt: Az idegen a filozófia szolgálólánya, avagy az idegen-ség társadalom- és történetfilozófiai megközelítése. In: Az idegen, (16). pp. 434-443. (2018)

Kiss-Rigó László: Előszó = Foreword. In: Belsőváros ékköve: Szent-Rókus-templom, Csongrád = Jewel of Belsőváros : Saint Roch Church, Csongrád 28. p. 11. (2016)

Kissné Novák Éva: Az akaratról. In: Az akarat, (9). pp. 396-404. (2011)

Kissné Novák Éva: Philosophische Begründung Bürgerlicher Werte in den Gedanken von Descartes. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 266-274. (1996)

Kissné Novák Éva: Történelmi emlékezet hiátusokkal napjainkban. In: Az emlékezet, (15). pp. 422-429. (2017)

Kissné Novák Éva: Veszendő értékeink. In: Európai integráció - európai filozófia : [nemzetközi konferencia, Szeged, 1998 szept. 17-18.] 6. pp. 340-348. (1999)

Kissné Novák Éva: A barátság szerepe a személyiség formálódásában. In: A barátság, (4). pp. 201-207. (2005)

Kissné Novák Éva: A bűn és a nő. In: A bűn, (2-3). pp. 309-317. (2004)

Kissné Novák Éva: A jó polgár. In: A polisz, (17). pp. 346-355. (2019)

Kissné Novák Éva: Önámítés és/vagy hazugság. In: A hazugság, (12). pp. 407-416. (2014)

Kissné Novák Éva: A szerelem arcai. In: A szerelem, (11). pp. 159-165. (2013)

Klamár Sára: Maradék(i) keresztek : egy szerémségi falu szakrális köztéri kisépítményei. In: Köztéri szakrális kisépítmények, (19). pp. 315-324. (2008)

Kleobulos and Solon and Khilón and Thales and Pittakos and Bias and Periandros : A hét bölcs. In: Exemplaria Graeca : görög bölcsességek latin és magyar fordítással, (2). pp. 11-24. (1999)

Knapp Éva: II. Rákóczi Ferenc és a veritas-gondolat. In: Antikvitás és reneszánsz 7. pp. 137-178. (2021)

Kocsis Ferenc: Irodalmi körkép, gazdasági kórkép. In: Gazdasági teológia 1. pp. 260-270. (2013)

Kocziszky Éva: A kéz a zsigerek, avagy a testi szenvedés és a bűn Jób könyvében. In: A bűn, (2-3). pp. 195-206. (2004)

Kokas Károly: Az emlékezet digitális katedrálisa. In: Az emlékezet, (15). pp. 369-376. (2017)

Kollányi Irén: Kóserság kezdőknek : a vallástörvény visszatanulásának gondjai. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. p. 439. (2014)

Kollár Csaba: Hitélet a mesterséges intelligencia korában : [absztrakt].

Koltay Erika: Boldogasszony virágai. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 318-332. (2001)

Kolumbán Adrienn: Görög mitikus motívumok Márai Sándor A gyertyák csonkig égnek című regényében és a Parázs című színjátékában : [absztrakt].

Komoróczy Szonja Ráhel: Jiddis, német vagy jüdisch Deutsch? : a lakompaki Krausz Júda rabbi könyvei. In: Hagyományláncolat és modernitás 11. pp. 76-87. (2014)

Kondor Zsuzsanna: Social makeup and solitary reason. In: A barátság, (4). pp. 317-330. (2005)

Kormos József: "Die Gemeinsamkeit der philosophischen Atmosphäre" : Husserl Göttingen-i tanítványainak barátságáról Edith Stein írásai alapján. In: A barátság, (4). pp. 195-200. (2005)

Kormos József: "Hozzáfordulás a legegyszerűbb végtelen formához" : a bölcsesség mint erény cusanus gondolkodásában. In: Az erény, (1). pp. 187-191. (2003)

Kormos József: Intellectus et appetitus - voluntas et appetitus : Aquinói Szent Tamás és Duns Scotus a bűnről. In: A bűn, (2-3). pp. 122-127. (2004)

Korom Frank J.: Liminality and communitas reconsidered : the politics of caste and ritual in Goalpara, West Bengal. In: Politics and folk religion, (6). pp. 105-130. (2001)

Korpics Márta: Közlés vagy örökség? : a hit-átadás aktusainak kommunikációs szempontú vizsgálata egy kisközösségben. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 55-64. (2014)

Korpics Márta: A képhasználat jelentősége a zarándoklaton. In: Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai], (16). pp. 177-192. (2006)

Kostyál László: Változatok egy témára : Árpád-házi Szent Erzsébet. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 98-108. (2001)

Kovačev Olga and Nagy Abonyi Ágnes: Mária-kultusz Adorjánban. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 333-339. (2001)

Kovács Gábor: Hannah Arendt - (politikai) filozófus viták kereszttüzében : a Little Rock-i eset körüli polémia Németországtól az Amerikai Egyesült Államokig. In: A vita : Heller Ágnes emlékére, (19). pp. 167-174. (2022)

Kovács Péter Tibor: Az alter Christus és a zen szerzetes - úton a tökéletesség felé (Szent Benedek és Dogen Zenji - a monasztikus praxis megvalósítói Hardy Gilbert tolmácsolásában) : [absztrakt].

Kovács Dániel: Túl Erószon és Agapén : beszéd a Szerelemről. In: A szerelem, (11). pp. 86-98. (2013)

Kovács Gergely: Boldog Károly király egyházi tiszteletéről. In: "A királyhűség jól bevált útján...": rendi és nemzeti kötődések szimbolikus változásai 1867 és 1918 között 25. pp. 393-404. (2016)

Kovács György: Kapitalizmuskép a magyar protestáns gazdaságetika tükrében. In: Gazdasági teológia 1. pp. 202-251. (2013)

Kovács Gábor: Az elszabadult ráció mítosza : Hajnal István modernitásképe. In: Az ész, (10). pp. 341-348. (2012)

Kovács Gábor: Az igazság, a politika és valóság szövete : Hannah Arendt a hazugságról. In: A hazugság, (12). pp. 82-89. (2014)

Kovács Gábor: Eutópia vagy disztópia? : Lewis Mumford megapolis-kritikája. In: A polisz, (17). pp. 327-335. (2019)

Kovács Gábor: Hannah Arendt és a világ szeretete. In: A szerelem, (11). pp. 361-369. (2013)

Kovács Gábor: Hatalom, bizalom, hiszékenység – legitimitás és politikai hisztéria Bibó István gondolatvilágában. In: A bizalom, (13). pp. 152-159. (2015)

Kovács Gábor: Ki vagyok én? Mi vagyok én? : Hannah Arendt és az emberi identitás rétegei. In: Az identitás, (18). pp. 423-434. (2020)

Kovács Gábor: Nemzeti emlékezet, nemzeti felejtés, nemzeti trauma – Bibó István koncepciója. In: Az emlékezet, (15). pp. 295-302. (2017)

Kovács Gábor: A bűnös város : a nemzetidegen város toposza a két háború közötti magyar kultúrkritikában - Szabó Dezső és Szekfű Gyula. In: Az idegen, (16). pp. 247-256. (2018)

Kovács Imre Attila: Szilánkok a bárkához. In: Polgárosodásunk esélyei és akadályai, (6). pp. 20-23. (1995)

Kovács Imre Attila: A genezis kialakulásának mitikus modellje. In: Szellemi tekintélyek és az ész diktátumai : az ontikus kultúrtörténet és fogadtatása, (8). pp. 133-135. (1996)

Kovács Marian: Gustavo Gutiérrez és felszabadítási teológiájának kapcsolódási pontjai a történelemtudománnyal. In: Vallástudományi tanulmányok III., (3). pp. 33-81. (2008)

Kovács Marian: Relaciones entre la teología de la liberación de Gustavo Gutiérrez y las ciencias históricas. In: Vallástudományi tanulmányok III., (3). p. 202. (2008)

Kovács Marian: Verbindungen zwischen der Theologie der Befreiung von Gustavo Gutiérrez und den Geschichtwissentschaften. In: Vallástudományi tanulmányok III., (3). p. 201. (2008)

Kovács Marian and Máté-Tóth András: Bevezetés. In: Vallástudományi tanulmányok III., (3). p. 5. (2008)

Kovács Szilvia and Göncöl Csaba: Latin kereszténység a török népeknél : szemelvények a Codex Cumanicusból. In: A török népek vallásai : filológiai tanulmányok a török vallásos szövegek köréből, (4). pp. 188-210. (2014)

Kovács-Jerney Ádám: A machiavellizmus, idő munka - Számít a véleményed? : vélemény analízis paraméterek vizsgálata a machiavellizmus, az időperspektíva, és a munkafüggőség tekintetében. In: Tanulmányok a társadalomról VI. : A Szegedi Tudományegyetem JGYPK Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék, ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, BTK Szociológia Tanszék és ÁJTK Politológiai Tanszék tudományos diákköri munkái, (6). pp. 143-164. (2023)

Krepler Erzsébet: Az igazság személyessége és szubsztancialitása Sesztov és Husserl filozófiájában. In: Személyes metafizika és az igazság szabadsága, (10). pp. 78-87. (2000)

Krepler Erzsébet: Sesztov és Frank összevetése a személyes metafizika fényében : Lev Sesztov: A kor gyermekei és mostohagyermekei ; Szemjon Frank: A realitás és az ember. In: Polgári értékek és az európai kultúra, (11). pp. 52-65. (2003)

Krepler Erzsébet: A nihilizmus etikája mint a kommunizmus eszmei eredete : Szemjon Frank: A nihilizmus etikája - az orosz értelmiség erkölcsi világnézetének jellemzéséhez (1909). In: A 20. század kataklizmái és az 1956-os forradalom, (12). pp. 81-94. (2004)

Krémer Sándor: Arisztotelész neopragmatikus aktualitása avagy beilleszthető-e Arisztotelész barátság fogalma Rorty etikájába? In: A barátság, (4). pp. 283-296. (2005)

Krémer Sándor: Igazság és igazságosság Rorty filozófiájában. In: Az igazságosság, (7). pp. 303-310. (2009)

Krémer Sándor: Megalapozható-e az erkölcs? In: Az erény, (1). pp. 269-276. (2003)

Krémer Sándor: Miért "bűn", ami nem bűn? : Richard Rorty a fiatal Heidegger koncepciójáról. In: A bűn, (2-3). pp. 380-387. (2004)

Krémer Sándor: Richard Rorty a művészi kegyetlenségről. In: A gyűlölet, (6). pp. 290-297. (2008)

Krémer Sándor: Richard Rorty az észről. In: Az ész, (10). pp. 133-138. (2012)

Krémer Sándor: Rorty a szabadságról. In: A szabadság, (8). pp. 287-294. (2010)

Krémer Sándor: Zur Heideggers Descartes-Kritik in Sein und Zeit. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 255-265. (1996)

Krémer Sándor: A "melting pot" metafora, és az amerikai pragmatisták véleménye az idegenség tapasztalatáról (Dewey, Rorty). In: Az idegen, (16). pp. 161-170. (2018)

Kulik Melinda: "Porba hullok, Uram, Oltárod előtt..." : az endrődi Oltáregylet. In: "Szent ez a föld..." : néprajzi írások az Alföldről, (5). pp. 142-145. (2005)

Kulik Melinda: Szakrális kisemlékek Endrődön és határában. In: Köztéri szakrális kisépítmények, (19). pp. 191-232. (2008)

Kunt Gergely: Biográfia- és kultuszépítési technikák Bogner Mária és Kaszap István életrajzainak tükrében. In: Vallás, közösség, identitás, (31). pp. 104-118. (2012)

Kunt Gergely: Bogner Mária Margit és a Kaszap István élete - a makrotól a mikro olvasatig. In: Vallás, egyén, társadalom 7. pp. 147-162. (2014)

Kádár Ferenc: "Őrállóvá tettelek téged..." : gondolatok a prófétaságról és közéletről. In: Polgárosodásunk esélyei és akadályai, (6). pp. 58-65. (1995)

Kádár Zoltán and Tóth I. János: Ráció és utópia. In: Az ész, (10). pp. 313-324. (2012)

Kámán Erzsébet: Az orosz sirató énekek lírai jellege. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 281-289. (2014)

Kámán Erzsébet: Az ének érzelmi és költői szimbólumai : egy orosz virrasztó ének a 20. század végéről. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 113-118. (2009)

Kámán Erzsébet: A Szentháromság értelmezése az orosz vallásos népénekekben. In: "Oh, boldogságos háromság" : tanulmányok a Szentháromág tiszteletéről, (12). pp. 235-241. (2003)

Kámán Erzsébet: A szakrális és a profán idő szerveződése az ünnepi szertartásokban. In: Idő és emlékezet : tanulmányok az időről az ezredfordulón, (14). pp. 109-114. (2005)

Kámán Erzsébet: Ótestamentumi motívumok az orosz vallásos népénekekben és a népi metszeteken. In: Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai], (16). pp. 141-145. (2006)

Kántor Ágnes: Mi lesz a művészettel az ismeretlen nélkül? : mesterséges intelligencia a képzőművészetben. In: Az idegen, (16). pp. 344-351. (2018)

Kárpáti András: A lelkiismeret esztétikája. In: A lelkiismeret, (5). pp. 419-426. (2006)

Kéri Katalin: Cervantes y el islam. In: Acta hispanica, (10). pp. 89-103. (2005)

Köpeczi Béla: Érték, értékrend, müvelődés [!művelődés]. In: Érték és kultúra : összeállítás a TIT Szegedi IX. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (9). pp. 25-35. (1980)

Kövesdy Zsolt: Plébánosi köszöntő. In: A Szent Domonkos Rend és a kunok 22. pp. 11-12. (2016)

Küllős Imola: "We were led by the lord in a special way..." : visions, explications and reality in a twentieth century Calvinist congregation. In: Politics and folk religion, (6). pp. 153-159. (2001)

Kővári Sarolta: A vita (beszűkült) lehetősége(i) a zsenik köztársaságában. In: A vita : Heller Ágnes emlékére, (19). pp. 75-83. (2022)

Kővári Sarolta: Az állam bolondjai : a vándor és árnyéka 232. aforizmájának értelmezéséhez. In: A polisz, (17). pp. 211-219. (2019)

L

L. Imre Mária: Szentháromság ábrázolások ikonográfiája a Dél-Dunántúlon. In: "Oh, boldogságos háromság" : tanulmányok a Szentháromág tiszteletéről, (12). pp. 139-156. (2003)

Laczkó Sándor: A vita mint igazságkeresés - előszó. In: A vita : Heller Ágnes emlékére, (19). pp. 5-8. (2022)

Laczkó Sándor: Az akarat megnyilvánulásának különös voltáról – Előszó. In: Az akarat, (9). pp. 5-7. (2011)

Laczkó Sándor: Az észről... – Előszó. In: Az ész, (10). pp. 5-7. (2012)

Laczkó Sándor: Felejtés versus emlékezés – Előszó. In: Az emlékezet, (15). pp. 5-8. (2017)

Laczkó Sándor: Hazugságmisztérium - Előszó. In: A hazugság, (12). pp. 5-8. (2014)

Laczkó Sándor: Ki vagyok én? - előszó. In: Az identitás, (18). pp. 5-8. (2020)

Laczkó Sándor: Szerelem, szerelem... - előszó. In: A szerelem, (11). pp. 5-7. (2013)

Laczkó Sándor: A bizalomról : előszó. In: A bizalom, (13). pp. 5-7. (2015)

Laczkó Sándor: A kései magyar Descartes-recepció. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 306-312. (1996)

Laczkó Sándor: A másik mint idegen : előszó. In: Az idegen, (16). pp. 5-7. (2018)

Laczkó Sándor: A polisz és a megapolisz - előszó. In: A polisz, (17). pp. 5-8. (2019)

Laczkó Sándor: A szabadságról : előszó. In: A szabadság, (8). pp. 5-7. (2010)

Laczkó Sándor and Dékány András: Az igazságosságról - előszó. In: Az igazságosság, (7). pp. 5-7. (2009)

Laczkó Sándor and Dékány András: Barátok és riválisok : előszó. In: A barátság, (4). pp. 5-8. (2005)

Laczkó Sándor and Dékány András: Filozófia mint bűntárs? : előszó. In: A bűn, (2-3). pp. 5-6. (2004)

Laczkó Sándor and Dékány András: A gyűlöletről – előszó. In: A gyűlölet, (6). pp. 5-7. (2008)

Laczkó Sándor and Dékány András: A tépelődésről - előszó. In: A lelkiismeret, (5). pp. 5-7. (2006)

Laczó József: Szókratész pere szinoptikus olvasatban. In: A szegedi jogbölcseleti iskola alapítója : Horváth Barna emlékkönyv, (67). pp. 118-137. (2017)

Lakatos Adél: Oltáregyletek a Kalocsa-Bácsi főegyházmegyében. In: Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 1., (43). pp. 95-111. (2019)

Lakos Katalin: A korai buddhizmus szerepe az ókori India gazdaság- és társadalomtörténetében. In: Tanulmányok a 70 éves Wojtilla Gyula tiszteletére, (14). pp. 81-94. (2015)

Lamár Erzsébet: Nietzsche és a szerelem – a differancia mozgása. In: A szerelem, (11). pp. 332-339. (2013)

Lamár Erzsébet: A tapasztalat kronotopológiája : az úton-lét és az idegenség problémája az egzisztencia és a megértés kontextusában. In: Az idegen, (16). pp. 267-273. (2018)

Lancu Laura: Az Eucharisztia és a bűn a népi vallásosságban. In: Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 2.. pp. 205-213. (2020)

Landgraf Ildikó: "Ezer telik, ezer nem, kő kövön nem marad." : előjelek, jövendölések a mondákban. In: Idő és emlékezet : tanulmányok az időről az ezredfordulón, (14). pp. 49-56. (2005)

Lange László: Teológiai megközelítések és járványkezelési stratégiák a COVID-19 pandémia idején három magyarországi kisegyházban : [absztrakt].

Lantos Miklós: Mit Sándor Bálint auf Forschungswegen : über den Bildband derchristlichen Großfeste : Nachwort des Photographers. In: Weihnachten, Ostern, Pfingsten : aus der ungarischen und mitteleuropäischen Tradition - Karácsony, Húsvét, Pünkösdswelt der grossen Feste 2. pp. 657-658. (2014)

Lantosné Imre Mária: Szűz Mária kultusz és ikonográfia a pécsi egyházmegyében. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 259-278. (2001)

Latorcai Csaba: Katolikus lelkiségi mozgalmak jogi lehetőségei. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 105-111. (2014)

Lautner Péter: Suárez és a species intentionalis. In: Különbség, (20) 1. pp. 37-55. (2020)

Lehmann Miklós: Digitális narratíva az individuum konstrukciójában. In: Az identitás, (18). pp. 260-268. (2020)

Lengyel Zsuzsanna Mariann: Emlékezet és élettörténeti narratíva : az önéletírás filozófiája Heller Ágnesnél. In: A vita : Heller Ágnes emlékére, (19). pp. 146-155. (2022)

Lengyel Zoltán: Blessed to go on to stop : comments on Beckett and Wittgenstein. In: Studies in modern philology and theory of literature, (10). pp. 51-87. (2006)

Lengyel Zsolt: A szentmisén kívüli áldozás gyakorlata. In: Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 2.. pp. 126-138. (2020)

Lengyel Zsuzsanna Mariann: Identitás és élettörténet : az 'életösszefüggés' dilthey-i kérdése a hermeneutikában. In: Az identitás, (18). pp. 362-374. (2020)

Lengyel Zsuzsanna Mariann: Törés a tapasztalatban : Gadamer és Heidegger : hazugság és nyelviség hermeneutikai nézőpontból. In: A hazugság, (12). pp. 318-341. (2014)

Lengyel Zsuzsanna Mariann: A polisz Gadamer gyakorlati filozófiájában. In: A polisz, (17). pp. 178-190. (2019)

Lengyel Ágnes: A 19. század második felében megjelent vallásos ponyvanyomtatványok illusztrációiról. In: Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai], (16). pp. 211-218. (2006)

Lengyel Ágnes: "Figyelmezteti Mária gyermekeit..." : világvége jövendölések az ezredfordulón a népi vallásosság szövegeiben. In: Idő és emlékezet : tanulmányok az időről az ezredfordulón, (14). pp. 67-80. (2005)

Lengyel Ágnes: Szűz Mária alakja a vallásos ponyvairodalomban. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 136-151. (2001)

Lengyel Ágnes: ".... Én Jézus Krisztus magam tulajdon isteni kezeimmel írtam..." : égi levelek, látomásban közvetített imádságok a palóc népi vallásosságban. In: "Oh, boldogságos háromság" : tanulmányok a Szentháromág tiszteletéről, (12). pp. 243-256. (2003)

Leoca Serban: Le cogito en tant que synthese onto-épistemologique. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 68-72. (1996)

Lewis Katarina: "Obeying God rather than man" (Acts 5:29): Christian faith in confrontation with political correctness in Sweden. In: Politics and folk religion, (6). pp. 61-63. (2001)

Lielbārdis Aigars: The office of the dead in Latgale. In: Politics, feasts, festivals 4. pp. 253-264. (2014)

Limbacher Gábor: Festum desponsationis B. Mariae Virginis : adatok és összefüggések egy régi ünnep közelmúltbeli palócföldi elterjedéséhez. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 305-317. (2001)

Limbacher Gábor: Jelenések Mária eljegyzése évköri ünnepén. In: Idő és emlékezet : tanulmányok az időről az ezredfordulón, (14). pp. 133-150. (2005)

Limbacher Gábor: Kép, képmás és kultusz a Palócföldön. In: Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai], (16). pp. 219-231. (2006)

Limbacher Gábor: A Szentháromság kultusza Nógrádban különös tekintettel a szabadtéri ábrázolásokra. In: "Oh, boldogságos háromság" : tanulmányok a Szentháromág tiszteletéről, (12). pp. 101-138. (2003)

Ljubanic Ádám: A komparatív teológia szerepe a 21. századi vallásközi párbeszédben.

Ljubanic Ádám: Komparatív teológia szerepe a 21. századi vallásközi párbeszédben : [absztrakt].

Loboczky János: Az emlékezet és felejtés dinamikája Gadamer hermeneutikájában. In: Az emlékezet, (15). pp. 149-158. (2017)

Loboczky János: Erény és művészet, avagy a költészet értéke - Platón és Gadamer. In: Az erény, (1). pp. 35-44. (2003)

Loboczky János: Igazságos-e Platón a költőkkel szemben? – reflexiók Gadamer Platón-értelmezéséhez. In: Az igazságosság, (7). pp. 55-62. (2009)

Loboczky János: Schiller szeretet-/szerelemfilozófiája. In: A szerelem, (11). pp. 136-144. (2013)

Loboczky János: Szeretet és gyűlölet Mozart Varázsfuvolájában. In: A gyűlölet, (6). pp. 253-261. (2008)

Loboczky János: A szabadság horizontjai Gadamer hermeneutikájában. In: A szabadság, (8). pp. 57-65. (2010)

Loboczky János: A történelem iránti bizalom a történelem különböző értelmezéseiben. In: A bizalom, (13). pp. 201-211. (2015)

Losoncz Alpár: Akarat, preferencia, ellenállás. In: Az akarat, (9). pp. 339-355. (2011)

Losoncz Alpár: Az elosztás, mint a társadalom köteléke? : kérdőjelek az elosztási igazságossághoz. In: Az igazságosság, (7). pp. 72-82. (2009)

Losoncz Alpár: Az ész apóriái Descartes gondolkodásában. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 122-128. (1996)

Losoncz Alpár: Az önmagát gyógyító orvos? In: Az ész, (10). pp. 201-216. (2012)

Losoncz Alpár: Azonosság : a tulajdonszerkezeten túl. In: Az identitás, (18). pp. 176-190. (2020)

Losoncz Alpár: Barátság és testvériség. In: A barátság, (4). pp. 157-174. (2005)

Losoncz Alpár: Gyűlölni kell-e ellenségeinket? In: A gyűlölet, (6). pp. 93-114. (2008)

Losoncz Alpár: Hogyan lesz az Egyből Kettő? In: A szerelem, (11). pp. 196-212. (2013)

Losoncz Alpár: Husserl és az európai válságdiskurzus az I. világháború utáni kontextusban. In: Európai integráció - európai filozófia : [nemzetközi konferencia, Szeged, 1998 szept. 17-18.] 6. pp. 68-80. (1999)

Losoncz Alpár: Töréspontok a poliszban : kettős távlatban. In: A polisz, (17). pp. 94-115. (2019)

Losoncz Alpár: A bizalom politikai-gazdaságtana: miért szökik előlünk a bizalom? In: A bizalom, (13). pp. 129-139. (2015)

Losoncz Alpár: A hazugság politikai gazdaságtana : a hazugság elviselhetetlen könnyedsége. In: A hazugság, (12). pp. 41-60. (2014)

Losoncz Alpár: A lelkiismeret és a modernitás: megszüntethetetlen feszültség. In: A lelkiismeret, (5). pp. 273-292. (2006)

Losoncz Alpár: A szabadság és hatalom. In: A szabadság, (8). pp. 169-188. (2010)

Losoncz Alpár: A szív és a szem: a bűn a politika távlatában. In: A bűn, (2-3). pp. 269-285. (2004)

Losoncz Márk: No-self - avagy identitás nélkül? In: Az identitás, (18). pp. 191-197. (2020)

Losoncz Árpád: Emlékezés a jövőre. In: Az emlékezet, (15). pp. 159-177. (2017)

Losonczi Péter: Európa - eszme és éthosz : Husserl "Válság" előadásának aktualitásáról. In: Európai integráció - európai filozófia : [nemzetközi konferencia, Szeged, 1998 szept. 17-18.] 6. pp. 174-178. (1999)

Losonczi Péter: Hiper-kantiánizmus és hermeneutika : vázlatok egy vallásközi hermeneutika kidolgozásához : Endreffy Zoltán emlékének. In: Vallástudományi tanulmányok III., (3). pp. 82-91. (2008)

Losonczi Péter: Hyperkantianism and hermeneutics. In: Vallástudományi tanulmányok III., (3). p. 203. (2008)

Losonczi Péter: 'Hyperkantiansim' und Hermeneutik. In: Vallástudományi tanulmányok III., (3). p. 204. (2008)

Losonczi Péter: On Descartes's concept of God : whom is the mask worn by? In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 189-193. (1996)

Ludassy Mária: Egyetemes erkölcs versus etikai relativizmus : a francia felvilágosodás öröksége: multikulturalizmus vagy emberjogi univerzalizmus? In: Európai integráció - európai filozófia : [nemzetközi konferencia, Szeged, 1998 szept. 17-18.] 6. pp. 40-59. (1999)

Ludassy Mária: Heller és az Új Héloise. In: A szabadság, (8). pp. 32-36. (2010)

Lugossy Ilona: Varga Lajos és a Verses Szentírás : doktori értekezés. In: Tanulmányok a Verses Szentírásról 14/1. pp. 10-80. (2014)

Lurcza Zsuzsanna: Platón és a pharmakon, avagy túl igazságon és hazugságon? – Derrida Platón patikájában. In: A hazugság, (12). pp. 342-356. (2014)

Lurcza Zsuzsanna: A bizalom jelentésbeli variánsai és az aktuálpolitikai konstelláció. In: A bizalom, (13). pp. 160-178. (2015)

Lángi József: Az abai Szentháromság tiszteletére szentelt plébániatemplom. In: "Oh, boldogságos háromság" : tanulmányok a Szentháromág tiszteletéről, (12). pp. 81-100. (2003)

Lángi József: A Köpenyes Mária középkori és barokk ábrázolásai a lónyai református templomban feltárt freskó ürügyén. In: Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai], (16). pp. 50-64. (2006)

Lángi József: Új, eddig ismeretlen Szent László ábrázolások falképeken. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 80-97. (2001)

Lédeczi Dénes: A fokolare lelkiségi mozgalom hatása az egyház életére Európában és Magyarországon. In: Vallás, közösség, identitás, (31). pp. 213-220. (2012)

M

M. Mezei Balázs: Husserlian cartesianism : and its relevance to some contemporary discussions on consciousness. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 152-167. (1996)

Maczák Ibolya: Régi magyarországi prédikációk az Oltáriszentségről. In: Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 2.. pp. 187-198. (2020)

Maczó Ferenc: Adalékok IV. Károly király és Zita királyné populáris tiszteletének szakrális elemeihez. In: A Szent Domonkos Rend és a kunok 25. pp. 377-392. (2016)

Magdus Tamás: Az átmeneti rítusok megjelenése Ceres kultuszában.

Magdus Tamás: Átmeneti rítusok a Ceres kultuszban : [absztrakt].

Maine de Biran François Pierre Gonthier: Jegyzet a létezés fogalmáról. In: A ráció és határai 2-3. pp. 7-71. (1992)

Majorossy Judit: Bevezetés. In: Szent Brendan apát tengeri utazása = Navigatio Sancti Brendani abbatis 53. pp. 3-22. (2001)

Marcel Gabriel: Az ontológiai misztérium tételezése és konkrét megközelítései. In: A ráció és határai 2-3. pp. 287-311. (1992)

Marcel Gabriel: A filozófus a mai világban. In: Egyetem, nevelés, értelmiségi lét 1. pp. 417-428. (1990)

Mardosa Jonas: Peculiarities of religious behaviour of Lithuanian exiles and convicts in Siberia, 1945-1960. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 363-381. (2014)

Margitay Tihamér: Why shouldn't we be afraid of the cartesian demon? : on the roots of skepticism. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 208-213. (1996)

Mariscal Hay Beatriz: Incest and the traditional ballad. In: Folk ballads, ethics, moral issues : [a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Intézete és az Európai Folklór Intézet által Budapesten, 2001. ápr. 21-23. között rendezett konferencia anyaga], (10). pp. 19-27. (2002)

Marosán Bence Péter: A vita interszubjektív beágyazottsága Heller Ágnesnél. In: A vita : Heller Ágnes emlékére, (19). pp. 139-145. (2022)

Marosán Bence Péter: Autenticitás és narratív identitás : az autentikus emberi lét lehetőségéről Heidegger, Tengelyi és Fehér M. István nyomán. In: Az identitás, (18). pp. 375-384. (2020)

Marosán Bence Péter: A modernitás születése a kritika szelleméből : "a kritika fogalma a XVII-XVIII. században". In: Különbség, (20) 1. pp. 211-220. (2020)

Marquer Eric: Imagination et philosophie de l'esprit : Descartes, Hobbes, Locke. In: Különbség, (21) 1. pp. 93-110. (2021)

Martini János: Tárgyfotók / Photos. In: Belsőváros ékköve: Szent-Rókus-templom, Csongrád = Jewel of Belsőváros : Saint Roch Church, Csongrád 28. pp. 162-263. (2016)

Marton József: Márton Áron, az Oltáriszentség apostola. In: Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 2.. pp. 164-174. (2020)

Marót Károly: Lényeg és gondolat : részlet a szellemiség kialakulásának történetéből. (1927)

Maróth Miklós: Alfarabi Topicája. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (75). pp. 455-460. (2013)

Maár Dorottya: Az idő sürget = The time is running out. In: Belvedere Meridionale, (32) 4. pp. 126-128. (2020)

McCarthy William Bernard: Lang, lang may the ladies stand : a ballad motif in the book of Judges. In: Folk ballads, ethics, moral issues : [a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Intézete és az Európai Folklór Intézet által Budapesten, 2001. ápr. 21-23. között rendezett konferencia anyaga], (10). pp. 7-18. (2002)

Medgyesy S. Norbert: Erdélyi ferences Eucharisztia-játékok a 17-18. században. In: Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 2.. pp. 175-186. (2020)

Mekis Péter: A logikai törvények episztemológiai státusza. In: Az ész, (10). pp. 195-200. (2012)

Merleau-Ponty Maurice: A filozófia dicsérete. In: Egyetem, nevelés, értelmiségi lét 1. pp. 465-489. (1990)

Mester Béla: Az "adiaphoron" fogalmának átértelmezése a reformációban, avagy az állampolgári erények sajátos újrafelfedezése. In: Az erény, (1). pp. 199-215. (2003)

Mester Béla: Az akarat mint képzet. In: Az akarat, (9). pp. 244-252. (2011)

Mester Béla: Az akarat és/vagy a személy szabadsága. In: A szabadság, (8). pp. 208-216. (2010)

Mester Béla: Az igazságosság fogalmának előcsarnoka. In: Az igazságosság, (7). pp. 176-184. (2009)

Mester Béla: Az önszeretettől az öntétig : egy fogalom kalandjai a gondolkodás történetében. In: A szerelem, (11). pp. 64-77. (2013)

Mester Béla: Bűn és hatalom alá vetettség az európai politikafilozófia egyik alapeleméről. In: A bűn, (2-3). pp. 299-308. (2004)

Mester Béla: „Gyűlölni a bűnt és szeretni az erényt” : érzelmeink és az örökkévaló entitások. In: A gyűlölet, (6). pp. 82-89. (2008)

Mester Béla: Hazudni és igazat mondani szavak nélkül. In: A hazugság, (12). pp. 72-81. (2014)

Mester Béla: Jó barátok - jó polgárok (?). In: A barátság, (4). pp. 185-194. (2005)

Mester Béla: Lelkiismeret és szabadság a kora újkor gondolkodásában. In: A lelkiismeret, (5). pp. 158-166. (2006)

Mester Béla: Szellem versus "józan ész" : a sensus communis fogalmának parasztossá tétele és elidegenítése a magaskultúrától a filozófia és a nemzeti kultúra viszonyáról folytatott 19. századi vitákban. In: Az idegen, (16). pp. 229-246. (2018)

Mester Béla: Visszahőkölés az ész államától : politikai racionalizmus bírálatának hagyománya. In: Az ész, (10). pp. 305-312. (2012)

Mester Béla: A filozófia narratív emlékezete : megjegyzések a filozófiatörténet-írás módszertanáról. In: Az emlékezet, (15). pp. 377-391. (2017)

Mester Béla: A jogi fikciók iránti bizalom hagyománya és hanyatlása a magyar eszmetörténetben. In: A bizalom, (13). pp. 140-151. (2015)

Mester Béla: A magyar filozófus és közönsége. In: Az identitás, (18). pp. 350-361. (2020)

Mester Béla: A város és vidéke a nemzeti kultúrában : urbanisztikai reflexiók a 19. századi magyar kulturális nemzetépítés gondolatkörében. In: A polisz, (17). pp. 293-304. (2019)

Mezei Balázs: Európai magyar filozófia. In: Európai integráció - európai filozófia : [nemzetközi konferencia, Szeged, 1998 szept. 17-18.] 6. pp. 81-94. (1999)

Mezei Sára and Nagy Gábor Dániel and Máté-Tóth András: Vallási orientáció néhány magyarországi vallási közösségben. In: Vallásosság-változatok : vallási sokféleség Magyarországon. pp. 92-113. (2008)

Mezey András: Az első hazai bázisközösségek : a Bulányi-jelenség és a Katolikus Egyház az 50-es évek elején. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 230-241. (2014)

Mezey András: Prágai tavasz, prágai ősz : egyházpolitika és a magyar katolikusok reagálásai korabeli hangulatjelentések alapján. In: Aetas, (34) 3. pp. 98-108. (2019)

Mezey Mór: A Mezey kántorok halotti és temetési énekei. ISBN 978 963 306 520 4, (2016)

Mezősi Erika: El culto a la Virgen : puente de culturas. In: Acta hispanica, (4). pp. 81-85. (1999)

Mihály Ferenc: Adatok egy erdélyi kegyszobor és egy kegykép történetéhez. In: Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai], (16). pp. 76-90. (2006)

Mihály Vilma-Irén: Újpogány mitikus nőiség képek Székelyföldön, a Szűz/Babba Mária-jelenség tükrében. In: Már a múlt sem a régi...: az új magyar mitológia multidiszciplináris elemzése 18. pp. 279-291. (2015)

Miklovicz Attila: Logosz vagy mítosz? : kísérlet a vallás filozófiai meghatározására : [absztrakt].

Miklós Péter: "Dicsértessék a Legméltóságosabb Oltáriszentség!" : szenttisztelet a magyar ókatolikus közösségekben. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 224-229. (2014)

Miklós Péter: Egy "el nem ismert" ókatolikus pap az államszocializmus időszakában : Ambrus Ferenc (1904-1991). In: Vallás, egyén, társadalom 7. pp. 242-247. (2014)

Miklós Réka: Kapcsolódások az Oltáriszentség misztériumához Schäffer Jakab gödrei kántorkönyvének halottas énekeiben. In: Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 2.. pp. 114-125. (2020)

Miklós Réka: "Uj dallama és zenéje Pály Lajostól" : a topolyai kéziratos kántorkönyvek áldozási énekei. In: Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 1., (43). pp. 176-188. (2019)

Mikola Gyöngyi: Titkos fordulópont : a szerelem transzcendenciája Nabokov első regényében. In: A szerelem, (11). pp. 145-153. (2013)

Mikos Ákos: Vallási rádiók és rádiózás Magyarországon. In: Metszet és perspektíva : tanulmányok az alkalmazott valláskutatás területéről. pp. 129-171. (2017)

Mislovics Andrea: Szentképek a hajdúdorogi görög katolikus családoknál. In: Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai], (16). pp. 200-210. (2006)

Mistreanu Diana: La femme et la machine : Aurélie Jean au pays des algorithmes. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (32). pp. 45-65. (2021)

Misāne Agita: Inter-war right-wing movements in the Baltic states and their religious affiliation. In: Politics and folk religion, (6). pp. 75-87. (2001)

Mitnyán Lajos: Iskola a COVID után : Ivan Illich A társadalom iskolátlanítása című vitairatának aktualitásáról. In: Közösségi Kapcsolódások – tanulmányok kultúráról és oktatásról, (2) 1. pp. 53-65. (2022)

Mitnyán Lajos: A globalizáció problémája a kortárs német kultúrafilozófiai diskurzusban : megjegyzések Peter Sloterdijk térpoétikai modelljeihez. In: Közösségi Kapcsolódások – tanulmányok kultúráról és oktatásról, (1) 1-2. pp. 66-77. (2021)

Mitnyán Lajos: A globalizációról szóló filozófiai diskurzus lehetőségéről és lehetetlenségéről : [absztrakt].

Mixajlov Sergej and Markov Alexej: The old believers of Guslicy. In: Religion, tradition, culture, (18). pp. 25-35. (2007)

Mogyoródi Emese: Akhilleusz és a Lelkiismeret. In: A lelkiismeret, (5). pp. 49-75. (2006)

Mogyoródi Emese: Az üzletember és az igazságosság: Platón a társadalmi szolidaritásról. In: Az igazságosság, (7). pp. 11-42. (2009)

Mogyoródi Emese: Philia és philosophia : a „barátság” szerepe Platón filozófia-felfogásában. In: A barátság, (4). pp. 9-28. (2005)

Mogyoródi Emese: Szókratész, a "visszhangkamra" és a demokrácia. In: A polisz, (17). pp. 11-33. (2019)

Molnár Ambrus: A Szentháromság a XVIII. századi református népi látomásokban. In: "Oh, boldogságos háromság" : tanulmányok a Szentháromág tiszteletéről, (12). pp. 75-80. (2003)

Molnár Dávid: Elragadott lelkek: emlékezés és imagináció a reneszánsz furor-elméletben. In: Az emlékezet, (15). pp. 219-227. (2017)

Molnár László: Hazugság-manipuláció : a nukleáris energia esete. In: A hazugság, (12). pp. 510-516. (2014)

Monok István: Descartes-recepció a Kárpát-medence olvasmánytörténeti forrásainak tükrében : 1660-1740. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 297-305. (1996)

Mora Martínez Roberto: Contrapoder : las mediaciones dialécticas como obras abiertas. In: Acta hispanica. pp. 321-332. (2020)

Morel Gyula: Egyház a kommunikációs társadalomban : a jelentés és a jelentőség krízise. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 80-88. (1998)

Muzsnai Dénes: Böhm Károly szellemtana és az újabb törekvések a mai lélektanban. (1927)

Máday Norbert: Szerzetesek és káderek : valláspolitika a mai Kínában. In: Hová vezet a selyemút? : konferenciakötet, (4). pp. 131-141. (2007)

Mári Edit: Assisi Szent Ferenc szellemiségéről. In: Személyes metafizika és az igazság szabadsága, (10). pp. 115-124. (2000)

Máriás Leonárd: Visszatérés a személyes párbeszédhez : a modern szókratészi dialógus születése a dogmatikus filozófiaoktatás kritikájából. In: A vita : Heller Ágnes emlékére, (19). pp. 407-419. (2022)

Márki Krisztina: Az igaz múlt : történelemértelmezés a Lett Pravoszláv Egyház hivatalos dokumentumaiban. In: Metszet és perspektíva : tanulmányok az alkalmazott valláskutatás területéről. pp. 219-245. (2017)

Márton Dorottya: A Szent Család egyiptomi menekülésének motívumai Varga Lajos Verses Szentírás című művében és a folklórban. In: Tanulmányok a Verses Szentírásról 14/1. pp. 83-119. (2014)

Máté Zsuzsanna: Az elidegenedés fokozatai Jean-Paul Sartre Az undor című regényében. In: Az idegen, (16). pp. 300-306. (2018)

Máté Zsuzsanna: Az értelmezés szabadsága – Madách Imre Az ember tragédiája apropóján. In: A szabadság, (8). pp. 265-278. (2010)

Máté Zsuzsanna: Emlékezés és ellenmemória – Egy törésvonalról az 1910-es évek művészetfilozófiai gondolkodásában és a művészet pragmatikájában. In: Az emlékezet, (15). pp. 73-83. (2017)

Máté Zsuzsanna: Filozófiai reflexiók a későromantikus poeta philosophus Madách Imre ember- és világgyűlöletéről. In: A gyűlölet, (6). pp. 272-282. (2008)

Máté Zsuzsanna: A XIX. századi magyar bölcseleti líra igazságlátó és ’igazságtévő’ filozofikuma. In: Az igazságosság, (7). pp. 142-158. (2009)

Máté Zsuzsanna: „…és bízva bízzál!”. In: A bizalom, (13). pp. 70-79. (2015)

Máté Zsuzsanna and Kádár Zoltán: Az akaratszabadság hiányának következményei a XX. század első felének filozofikus jellegű antiutópiáiban. In: Az akarat, (9). pp. 380-395. (2011)

Máté-Tóth András: Varázstalanítás és ami utána következik : a vallás értelmezése a bizonytalanság világában. In: Fidele signaculum : írások Szőnyi György Endre tiszteletére = Writings in Honour of György Endre Szőnyi. pp. 641-647. (2022)

Máté-Tóth András: Az Eucharisztia teopolitikája : kelet-közép-európai aspektusok. In: Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 2.. pp. 155-163. (2020)

Máté-Tóth András: Igazodási preferenciák néhány vallási közösségben. In: Vallásosság-változatok : vallási sokféleség Magyarországon. pp. 76-91. (2008)

Máté-Tóth András: Megjegyzések a vallástudomány egyházfogalmához. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 367-378. (2010)

Máté-Tóth András: Tanuló egyház. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 72-79. (1998)

Máté-Tóth András: Temetetlen testek : az idegen diskurzusa Judith Butler nyomán. In: Az idegen, (16). pp. 80-94. (2018)

Máté-Tóth András: Teologiâ i religiovedenie. In: Vallástudományi tanulmányok III., (3). p. 206. (2008)

Máté-Tóth András: Teológia és vallástudomány. In: Vallástudományi tanulmányok III., (3). pp. 92-123. (2008)

Máté-Tóth András: Theology and scientific study of religion. In: Vallástudományi tanulmányok III., (3). p. 205. (2008)

Máté-Tóth András and Juhász Valéria: Vallási közösségek az írott sajtóban : kvantitatív és kvalitatív elemzések. ISBN 978-963-482-839-6, (2007)

Máté-Tóth András and Nagy Gábor Dániel: Előszó. In: Vallásosság-változatok : vallási sokféleség Magyarországon. pp. 7-8. (2008)

Máté-Tóth András and Nagy Gábor Dániel: Vallásosságtípusok néhány új vallási mozgalomban. In: Vallásosság-változatok : vallási sokféleség Magyarországon. pp. 48-75. (2008)

Máté-Tóth András and Nagy Gábor Dániel and Török Péter: A vallási hovatartozás generációk közti változása néhány kisebb egyház tagságánál. In: Vallásosság-változatok : vallási sokféleség Magyarországon. pp. 114-130. (2008)

Máté-Tóth András and Török Péter and Nagy Gábor Dániel: Az új vallási közösségek viszonya a társadalomhoz : nyitottság, zártság, vonzerő néhány új vallási közösség tagjainál. In: Vallásosság-változatok : vallási sokféleség Magyarországon. pp. 29-47. (2008)

Mészáros András: Az elmaradt vita : Szlávik Mátyás és Serédi Lajos szembenállása. In: A vita : Heller Ágnes emlékére, (19). pp. 343-353. (2022)

Mészáros Mihály: Modernitás a deobandi fatwákban : [absztrakt].

Mészáros András: "Idegenek" a magyar filozófiában. In: Az idegen, (16). pp. 217-228. (2018)

Mészáros András: Kényes és kínos ’eredetiségi’ kérdés”, avagy plágium a 19. századi magyar filozófia-tankönyvekben. In: A hazugság, (12). pp. 159-172. (2014)

Mészáros András: Kényszeridentitások : egy identitásváltás története. In: Az identitás, (18). pp. 336-341. (2020)

Mészáros András: Van-e története a hűségnek? In: A bizalom, (13). pp. 63-69. (2015)

Mészáros András: A szerelem a modernitás irodalmában. In: A szerelem, (11). pp. 101-112. (2013)

Mód László and Simon András: "Vannak, valóságosan vannak, akik látták..." : a radamosi Mária-jelenés. In: Idő és emlékezet : tanulmányok az időről az ezredfordulón, (14). pp. 151-166. (2005)

Módos Ádám: Vad kutyák. In: Antik nevetés 2. pp. 1-9. (2015)

N

Nagy Anna Réka: The role of the ecclesial family in religious practice today as seen in two religious communities in Hungary. In: Religion, culture, society, (4). pp. 210-225. (2017)

Nagy Attila: Jizo-kultusz : kérdések a japán buddhizmus, az abortusz és bioetika összefüggéseiről. In: A fikciótól a kultuszokig : tanulmányok az alkalmazott valláskutatás területéről. pp. 113-154. (2017)

Nagy Ferenc: A mai magyar püspökök szentségi genealógiája. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 98-108. (1998)

Nagy Márta: Örmény szent megjelenítései katolikus és ortodox közegben. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 269-280. (2014)

Nagyillés János: Ovidius: Vágytan vagy A szerelem művészete? In: A szerelem, (11). pp. 122-135. (2013)

Nagyillés János: Poetis Mentiri Licet (Plin. Ep. 6, 21, 6) – egy költőnek szabad hazudni : ifjabb Plinius egy megjegyzésének tanulságai. In: A hazugság, (12). pp. 145-158. (2014)

Nedeljković Saša: The correlation between religious identity and national identity : the participants of student protest in Belgrade 1996/97. In: Politics and folk religion, (6). pp. 89-98. (2001)

Nemes Márk: Kutatásmódszertan az új vallási közösségekben.

Nemes Márk: Q-Anon - egy funkcionalista vallástudományi megközelítés : [absztrakt].

Nietzsche Friedrich: Korszerűtlen elmélkedések : Harmadik rész : Schopenhauer mint nevelő. In: Egyetem, nevelés, értelmiségi lét 1. pp. 343-384. (1990)

Nyírő Miklós: Az igaz barátok bölcsességéről, s a bölcsesség barátairól : humanizmus – két szólamban. In: A barátság, (4). pp. 297-305. (2005)

Nyírő Miklós: Bűn és önmegértés a "Lét és idő"-ben. In: A bűn, (2-3). pp. 388-393. (2004)

Nyírő Miklós: Filozófiáról, igazságról és igazságosságról – Rorty kapcsán. In: Az igazságosság, (7). pp. 311-317. (2009)

Nyírő Miklós: Hermeneutika, nyelviség, szabadság. In: A szabadság, (8). pp. 295-308. (2010)

Nyírő Miklós: A gyakorlati filozófia két kiindulópontja: akarat (Arendt) versus medialitás (Gadamer). In: Az akarat, (9). pp. 364-379. (2011)

Nátyi Róbert: A szeged-alsóvárosi Havi Boldogasszony templom barokk sekrestyeszekrényének ikonográfiája. In: Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai], (16). pp. 70-75. (2006)

Németh Jenő: A humán műveltségről. In: Röpirat a humán műveltségről, (1). pp. 45-46. (1991)

Németh Sarolta Katalin: A Pécsi Disputa szövegeiről. (1973)

O

Odrobina László: Pogányok contra zsidók és eretnekek az elvirai zsinaton : a vallások közötti diszkrimináció egy korai példája. In: Studia iuvenalia in honorem Emerici Tegyey septuagenarii, (10). pp. 47-53. (2003)

Olach Zsuzsannna: Judaizmus a török népeknél : szemelvények krimcsak és karaim bibliai szövegfordításokból. In: A török népek vallásai : filológiai tanulmányok a török vallásos szövegek köréből, (4). pp. 211-232. (2014)

Olajos József: A magyarpécskai plébános levele, 1912. In: A holtakat látó : írások a csépai halottlátóról 29. pp. 106-107. (2016)

Olay Csaba: A vita és előfeltevései. In: A vita : Heller Ágnes emlékére, (19). pp. 40-48. (2022)

Olay Csaba: Charles Taylor Rawls-kritikája. In: Az igazságosság, (7). pp. 104-115. (2009)

Olay Csaba: Etika hermeneutikai nézőpontból. In: Az erény, (1). pp. 45-53. (2003)

Olay Csaba: Idegen és ellenség : megfontolások Carl Schmitt nyomán. In: Az idegen, (16). pp. 72-79. (2018)

Olay Csaba: Kollektív identitás. In: Az identitás, (18). pp. 138-153. (2020)

Olay Csaba: Polisz : megfontolások Hannah Arendt nyomán. In: A polisz, (17). pp. 165-177. (2019)

Oláh János: Löw Lipót szerepe a zsidóság emancipálásában és egy modern rabbiképző létesítésében Magyarországon. In: Hagyományláncolat és modernitás 11. pp. 52-64. (2014)

Oláh János: Magyar ünnepek - zsidó ünnepek : történelmi párhuzamok - Löw Immánuel szegedi főrabbi 1896. május 3-án, a horgosi vásártéren elhangzott ezredévi ünnepi beszédének narratívája. In: "A királyhűség jól bevált útján...": rendi és nemzeti kötődések szimbolikus változásai 1867 és 1918 között 25. pp. 147-158. (2016)

Oláh János: Néhány XIX-XX. századi neológ zsidó hittankönyv útmutatásaiból, valamint a Rabbiképző Intézet "ünnepélyeiről" és Löw Immánuel prédikációiról : [absztrakt].

Oláh János: Zsidó esküvői rítusok változásai a 19-21. században. In: A házasság és a család: a család egykor és ma 2. 27. pp. 71-78. (2016)

Oláh János: A zsidóság böjtjei, mint kollektív történelmi emlékezető napok. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 142-152. (2009)

Orosz György: Als der Herrgott, der Satan und Sankt Petrus mit der Schöpfung beschäftigt waren : dualistische Schöpfungssagen in der schwedischen, ungarischen und russischen Kultur. In: "Dein Wort ist meines Fusses Leuchte und ein Licht auf meinem Weg": Russistische und germanistische Studien aus dem Bereich der christlichen Volksfrömmigkeit 24. pp. 93-122. (2016)

Orosz György: Alte Zeiten, ebenso viele Geschichten : Russische Apokryphen und geistliche Volksgesänge am Schnittpunkt von uralten Kulturen. In: "Dein Wort ist meines Fusses Leuchte und ein Licht auf meinem Weg": Russistische und germanistische Studien aus dem Bereich der christlichen Volksfrömmigkeit 24. pp. 28-45. (2016)

Orosz György: And these are the Fridays : Apocrypha, church folksongs. In: "Dein Wort ist meines Fusses Leuchte und ein Licht auf meinem Weg": Russistische und germanistische Studien aus dem Bereich der christlichen Volksfrömmigkeit 24. pp. 123-127. (2016)

Orosz György: "Apostolʹskaa truba i evangelʹskyj gromʺ vsja grady oglasi" : glavnye voprosy prinjatija na Rusi hristianstva i èpohi pravoslavno-jazyčeskogo religioznogo sinkretizma. In: "Dein Wort ist meines Fusses Leuchte und ein Licht auf meinem Weg": Russistische und germanistische Studien aus dem Bereich der christlichen Volksfrömmigkeit 24. pp. 7-27. (2016)

Orosz György: "Das Gebet des sündigen Papstes" : inhaltliche Analyse eines populären religiösen Lesestoffes aus dem Bereich der christlichen deutschen Volksfrömmigkeit. In: "Dein Wort ist meines Fusses Leuchte und ein Licht auf meinem Weg": Russistische und germanistische Studien aus dem Bereich der christlichen Volksfrömmigkeit 24. pp. 282-306. (2016)

Orosz György: "Dein Wort ist meines Fusses Leuchte und ein Licht auf meinem Weg": Russistische und germanistische Studien aus dem Bereich der christlichen Volksfrömmigkeit. ISBN 978-963-306-490-0, (2016)

Orosz György: Die Frau, die von Gott angesprochen und berufen wurde : Betrachtungen anlässlich des 85. Geburtstages von Zsuzsanna Erdélyi. In: "Dein Wort ist meines Fusses Leuchte und ein Licht auf meinem Weg": Russistische und germanistische Studien aus dem Bereich der christlichen Volksfrömmigkeit 24. pp. 307-314. (2016)

Orosz György: Die Verehrung der allerheiligsten Zunge unseres Herrn Jesus Christus in der ungarischen und deutschen christlichen Volksfrömmigkeit. In: "Dein Wort ist meines Fusses Leuchte und ein Licht auf meinem Weg": Russistische und germanistische Studien aus dem Bereich der christlichen Volksfrömmigkeit 24. pp. 262-281. (2016)

Orosz György: "Die junge Fürstin Apraksejevna wurde von der fleischlichen Lust ergriffen" : Sünde, Sühne und Vergebung der Sünde im russischen geistlichen Volksgesang "Vierzig Pilger und noch ein Pilger". In: "Dein Wort ist meines Fusses Leuchte und ein Licht auf meinem Weg": Russistische und germanistische Studien aus dem Bereich der christlichen Volksfrömmigkeit 24. pp. 81-92. (2016)

Orosz György: "Entstand das Huhn aus dem Ei oder das Ei aus dem Huhn?" : ein alter Glaubensstreit zwischen Christen und Juden in der europäischen Apokryphenliteratur. In: "Dein Wort ist meines Fusses Leuchte und ein Licht auf meinem Weg": Russistische und germanistische Studien aus dem Bereich der christlichen Volksfrömmigkeit 24. pp. 128-158. (2016)

Orosz György: "Ich sah einen wunderbaren Traum..." : die großrussischen geistlichen Volksgesänge "Traum der Hochheiligen Gottesgebärerin" in der christlichen Volksfrömmigkeit und in den magischen Praktiken. In: "Dein Wort ist meines Fusses Leuchte und ein Licht auf meinem Weg": Russistische und germanistische Studien aus dem Bereich der christlichen Volksfrömmigkeit 24. pp. 159-195. (2016)

Orosz György: "In der Gestalt von Bettlern wandelt Christus selbst mitten unter uns herum" : die sakrale Begründung des Bettelberufs in der christlichen Religion. In: "Dein Wort ist meines Fusses Leuchte und ein Licht auf meinem Weg": Russistische und germanistische Studien aus dem Bereich der christlichen Volksfrömmigkeit 24. pp. 46-63. (2016)

Orosz György: "Jesus ritt einmal zur Kirche..." : Heidnisch-christliche Varianten des Zweiten Merseburger Zauberspruchs als wirksame Mittel der elastischen Missionsstrategie. In: "Dein Wort ist meines Fusses Leuchte und ein Licht auf meinem Weg": Russistische und germanistische Studien aus dem Bereich der christlichen Volksfrömmigkeit 24. pp. 231-261. (2016)

Orosz György: "Stufen- oder schrittweise, nicht sprungweise" : der heidnisch-christliche religiöse Synkretismus bei den Festlandgermanen als Folgeerscheinung der elastischen christlichen Missionsstrategie. In: "Dein Wort ist meines Fusses Leuchte und ein Licht auf meinem Weg": Russistische und germanistische Studien aus dem Bereich der christlichen Volksfrömmigkeit 24. pp. 196-230. (2016)

Orosz György: "Weinet nicht, meine geringsten Brüder, armes Bettelvolk!" : die Bettler als arme Christi im ungarischen, deutschen und russischen Kulturraum. In: "Dein Wort ist meines Fusses Leuchte und ein Licht auf meinem Weg": Russistische und germanistische Studien aus dem Bereich der christlichen Volksfrömmigkeit 24. pp. 64-80. (2016)

Ortega y Gasset José: Az egyetem küldetése. In: Egyetem, nevelés, értelmiségi lét 1. pp. 309-339. (1990)

Ortega y Gasset José: Vázlat a gondolkodásról, isten- és emberteremtő erejéről. In: A ráció és határai 2-3. pp. 313-342. (1992)

P

P. Szalay Emőke: A református úrvacsoraosztás liturgikus tárgyai. In: Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 1., (43). pp. 133-144. (2019)

Paizs Melinda: Különbségek a protestánsok és katolikusok értékpreferenciáiban Weber Protestáns etikájának tükrében : [absztrakt].

Paksa Katalin: Anhang - Weihnachten, Ostern, Pfingsten in der musikalischen Volkstradition. In: Weihnachten, Ostern, Pfingsten : aus der ungarischen und mitteleuropäischen Tradition - Karácsony, Húsvét, Pünkösdswelt der grossen Feste 2. pp. 607-656. (2014)

Paksa Katalin: Mária-énekek a magyar néphagyományban. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 218-231. (2001)

Pandit Giridhari Lal: From open society to open universe. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 176-179. (1996)

Papp Bernadette: A magyarországi német nyelvű vallásos ponyvák tematikai csoportjai. In: "Szent ez a föld..." : néprajzi írások az Alföldről, (5). pp. 99-111. (2005)

Papp Bernadett: "Szent levél, melyet a mi Urunk Jézus Krisztus csudálatosképpen az ő földjén lakó népeihez küldött" : az Istenanya pokoljárása és más apokrif iratok egy ponyván. In: Rítusok, folklór szövegek, (13). pp. 333-358. (2004)

Papp György: In aetatum confiniis : a dialogue between early, early modern and contemporary church on various topics of christian doctrine. ISBN 978 963 315 476 2, (2021)

Papp György: In the direction of finding the way of a responsible theology for the Hungarian reformed church (of Transylvania). In: In aetatum confiniis : a dialogue between early, early modern and contemporary church on various topics of christian doctrine. pp. 161-173. (2021)

Papp György: Preface. In: In aetatum confiniis : a dialogue between early, early modern and contemporary church on various topics of christian doctrine. pp. 5-6. (2021)

Papp György: "Vera iustitia et sanctitate praeditum..." - the content of imago Dei according to the 6th article of the Heidelberg Catechism. In: In aetatum confiniis : a dialogue between early, early modern and contemporary church on various topics of christian doctrine. pp. 147-159. (2021)

Papp György: The "dialogue" between Calvin and the Church Fathers on the sacrament of baptism. In: In aetatum confiniis : a dialogue between early, early modern and contemporary church on various topics of christian doctrine. pp. 7-97. (2021)

Papp György: The doctrine on baptism in the Haereticarum fabularum compendium of Theodoret of Cyrus. In: In aetatum confiniis : a dialogue between early, early modern and contemporary church on various topics of christian doctrine. pp. 119-145. (2021)

Papp György: The passion of the Lord Jesus Christ in early Christian confessions. In: In aetatum confiniis : a dialogue between early, early modern and contemporary church on various topics of christian doctrine. pp. 99-118. (2021)

Papp János: Platon Apologiájának történetisége. (1933)

Patočka Jan: A felelősség és a jó ideája Patočkánál. In: Az erény, (1). pp. 285-296. (2003)

Pató Attila: Hannah Arendt és a Nyugat alkonya : a kezdet és a szabadság összefüggéseiről. In: Európai integráció - európai filozófia : [nemzetközi konferencia, Szeged, 1998 szept. 17-18.] 6. pp. 186-196. (1999)

Pató Attila: Hiányzó erkölcsi alapok : széljegyzetek egy vita margójára. In: Az erény, (1). pp. 297-304. (2003)

Pató Attila: „Ki adott Önnek felhatalmazást arra, hogy a társadalom lelkiismerete legyen?”. In: A lelkiismeret, (5). pp. 314-325. (2006)

Pató Attila: Tisztelt gyűlölekezet! Miért ne gyűlöljünk? In: A gyűlölet, (6). pp. 153-169. (2008)

Pavlovits Tamás: L'union de l'âme et du corps selon Pascal. In: Különbség, (21) 1. pp. 75-92. (2021)

Pavlovits Tamás: Vita és együtt gondolkodás mint a filozófia közösségi gyakorlata. In: A vita : Heller Ágnes emlékére, (19). pp. 31-39. (2022)

Pavlovits Tamás and Schmal Dániel: The union of body and mind in early modern philosophy. In: Különbség, (21) 1. pp. 7-11. (2021)

Pavlovits Tamás: Az etika megalapozása a végtelenre tekintettel Lévinasnál és Pascalnál. In: Európai integráció - európai filozófia : [nemzetközi konferencia, Szeged, 1998 szept. 17-18.] 6. pp. 179-185. (1999)

Pavlovits Tamás: Bizalom és szabadság – Vaszilij Grosszman. In: A bizalom, (13). pp. 80-88. (2015)

Pavlovits Tamás: Hatalom – igazságosság – szeretet : a társadalmi rend Pascal szerint. In: Az igazságosság, (7). pp. 196-205. (2009)

Pavlovits Tamás: Hol a helye Descartes-nak a metafizika történetében? : Dan Arbib: Descartes, la métaphysique et l’infini. In: Különbség, (20) 1. pp. 221-225. (2020)

Pavlovits Tamás: A bűn átöröklődése és az ember misztériuma - Pascal. In: A bűn, (2-3). pp. 143-150. (2004)

Pavlovits Tamás: Önazonosság és éngyűlölet. In: Az identitás, (18). pp. 128-137. (2020)

Pavlovits Tamás: Ész és végtelen – a gondolkodás határtapasztalata Descartes-nál. In: Az ész, (10). pp. 44-55. (2012)

Pavlovski Róbert: Bizalom, játék és kreativitás: a nevelés művészete : a bizalom jelentőségéről a demokratikus nevelésmodellben – Dewey és Lewin. In: A bizalom, (13). pp. 354-362. (2015)

Pavlovski Róbert: Lelkiismeret szolgaszerepben: globalizáció. In: A lelkiismeret, (5). pp. 331-337. (2006)

Pavlovski Róbert: A valótlanság ideológiai valósága a demokratikus értékek védelmében: John Dewey neveléskoncepciója. In: A hazugság, (12). pp. 90-96. (2014)

Paár Tamás: Autonóm igazmondás : az igazságra törekvés szerepe a természetes erkölcsi törvény MacIntyre-féle dialogikus felfogásában. In: A vita : Heller Ágnes emlékére, (19). pp. 248-254. (2022)

Penke Olga: A sokarcú Diderot képének formálódása műveinek magyar fordításában. In: Bölcsészettudományok 6. pp. 121-135. (2014)

Perecz László: Filozófusidentitások : Somló Bódog és gróf Révay József. In: Az identitás, (18). pp. 342-349. (2020)

Perecz László: Irodalom vagy filozófia? : magyar szerelemfilozófiák a kilencvenes évekből: Nádas Péter és Mészáros András. In: A szerelem, (11). pp. 154-158. (2013)

Perger Gyula: Az Oltáriszentség meggyalázásának emlékeztetői. In: Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 1., (43). pp. 80-94. (2019)

Perger Gyula: Egy személyes (egyszemélyes) küzdelem : Rimpfel Rosamunda csodás lourdes-i gyógyulása. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 173-189. (2014)

Perger Gyula: "A szent Miseáldozatnak materiája..." : az ostyasütés és eszközei. In: Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 2.. pp. 214-233. (2020)

Petercsák Tivadar: Az egri fertálymesterek vallásossága. In: Vallás, egyén, társadalom 7. pp. 49-66. (2014)

Peti Lehel: Conflict between state power and the church in Moldavia during the communist dictatorship. In: Religion, tradition, culture, (18). pp. 101-108. (2007)

Petneházi Gábor: Francis Bacon : De sapientia veterum - A régiek bölcsességéről - részletek. In: Antikvitás és reneszánsz 6. pp. 223-238. (2020)

Petró Annamária: El kell(-e) választani a művészetet a vallástól? : disznóvér, mint öncélú kifejezési eszköz vagy spirituális tartalom? : [absztrakt].

Pető László: A guaca kultusz ábrázolása Guaman Poma de Ayala Nueva corónica y buen gobierno című művében : [absztrakt].

Pintér Tibor: Elefántcsonttorony vagy elefánt a porcelánboltban : töprengések, hogy merre nyílik a templomkapu... In: Az igazságnak ragyognia kellene : értelmiség és közélet, (5). pp. 89-94. (1994)

Pizikril Carolus: Carolus Pizikril levele 1767-ből. In: A Jézus Társaság feloszlatása : 1759-1773 76. pp. 23-29. (2006)

Plaat Jaanus: New and old religious communities in 20th-century Estonia, on the example of West Estonia. In: Religious movements and communities in the 19-20. centuries, (2). pp. 17-28. (1999)

Plaat Jaanus: Religious movements and congregations in West Estonia from the mid-18th to the beginning of the 20th century : their influence on the Estonian and Estonian-Swedish popular culture. In: Politics and folk religion, (6). pp. 161-174. (2001)

Plaza Maria: "Solventur risu tabulae" : a megmentő nevetés Horatiusnál (Szat. 2.1.80-6) és Apuleiusnál (Aranysz. 3.1-11). In: Antik nevetés 2. pp. 1-8. (2015)

Polner Zoltán: A Szentháromság a népi imádságok tükrében. In: "Oh, boldogságos háromság" : tanulmányok a Szentháromág tiszteletéről, (12). pp. 257-265. (2003)

Polner Zoltán: A népi imádságok Szűz Máriája a Dél-Alföldön. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 200-217. (2001)

Polner Zoltán: A népi imádságok és a Krisztus-legendák szentjei. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 259-267. (2001)

Porció Tibor: Preliminary notes on the Uigur and Tibetan versions of the Sitātapatrādhāraṇī. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 229-241. (1997)

Porció Tibor and Vér Márton: Buddhizmus a török népeknél : szemelvények a Szitátapatrából. In: A török népek vallásai : filológiai tanulmányok a török vallásos szövegek köréből, (4). pp. 157-171. (2014)

Povedák István: Láthatatlan határok : a keresztény - újpogány szinkretizmus. In: Sámán sámán hátán : a kortárs pogányság multidiszciplináris elemzése 6. pp. 55-77. (2014)

Povedák István: MOGY: egy neonacionalista fesztivál elemzése. In: Vallás, egyén, társadalom 7. pp. 123-143. (2014)

Povedák István: Mythicised history : the deconstructed - reconstructed legend of Saint Stephen. In: Religion, culture, society, (2). pp. 100-116. (2015)

Povedák István: A Pan-Hungarian 'vessel ritual' in Romania. In: Politics, feasts, festivals 4. pp. 121-135. (2014)

Povedák István: The monk and the white shaman, competeitive discourses and conspiracy theories around the reinterpreted cult of Blessed Eusebius. In: Religion, culture, society, (1). pp. 95-113. (2014)

Povedák István: The sacred sled hill : analysis of a neonationalist vernacular memorial place. In: Religion, culture, society, (4). pp. 126-150. (2017)

Povedák István and Szilárdi Réka: Előszó. In: Sámán sámán hátán : a kortárs pogányság multidiszciplináris elemzése 6. pp. 9-10. (2014)

Povedák Kinga: Az "éneklő rabbitól" a haszid reggae királyáig : gondolatok a kortárs zsidó vallásos zene kapcsán. In: Hagyományláncolat és modernitás 11. pp. 318-332. (2014)

Povedák Kinga: Az egyházi könnyűzene fogadtatása és megítélése a szocialista Magyarországon. In: Vallás, egyén, társadalom 7. pp. 111-122. (2014)

Povedák Kinga: "Did you bring new songs?" : the role of contemporary catholic music in Hungary. In: Vallások, határok, kölcsönhatások = Religions, borders, interferences, (27). pp. 115-125. (2011)

Povedák Kinga: From the singing rabbi to the king of Hasidic reggae. In: Religion, culture, society, (2). pp. 87-99. (2015)

Povedák Kinga: "Na, hoztál új dalt?" : a katolikus könnyűzene szerepe Magyarországon. In: Vallások, határok, kölcsönhatások = Religions, borders, interferences, (27). pp. 27-36. (2011)

Povedák Kinga: Religion, music, community : the interferences of the Pentecostal charismatic renewal and the Catholic charismatic renewal. In: Religion, culture, society, (1). pp. 114-128. (2014)

Povedák Kinga: Vallás, zene, közösség : a Pünkösdi Megújulás és a Katolikus Karizmatikus Megújulás interferenciái. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 32-45. (2014)

Primiano Leonard Norman: What is vernacular catholicism? : the "dignity" example. In: Politics and folk religion, (6). pp. 51-58. (2001)

Prinke Rafał T.: The Polish Brethren's encounters with John Dee and Edward Kelley in Cracow. In: Fidele signaculum : írások Szőnyi György Endre tiszteletére = Writings in Honour of György Endre Szőnyi. pp. 837-848. (2022)

Prokopp Mária: Az Irgalmasság hét cselekedete és a hét főbűn párhuzamba állítása a lőcsei plébániatemplom 14. századi falképén. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 219-225. (2009)

Prosser-Schell Michael: Pilgrimage events for the Hungarian Germans / Danube Swabians in the North of the archbishopric of Freiburg after World War II: Walldürn and the "Paulusheim" near Bruchsal. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 315-324. (2014)

Puchinger Noémi: Buddhista pokolképzetek, ítélethozatal és megváltás : [absztrakt].

Puskás Bernadett: Az ikon a görög katolikusok liturgikus gyakorlatában : a sátoraljaújhelyi ikonosztázion. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 239-255. (2009)

Puskás Katalin: "Megszentelt étkezés" : ízlelés és vallásgyakorlat a magyarországi szerb ünnepeken. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 172-185. (2009)

Pusztai Bertalan: Ex voto szövegek : írott kegyesség a Jézus Szíve kultuszban. In: "Oh, boldogságos háromság" : tanulmányok a Szentháromág tiszteletéről, (12). pp. 267-282. (2003)

Pusztai Bertalan: Ex voto texts : written devotion in the cult of the sacred heart of Jesus. In: Religious movements and communities in the 19-20. centuries, (2). pp. 63-79. (1999)

Pusztai Virág: Emlékezet a média béklyójában. : inflálódó és manipulálódó emlékek a vizuális média hatóterében. In: Az emlékezet, (15). pp. 407-421. (2017)

Putnik Noel: Agrippa's magical piety and the insufficiency of the revelation. In: Fidele signaculum : írások Szőnyi György Endre tiszteletére = Writings in Honour of György Endre Szőnyi. pp. 849-865. (2022)

Pál Dániel: Beredte Stille : Einheit des erlösenden Wissens und der erlösenden Gnade in der Dakṣiṇämürti-Hymne von Śaṇkara. In: Vallástudományi tanulmányok III., (3). p. 208. (2008)

Pál Dániel: "Eloquent silence" : unity of liberating knowledge and liberating grace in Sankara's Daksinamurti-hymn. In: Vallástudományi tanulmányok III., (3). p. 207. (2008)

Pál Dániel: "Ékesen szóló csend" : megváltó tudás és megváltó kegyelem egysége Śaṅkara Dakṣiṇāmūrti- himnuszában. In: Vallástudományi tanulmányok III., (3). pp. 124-167. (2008)

Pál József and Vajda Zoltán: Előszó. In: Bölcsészettudományok 6. pp. 7-8. (2014)

Pál Katalin: Előszó. In: Antik nevetés 2. pp. 1-9. (2015)

Pálfi Ágnes: Shakespeare Hamletje Máté Oroszlán-evangéliumának fényében. In: Fidele signaculum : írások Szőnyi György Endre tiszteletére = Writings in Honour of György Endre Szőnyi. pp. 743-763. (2022)

Pálfy Miklós: A jungi anima és animus hermeneutikája. In: Tudomány és hagyomány, (4). pp. 114-120. (1993)

Pék László: Kierkegaard elidegenedés gondolatának teológiai gyökerei : [absztrakt].

Péter Róbert: Hermetizmus, exaltatio és szabadkőművesség. In: Bölcsészműhely, 2007. pp. 141-150. (2008)

Péter Éva: Genfi zsoltárok (1562) a magyar kórusirodalomban. In: Mahler - Szkrjabin - Verdi - Korngold : tanulmánykötet. pp. 82-88. (2013)

Péter Éva: Luther énekek az 500 éves református zenei anyagban. In: Új utakon a művészetpedagógia : tanulmánykötet : [a 2017. évi konferencián elhangzott előadások anyaga]. pp. 61-69. (2018)

Pólik József: Az elrabolt emlékezet : a Rákosi-korszak történelmi filmjei. In: Az emlékezet, (15). pp. 97-118. (2017)

Pólik József: Elveszett illúziók : a magyar politikai film korszakai. In: A hazugság, (12). pp. 173-193. (2014)

Pólik József: Platón párnája. In: A gyűlölet, (6). pp. 197-208. (2008)

Pólik József: A sivatag polgárai. In: Az idegen, (16). pp. 410-424. (2018)

R

Raj Rozália and Nagy István: Szabadka környéki Mária-kegyhely : ismertető Sándorról. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 367-379. (2001)

Rateau Paul: En quel sens y a-t-il un parallélisme chez Leibniz? In: Különbség, (21) 1. pp. 49-74. (2021)

Rembeczki Eszter: A Descartes-i én idegenszerűségei. In: Az idegen, (16). pp. 120-132. (2018)

Rembeczki Eszter and Simon József: Metafizika, megismerés és természetjog Suáreznél : előszó a kötet tematikus blokkjához. In: Különbség, (20) 1. pp. 7-11. (2020)

Rickert Heinrich: A megismerés tárgya : bevezetés a transzcendentálfilozófiába. In: A ráció és határai 2-3. pp. 99-153. (1992)

Rickert Heinrich: A történetfilozófia problémái : részlet. In: Történetfilozófia 1. 4. pp. 153-228. (1994)

Riedl Matthias: Intelligentia spiritualis : apocalyptic knowledge and the secret of revolution. In: Fidele signaculum : írások Szőnyi György Endre tiszteletére = Writings in Honour of György Endre Szőnyi. pp. 879-894. (2022)

Rodríguez-Becerra Salvador: Andalúziai fogadalmi képek (ex-voto): az ember és a természetfölötti kapcsolatának távlatai. In: Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai], (16). pp. 91-97. (2006)

Ropolyi László: A gondolás és gondolkodás vitái. In: A vita : Heller Ágnes emlékére, (19). pp. 387-397. (2022)

Ropolyi László: Digitális identitás - e-személyiség. In: Az identitás, (18). pp. 245-259. (2020)

Rosta Kosztasz: A vita két szintje a Phaidónban. In: A vita : Heller Ágnes emlékére, (19). pp. 199-207. (2022)

Rowbottom Anne: Subject positions : monarchy, civil religion and folk religion in Britain. In: Politics and folk religion, (6). pp. 137-152. (2001)

Ráfi Dénes: Netz-Werk : "Bildsprachlichkeit" oder "Sprachbilderei" bei Jakob Böhme. In: Netz-Werk: II. Symposion der ungarischen Nachwuchsgermanisten, (9). pp. 18-25. (1999)

Révay Edit: Virtuózok? Rabok? Szerzetesek? In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 109-113. (1998)

Révész Éva: A Gyulák és a magyarok korai kereszténysége. In: Belvedere Meridionale, (32) 1. pp. 33-42. (2020)

Rónai András: Perfekcionizmus, barátság, interszubjektivitás Stanley Cavellnél. In: A barátság, (4). pp. 338-345. (2005)

Rónai András: A bűn és a test mint sebezhetőség. In: A bűn, (2-3). pp. 258-265. (2004)

Rózsa Erzsébet: "Berührungen eines Volkes mit Anderen Völkern" : zur Bedeutung der fremden Kulturen in der Geschichte Europas bei Hegel. In: Európai integráció - európai filozófia : [nemzetközi konferencia, Szeged, 1998 szept. 17-18.] 6. pp. 135-158. (1999)

Rózsa Erzsébet: Individuális szabadság mint a modernitás nyeresége és fenyegetettsége : Heller Ágnes szabadságfelfogása a mindennapi élet és a globalizálódó világ horizontján. In: A szabadság, (8). pp. 37-48. (2010)

Rózsa Erzsébet: Versöhnung und Hegels Descartes-Auslegung. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 249-254. (1996)

Rózsa Erzsébet: Versöhnung und Hegels Descartes-Auslegung. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 237-243. (1996)

Röd Wolfgang: Methodischer Zweifel und Moderner Skeptizismus : Humes Zweifelsargumente als Antwort auf Descartes. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 18-33. (1996)

S

S. Lackovits Emőke: Mária alakja a Veszprém megyei reformátusok vallásgyakorlatában : adatok a XVIII-XX. századból. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 291-301. (2001)

Sarnyai Csaba Máté: „Mire jó az önmaga felett rendelkező nép, ha nincs alávetve Istennek?" : A vallás szerepe Alexis de Tocqueville társadalomképében. In: Vallástudományi tanulmányok III., (3). pp. 168-174. (2008)

Sarnyai Csaba Máté: „Was ist gut in dem Folk, das über sich verfügt, wenn es Gott nicht unterstellt ist?" : Die Rolle der Religion nach Alexis de Tocquevilles Ansicht über die Gesellschaft. In: Vallástudományi tanulmányok III., (3). p. 209. (2008)

Sarnyai Csaba Máté: „What is good in people disposing of themselves if they are not submitted to God?" : the role of religion in Alexis de Tocqueville's conception of society. In: Vallástudományi tanulmányok III., (3). p. 210. (2008)

Sartre Jean-Paul: Védőbeszéd az értelmiségiekért. In: Egyetem, nevelés, értelmiségi lét 1. pp. 429-463. (1990)

Sauvagnargues Anne: Machines, comment ça marche? In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (32). pp. 17-24. (2021)

Schelhammer Zsófia: Csízió és pápisták a Petrovay‐énekeskönyvben. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (37-38). pp. 251-259. (2022)

Schell Csilla: "Die kleinen Wunder von Poppenweiler" : wie die Vertriebenen bei Ludwigsburg ihre Kirche zum heiligen Stephan von Ungarn erbauten. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 352-362. (2014)

Schill Tamás: A dunapataji unitárius egyházközség megalakulása : a kitérés módjai és eseményei dokumentumok tükrében. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 379-390. (2010)

Schiller Vera: A Szuda és az egyiptomi vallás. In: Belvedere Meridionale, (32) 1. pp. 89-102. (2020)

Schindler Mátyás: A valláslélektan kezdetei Magyarországon : Wiedermann Károly. In: A magyar valláslélektan kezdetei, (8). pp. 11-75. (2020)

Schmal Dániel: Descartes és a szerelem platóni koncepciója. In: A szerelem, (11). pp. 48-63. (2013)

Schmal Dániel: Emberi szabadság és isteni szuverenitás a kései skolasztikában : Molina, Bellarmino, Suárez. In: Különbség, (20) 1. pp. 85-117. (2020)

Schmal Dániel: Szabadság és indifferencia Descartes-nál és a kései skolasztikában. In: A szabadság, (8). pp. 252-264. (2010)

Schmal Dániel: Természetes erény és isteni kegyelem a 17. században. In: Az erény, (1). pp. 192-198. (2003)

Schmal Dániel: A "filozófiai" bűn a kései 17. században. In: A bűn, (2-3). pp. 136-142. (2004)

Schmal Dániel: A polisz mint a szelf metaforája. In: A polisz, (17). pp. 116-127. (2019)

Schopenhauer Arthur: Az egyetemi bölcselkedésről. In: Egyetem, nevelés, értelmiségi lét 1. pp. 123-155. (1990)

Schopenhauer Arthur: A világ mint akarat és képzet : a történelemről. In: Történetfilozófia 1. 4. pp. 7-17. (1994)

Schwendtner Tibor: Lehet-e tudattalan a lelkiismeret : fenomenológiai megjegyzések Freud lelkiismeret-fogalmához. In: A lelkiismeret, (5). pp. 340-348. (2006)

Schwendtner Tibor: A polisz fogalma Heidegger politikai gondolkodásában. In: A polisz, (17). pp. 151-164. (2019)

Schőner Alfréd: "Feje fölött még az ég sem szabad..." : elvetélt történelmi kísérlet a peszách ünnepi olvasókönyv, a hággáda kodifikált textusának átalakítására 1945-48-ban, Magyarországon. In: Vallás, közösség, identitás, (31). pp. 153-162. (2012)

Sebők Marcell: "Was he not with you? What on earth does he do?" : a brief overview on the possibility of an encounter between John Dee and Andreas Dudith. In: Fidele signaculum : írások Szőnyi György Endre tiszteletére = Writings in Honour of György Endre Szőnyi. pp. 905-910. (2022)

Sedakova Irina: Politics and folk religion in the period of transition. In: Politics and folk religion, (6). pp. 131-136. (2001)

Selberg Torunn: Ideas about the past and tradition in the discourse about neo-Shamanism in a Norwegian context. In: Politics and folk religion, (6). pp. 65-74. (2001)

Silling István: Kommunikáció a harangok nyelvén : kupuszinai példa. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 119-125. (2009)

Simmel Georg: Életszemlélet : négy metafizikai értekezés. In: A ráció és határai 2-3. pp. 155-211. (1992)

Simmel Georg: A történetfilozófia problémái. In: Történetfilozófia 1. 4. pp. 229-277. (1994)

Simon Ferenc: Hegel és Schelling - egy barátság metamorfózisa. In: Bölcsészműhely, 2009. pp. 137-148. (2010)

Simon József: The complete mind : a Hungarian debate on the nature of the body-mind union from 1685. In: Különbség, (21) 1. pp. 145-170. (2021)

Simon Attila: Az önmagát elvarázsoló polisz : Platón a kartánc politikai szerepéről. In: A polisz, (17). pp. 61-68. (2019)

Simon Ferenc: AZ erény és a világ folyása. In: Az erény, (1). pp. 237-247. (2003)

Simon Ferenc: Egy háromszögletű valami a szívemben : a lelkiismeret-fenomén szerkezetéről. In: A lelkiismeret, (5). pp. 178-187. (2006)

Simon Ferenc: Irgalmazz az ártatlanoknak! : a bűn-fenomén néhány aspektusáról. In: A bűn, (2-3). pp. 207-214. (2004)

Simon Ferenc: A fejlett Nyugat eszménye Hegel politikai írásaiban. In: Európai integráció - európai filozófia : [nemzetközi konferencia, Szeged, 1998 szept. 17-18.] 6. pp. 159-173. (1999)

Simon József: Az akarat Duns Scotus filozófiájában. In: Az akarat, (9). pp. 131-140. (2011)

Simon József: Az analógia elve Pázmánynál és Suáreznél. In: Különbség, (20) 1. pp. 139-162. (2020)

Simon József: Reneszánsz válaszok a gyűlöletre : Ficino és Machiavelli. In: A gyűlölet, (6). pp. 144-152. (2008)

Simon-Székely Attila: A történelmi és politikai hazugság lélektana. In: A hazugság, (12). pp. 522-530. (2014)

Simándi Katalin: Szentek a latin nyelvű harangfeliratok tükrében. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 166-181. (2001)

Smiljanić Mihailo: Renaissance of Orthodox church chanting and ethnomusic in Belgrade from 1990 until today. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 302-314. (2014)

Smiljanić Mihailo: Serbian orthodox church and student protest in 1996/97 : a case study of temporary altering of rituals. In: Politics, feasts, festivals 4. pp. 227-233. (2014)

Smrcz Ádám: Suárez recepciója és a kései skolasztika szerepváltozásai a 18. századi egyházpolitikai csatározásokban - Damiani János: Doctrina Verae Christi Ecclesiae. In: Különbség, (20) 1. pp. 163-177. (2020)

Smrcz Ádám: A neosztoikus város - Justus Lipsius : Politica. In: A polisz, (17). pp. 139-148. (2019)

Somhegyi Zoltán: Ráció és művészet. In: Az ész, (10). pp. 177-182. (2012)

Soual Philippe: L'incarnation de l'âme. In: Különbség, (21) 1. pp. 127-144. (2021)

Soual Philippe: Emotions interieures et morale chez Descartes. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 85-94. (1996)

Soós Amália: Schelling: a szemlélettől az abszolút akaratig. In: Az akarat, (9). pp. 185-194. (2011)

Soós Pál: Szabó Ervin és Lukács György kultura [!kultúra]-felfogásáról. In: Művelődés és szocializmus : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (1). pp. 36-60. (1972)

Spengler Oswald: A nyugat alkonya : a világtörténelem morfológiájának körvonalai. In: Történetfilozófia 1. 4. pp. 279-345. (1994)

Stachó László: Kis tudományfilozófiai esszé. In: Szakkollégiumi füzetek 1., (1). pp. 2-8. (2000)

Stark-Arola Laura: Sacred centers and preconceived journeys : insights into the cultural construction of religious experience in orthodox Karelia. In: Religious movements and communities in the 19-20. centuries, (2). pp. 81-107. (1999)

Suarez Francisco: A reprezentáció szerepéről a megismerésben : kommentár Arisztotelész A lélek című művéhez - III. könyv, Ötödik értekezés (disputatio). In: Különbség, (20) 1. pp. 13-35. (2020)

Sudár Balázs: Alevi-bektasi vallásosság az Oszmán Birodalomban és Törökországban : szemelvények az ásikversekből. In: A török népek vallásai : filológiai tanulmányok a török vallásos szövegek köréből, (4). pp. 108-130. (2014)

Susszer Zoltán László: Stanley Fish, avagy a bűn vonatkozásában kifejtett filozófiai teóriáknak nincs semmi gyakorlati haszna. In: A bűn, (2-3). pp. 394-402. (2004)

Suszta Laura: Halottikultusz a Denesuliné őslakosoknál Samuel Hearne (1745-1792) leírása alapján : [absztrakt].

Sutyák Tibor: A lelkiismeret démona. In: A lelkiismeret, (5). pp. 38-48. (2006)

Sutyák Tibor: Észkijárat : az episztemológiai státuszok logikai törvénye. In: Az ész, (10). pp. 185-194. (2012)

Svanberg Jan: Scandinavian neo-shamanism : the contribution of the academic study of religion in reconstructing beliefs and practices of tradition within post-modern urban Milieus. In: Religious movements and communities in the 19-20. centuries, (2). pp. 151-161. (1999)

Swick Thomas: My friend Gyuri. In: Fidele signaculum : írások Szőnyi György Endre tiszteletére = Writings in Honour of György Endre Szőnyi. pp. 939-942. (2022)

Szabolcs Krisztina: A népi iszlám a steppén : szemelvények Ötemis Hadzsi krónikájából. In: A török népek vallásai : filológiai tanulmányok a török vallásos szövegek köréből, (4). pp. 88-107. (2014)

Szabó Ernő: Collegium Iovis Cerneni : [absztrakt].

Szabó Ferenc: Az érzékek alkalmazása az Isten-kapcsolatban : Szent Ignác egyik elmélkedési módszer. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 26-33. (2009)

Szabó Ferenc: Három évtizedes együttműködés P. Andrással. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 114-124. (1998)

Szabó Ferenc: "Szavaim gyilkosak az államra nézve" : Thoreau a legitimitásról. In: A polisz, (17). pp. 356-362. (2019)

Szabó Irén: A Szentháromság és személyeinek kifejezése a magyar görög katolikus vallásgyakorlat gesztusaiban. In: "Oh, boldogságos háromság" : tanulmányok a Szentháromág tiszteletéről, (12). pp. 185-196. (2003)

Szabó Irén: A magyarországi görög katolikusok Szent Miklós tisztelete. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 131-142. (2001)

Szabó Irén: A proszforakészítés hagyománya a magyarországi görögkatolikus egyházban. In: Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 1., (43). pp. 50-65. (2019)

Szabó Pál: "Örvendezzenek az Egek..." : a ferrarai-firenzei egyetemes zsinat egyházi uniója, 1439. In: Belvedere Meridionale, (32) 1. pp. 62-73. (2020)

Szabó Tibor: Euroföderalizmus és perszonalista filozófia. In: Európai integráció - európai filozófia : [nemzetközi konferencia, Szeged, 1998 szept. 17-18.] 6. pp. 266-276. (1999)

Szabó Tibor: L'heritage cartesien dans la philosophie italienne du XXème siècle. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 228-234. (1996)

Szabó Tibor: Szövegértelmező Dante-képek - Kelemen János "Komédiámat hívom tanúmul" : az önreflexió nyelve Danténál című könyvéről.

Szabó Ádám: A donatista eretnekség és az újrakeresztelés : Szent Cyprianus tévedése. In: Corollarium : tanulmányok a hatvanöt éves Tar Ibolya tiszteletére, (13). pp. 269-274. (2010)

Szacsvay Éva: Az ördögűzés református szabályozása 1636-ban I. In: Test, lélek, természet : tanulmányok a népi orvoslás emlékeiből : köszöntő kötet Grynaeus Tamás 70. születésnapjára, (9). pp. 79-92. (2002)

Szacsvay Éva: Egyházi és világi szerepek összekapcsolódása a századvég református gyülekezeti életében. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 105-116. (1998)

Szacsvay Éva: Program és tanítás a református templomok mennyezetfestésein : a "hasznos vagy tartalmas" dekoráció. In: Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai], (16). pp. 258-281. (2006)

Szacsvay Éva: A paraszti szentkultusz "reprezentációja" 1896-ban : a millenniumi falu enteriőrjeinek szentképei. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 225-246. (2001)

Szakács Béla Zsolt: Képek kultusza középkori kódexekben. In: Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai], (16). pp. 13-21. (2006)

Szakács Béla Zsolt: "Párhuzamos életrajzok" : a Magyar Anjou Legendárium Márton- és Gellért-ciklusa. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 17-31. (2001)

Szakács Béla Zsolt: Szentháromság-ábrázolások a középkori Magyarországon : kutatási helyzetkép. In: "Oh, boldogságos háromság" : tanulmányok a Szentháromág tiszteletéről, (12). pp. 13-36. (2003)

Szalay Olga: A Kájoni-Cantionale strófikus doxológiái. In: "Oh, boldogságos háromság" : tanulmányok a Szentháromág tiszteletéről, (12). pp. 217-234. (2003)

Szalay P. Csongor: Akháj hérószok. In: A fikciótól a kultuszokig : tanulmányok az alkalmazott valláskutatás területéről. pp. 189-255. (2017)

Szalma Natália: [Bevezetés : orosz vallásbölcselet]. In: Polgári értékek és az európai kultúra, (11). pp. 37-38. (2003)

Szalma Natália: Bevezető. In: Polgári értékek és az európai kultúra, (11). pp. 5-11. (2003)

Szalma Natália: Egzisztencia, kultúra, lét : Sőren Kierkegaard Félelem és rettegés című művének értelmezése. In: Egzisztencia és kultúra, (2). pp. 9-22. (1992)

Szalma Natália: Mihail Bahtyin és Vjacseszlav Ivanov kultúrfilozófiájáról : Szilárd Léna könyve kapcsán. In: Szellemi tekintélyek és az ész diktátumai : az ontikus kultúrtörténet és fogadtatása, (8). pp. 136-140. (1996)

Szalma Natália: Miért "írta át" Freud a Bibliát? : Sigmund Freud: Mózes és az egyistenhit. In: Kereszténység és zsidóság Európában és nálunk, (3). pp. 39-54. (1992)

Szalma Natália: Mélylélektan Jób mérlegén : Carl Gustav Jung Válasz Jób könyvére című munkájának értelmezése. In: Szellemi tekintélyek és az ész diktátumai : az ontikus kultúrtörténet és fogadtatása, (8). pp. 87-99. (1996)

Szalma Natália: Nem békességet, hanem kardot : a metafizikai igazság forrása Lev Sesztov filozófiájában. In: Tudomány és hagyomány, (4). pp. 8-23. (1993)

Szalma Natália: Nem hang és füst a név... : Franz Rosenzweig kultúrfilozófiájáról. In: Szellemi tekintélyek és az ész diktátumai : az ontikus kultúrtörténet és fogadtatása, (8). pp. 45-51. (1996)

Szalma Natália: Nyikolaj Bergyajev népszerűségének titka. In: A 20. század kataklizmái és az 1956-os forradalom, (12). pp. 95-104. (2004)

Szalma Natália: Szemjon Frank és legjelentősebb műve, A realitás és az ember. In: Polgári értékek és az európai kultúra, (11). pp. 39-51. (2003)

Szalma Natália: Szergij Bulgakov - A marxizmustól az idealizmusig és az idealizmustól a kereszténységig. In: Polgári értékek és az európai kultúra, (11). pp. 66-69. (2003)

Szalma Natália: Vlagyimir Szolovjov és a személyes metafizika programja. In: Személyes metafizika és az igazság szabadsága, (10). pp. 64-77. (2000)

Szalma Natália: A humán műveltségről. In: Röpirat a humán műveltségről, (1). pp. 46-48. (1991)

Szegfű László: L'eredità spirituale più antica I. : riflessioni sulle antiche credenze ungheresi. ISBN 963 00 5738 7, (2001)

Szegfű László: Ősi szellemi örökségünk I. : gondolatok az ősi magyar hitvilágról. ISBN 963 650 832 1, (1996)

Szendi István: Akarat-patológia. In: Az akarat, (9). pp. 221-243. (2011)

Szendi István: Az elemberietlenedett Én : az önmagunktól elidegenedés kórállapota. In: Az idegen, (16). pp. 355-366. (2018)

Szendi István: Csillagot az égről: a hazudás vizsgálat tudományos törekvései. In: A hazugság, (12). pp. 358-377. (2014)

Szendi István: Szerelmi véglet : a szenvedélyes szerelem kóros függőséggé torzulása. In: A szerelem, (11). pp. 232-250. (2013)

Szendi István: A bizalom építése belátáshiánnyal járó szkizofrénia esetén. In: A bizalom, (13). pp. 304-315. (2015)

Szendi István: Önéletrajzi emlékezet és narratív identitás. In: Az emlékezet, (15). pp. 353-368. (2017)

Szenes Márta: Új vallási mozgalmakba belépett fiatalok életút-jellemzői a megtérést megelőzően. In: Vallásosság-változatok : vallási sokféleség Magyarországon. pp. 189-219. (2008)

Szeverényi Sándor: A nemzeti oktató ponyva nyomában. In: Sámán sámán hátán : a kortárs pogányság multidiszciplináris elemzése 6. pp. 115-128. (2014)

Szigeti Csaba: A humán műveltségről. In: Röpirat a humán műveltségről, (1). pp. 37-41. (1991)

Szigeti Jenő: A Bibliai gesztusokról : hogyan beszéltek a bibliai korban az emberek a kezükkel? In: Érzékek és vallás, (22). pp. 92-98. (2009)

Szigeti Jenő: "Néktek is meg kell mosnotok egymás lábait" : a lábmosás (mandatum) vallástörténete. In: Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 2.. pp. 150-154. (2020)

Szigeti Jenő: Protestáns szentek - szent protestánsok. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 199-206. (2001)

Szigeti Jenő: Trends of piety in the free churches of Hungary in the 20th century. In: Religious movements and communities in the 19-20. centuries, (2). pp. 139-142. (1999)

Szigeti Jenő: "A királyt tiszteljük, annak parancsolatait teljesítjük" : kommunisták voltak-e a hívők a dualizmus idején? In: "A királyhűség jól bevált útján...": rendi és nemzeti kötődések szimbolikus változásai 1867 és 1918 között 25. pp. 203-216. (2016)

Szigeti Molnár Dávid: Valentinus Radecius agendája. In: Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 2.. pp. 199-204. (2020)

Szikszai Mária: Középkori kísértés- és gyógyítástörténetek az archaikus népi imák és oltári táblaképek tükrében. In: Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai], (16). pp. 112-140. (2006)

Szilasi József: A megosztott szív - a lelkiismeret jelensége az Ószövetségben. In: A lelkiismeret, (5). pp. 117-126. (2006)

Szilágyi István: Spanyolország egy európai lehetőség : Ortega politikai filozófiájáról. In: Európai integráció - európai filozófia : [nemzetközi konferencia, Szeged, 1998 szept. 17-18.] 6. pp. 207-220. (1999)

Szilágyi Tamás and Szilárdi Réka: Istenek ébredése : az újpogányság vallástudományi vizsgálata. (2007)

Szilárdfy Zoltán: A barokk évszázadok ikonográfiájának sajátos Szentháromság típusai különös tekintettel a hazai emlékekre. In: "Oh, boldogságos háromság" : tanulmányok a Szentháromág tiszteletéről, (12). pp. 37-58. (2003)

Szilárdfy Zoltán: A budavári klarisszák egy meditációs oltárképének ikonográfiája. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 235-248. (2001)

Szilárdfy Zoltán: A szakrális viasz, különös tekintettel a húsvéti gyertyára. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 189-196. (2009)

Szilárdfy Zoltán: A szeged-alsóvárosi templom Napbaöltözött-asszony kegyképének kultusztörténetéhez. In: Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai], (16). pp. 65-69. (2006)

Szilárdi Réka: Tudománytörténet, tudományelmélet és kortárs valláspszichológia. In: A magyar valláslélektan kezdetei, (8). pp. 5-9. (2020)

Szilárdi Réka: Sokféleség és vallástudomány. In: Metszet és perspektíva : tanulmányok az alkalmazott valláskutatás területéről. pp. 7-12. (2017)

Szilárdi Réka: Spontaneous encounter with the reality : God variations in the novels of Philip K. Dick. In: Vallástudományi tanulmányok III., (3). p. 211. (2008)

Szilárdi Réka: Spontanes Rendezvous mit der Wirklichkeit : Gottvariationen bei Philip K. Dick. In: Vallástudományi tanulmányok III., (3). p. 212. (2008)

Szilárdi Réka: Spontán légyott a valósággal? : Isten-variációk Philip K. Dick három regényében. In: Vallástudományi tanulmányok III., (3). pp. 175-188. (2008)

Szilárdi Réka: A fikciótól a kultuszokig. In: A fikciótól a kultuszokig : tanulmányok az alkalmazott valláskutatás területéről. pp. 7-11. (2017)

Szilárdi Réka: A magyar kortárs pogány narratívumok nemzeti identitáskonstrukciói. In: Sámán sámán hátán : a kortárs pogányság multidiszciplináris elemzése 6. pp. 11-23. (2014)

Szmeskó Gábor: A spontaneitás értelmében vett szabadság kritikája Lévinas teljesség és végtelen című művében. In: A tudományos hálózatoktól a hálózatok tudományáig. pp. 185-206. (2019)

Szovák Kornél: A kun misszió helye és szerepe a magyarországi domonkosok korai történeti hagyományában. In: A Szent Domonkos Rend és a kunok 22. pp. 115-126. (2016)

Szudi Mária: "Áldott az Isten, ki vezérel minket" : Szent Benedek Leányainak Társasága, Tiszaújfalu. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 166-172. (2014)

Szugyiczki Zsuzsanna: Thomas Merton misztikája.

Szugyiczki Zsuzsanna: Nemek relativitása a vallási hagyományokban. In: A fikciótól a kultuszokig : tanulmányok az alkalmazott valláskutatás területéről. pp. 155-187. (2017)

Szugyiczki Zsuzsanna: Thomas Merton misztikája és a vallásközi párbeszéd kialakulására gyakorolt hatása : [absztrakt].

Szugyiczki Zsuzsanna: Utószó. In: Metszet és perspektíva : tanulmányok az alkalmazott valláskutatás területéről. pp. 267-268. (2017)

Szászné Molnár Zsuzsanna and Tóth I. János: Hans Jonas akaratfelfogása. In: Az akarat, (9). pp. 266-276. (2011)

Szécsi József: Monogámia és poligámia a zsidóságban. In: A házasság és a család: a család egykor és ma 2. 27. pp. 47-57. (2016)

Székely László: Kvantummechanika, akaratszabadság, gondviselés. In: Az akarat, (9). pp. 253-265. (2011)

Székely László: Manipuláció, csalás és lelkiismeret a tudományban, különös tekintettel Sigmund Freud és a pszichoanalízis esetére. In: A lelkiismeret, (5). pp. 360-379. (2006)

Székely László: Mennyire bízhatunk a tudományban? : a tudomány episztemológiai kitüntetettségéről a Galilei-filológia látványos melléfogásának fényében. In: A bizalom, (13). pp. 316-342. (2015)

Székely László: Palágyi Menyhért az „emlékezet”-ről. In: Az emlékezet, (15). pp. 392-406. (2017)

Székely László: Tudomány és ész a modern fizikában. In: Az ész, (10). pp. 226-249. (2012)

Széll Gábor: A monofiziták helyzete a Trák-dinasztia idején. In: Corollarium : tanulmányok a hatvanöt éves Tar Ibolya tiszteletére, (13). pp. 288-293. (2010)

Szénási Éva: Egységes Európa: utópia vagy valóság? : Európa-koncepciók a századelőn. In: Európai integráció - európai filozófia : [nemzetközi konferencia, Szeged, 1998 szept. 17-18.] 6. pp. 242-249. (1999)

Szépfalusi István: Evangélikus szórvány-lelkésznek lenni nyugat-magyar gyülekezet szolgálatában. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 157-163. (1998)

Széplaky Gerda: Az elnémulásról. In: A vita : Heller Ágnes emlékére, (19). pp. 187-198. (2022)

Széplaky Gerda: Néma tartomány : a testbe íródó felejtésről. In: Az emlékezet, (15). pp. 49-63. (2017)

Széplaky Gerda: Szajha vagy filozófus? : a női identitás kettőssége - Mária Magdolna. In: Az identitás, (18). pp. 23-43. (2020)

Széplaky Gerda: A nő mint árnyék : idegenség és kívülség Rakovszky Zsuzsa : A kígyó árnyéka című regényében. In: Az idegen, (16). pp. 277-299. (2018)

Szívós Mihály: Platón morálfilozófiája és a dialógusok irodalmi értelmezésének irányzata az ókorban. In: Az erény, (1). pp. 72-87. (2003)

Szögi László Krisztián: Kommunikációs nehézségek a pogányok és a keresztények között az II. és III. században : [absztrakt].

Szücs László Gergely: Demokrácia – méltóság nélkül : a Pegida mozgalom az elfelejtett „Heimat” vonzásában. In: Az emlékezet, (15). pp. 329-339. (2017)

Szücs László Gergely: Hans Joas a "személy szakralizálódásáról". In: Az identitás, (18). pp. 400-410. (2020)

Szücs László Gergely: A szabadság, mint az idegenség felszámolása Axel Honneth politikai filozófiájában. In: Az idegen, (16). pp. 145-160. (2018)

Szücs László Gergely: A teleologikus igazolás lehetőségei a kritikai elméletben : Axel Honneth példája. In: A polisz, (17). pp. 191-210. (2019)

Szőcsné Gazda Enikő: Identities side by side : the practice of faith in denominationally mixed marriages. In: Religion, culture, society, (2). pp. 40-57. (2015)

Szőke Anna: Az alkotás mint csodálatos "mágia". In: Érzékek és vallás, (22). pp. 256-263. (2009)

Szőke Anna: Írott és képi azonosítók : a képkultusz szerepe a Versec környéki magyarság fennmaradásában. In: Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai], (16). pp. 146-161. (2006)

Szőnyi György Endre: A Hénoch-jelenség. In: Corollarium : tanulmányok a hatvanöt éves Tar Ibolya tiszteletére, (13). pp. 312-320. (2010)

Szőnyi György Endre: A hermetizmus kultúrtörténeti szerepe Heinrich Cornelius Agrippa bölcseletében. In: Tudomány és hagyomány, (4). pp. 40-60. (1993)

Szőnyi György Endre: A humán műveltségről. In: Röpirat a humán műveltségről, (1). pp. 55-72. (1991)

Szőnyi György Endre: A konszenzus felé : újabb válasz Fejér Ádámnak. In: Egzisztencia és kultúra, (2). pp. 92-95. (1992)

Szűcs Bernadett: "Amikor Éva Ádámban volt, nem volt halál..." (NHC II,3) - női és férfi identitás a valentiniánus gnózisban : [absztrakt].

Szűcs Judit: A böjt és a húsvét a csongrádi népéletben : emlékeim Bálint Sándorról. In: "Szent ez a föld..." : néprajzi írások az Alföldről, (5). pp. 126-132. (2005)

Szűcs Bernadett: Óegyiptomi motívumok egy keresztény apokrif szövegben: Józsefnek, az ácsnak a története : [absztrakt].

Sándor Ildikó: The image of the other world in a peasant Bible paraphrase : Borbála Szanyi Mikó’s "Eternal Gospel". In: Religious movements and communities in the 19-20. centuries, (2). pp. 43-53. (1999)

Sári Zsolt: A premontreiek és az Oltáriszentség tisztelete. In: "Oh, boldogságos háromság" : tanulmányok a Szentháromág tiszteletéről, (12). pp. 59-64. (2003)

Sármási Zoltán: Vallás és vallástudomány Schütz Antal megközelítésében : [absztrakt].

Sávai János: A gyergyói officiumos köny : egy XVII. századi kéziratos imakönyv énekeinek Mária alakja. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 152-199. (2001)

Sós Csaba: Montaigne paradoxonja. In: A hazugság, (12). pp. 435-442. (2014)

Süle Ferenc: Keresztény Klinikai Valláslélektan kialakításának lehetősége és a Terápiás Közösségek. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 100-104. (2014)

Sümegi István: Ész és lelkiismeret : Hannah Arendt lelkiismeret-fogalmáról. In: A lelkiismeret, (5). pp. 306-313. (2006)

T

T. Székely László: Az elpusztult szentegyházak. In: Bánsági áhitat 9. pp. 40-44. (2014)

T. Székely László: Bevezetés. In: Bánsági áhitat 9. pp. 11-12. (2014)

T. Székely László: Bánsági áhitat. ISBN 978-963-306-259-3, (2014)

T. Székely László: Bánsági áhítat. In: Bánsági áhitat 9. pp. 13-14. (2014)

T. Székely László: Különleges szentegyházak. In: Bánsági áhitat 9. pp. 27-33. (2014)

T. Székely László: A bánsági szentegyházak. In: Bánsági áhitat 9. pp. 15-16. (2014)

T. Székely László: A lerombolt templomok. In: Bánsági áhitat 9. pp. 38-39. (2014)

T. Székely László: A szentegyházak patrónusai. In: Bánsági áhitat 9. pp. 25-26. (2014)

T. Székely László: A szentegyházak szolgái. In: Bánsági áhitat 9. pp. 48-71. (2014)

T. Székely László: A templomi áhítat. In: Bánsági áhitat 9. pp. 45-47. (2014)

Takács Gábor: Konstruált valóság : a lovecrafti vallási hagyomány kortárs vallástudományi értelmezése. In: A fikciótól a kultuszokig : tanulmányok az alkalmazott valláskutatás területéről, (6). pp. 13-63. (2017)

Takáts Endre: Gróf Nádasdy László csanádi püspök : 1662-1729. (1943)

Takáts Ágoston: Kerkai Jenő. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 164-168. (1998)

Takó Ferenc: Leibniz Kínája.

Tamás Gáspár Miklós: A filozófiai múlt elátkozása : a damnatio memoriae manapság. In: A vita : Heller Ágnes emlékére, (19). pp. 11-20. (2022)

Tasi Réka: Retorika, lélekelmélet és Suárez a 17. századi Magyarországon : vizsgálódások egy irodalomtörténeti jelenség lehetséges filozófiatörténeti kontextusa körül. In: Különbség, (20) 1. pp. 118-137. (2020)

Tattay Szilárd: Suárez mint a modern racionalista természetjogtanok előfutára? In: Különbség, (20) 1. pp. 57-84. (2020)

Tegzes Nóra Valentina: Egyház és média a XX. és XXI. században : [absztrakt].

Tegzes Nóra Valentina: A keresztség mint a megtérő ember határátlépő rituáléja.

Tegzes Nóra Valentina: Keresztség, mint a megtérő ember átmeneti rítusa : [absztrakt].

Teknős Viktória: A fordítás rejtelmei : Nietzsche nyomában - a Zarathustra magyar nyelvű fordításainak összehasonlító vizsgálata : [előadáskivonat].

Teknős Viktória: A fordítás rejtelmei : Nietzsche nyomában : a Zarathustra magyar nyelvű fordításainak összehasonlító vizsgálata.

Tengely Adrienn: A katolikus hitbuzgalmi társulatok Pécsett a dualizmus korában. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 115-128. (2014)

Tengely Adrienn: A pécsi Oltáregyesület. In: Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 1., (43). pp. 112-123. (2019)

Terendi Viktória: 20th century landmark ceremonies of a Hungarian Calvinist community reflected in family photos. In: Religion, culture, society, (4). pp. 186-200. (2017)

Thiel Katalin: Az igazságosság kérdése Hamvas Béla személyiségetikájában. In: Az igazságosság, (7). pp. 294-302. (2009)

Thorday Attila: Két világ határán : az egyház és a vallásosság szerepének változása egy kisközösség példáján keresztül. In: Vallás, egyén, társadalom 7. pp. 103-110. (2014)

Thorday Attila: Szemben az árral : Szeged-Szentmihály lelkiségi élete. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 65-69. (2014)

Tittel Oskar: Emlék. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 169-172. (1998)

Tomka Ferenc: A csoportos beszélgetés művészete : A csoportbeszélgetés mint a közösségépítés eszköze. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 125-138. (1998)

Tomka Miklós: A vallásosság mérése. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 18-31. (1998)

Toronyai Gábor: Öngyűlölet és felebaráti szeretet. In: A gyűlölet, (6). pp. 134-143. (2008)

Toudoire-Surlapierre Frédérique: Like robots? In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (32). pp. 67-78. (2021)

Turbucz Péter: Az Alexander-ügy hosszú árnyéka : Révész Géza és az egyetemi eljárások. In: A vita : Heller Ágnes emlékére, (19). pp. 366-386. (2022)

Turok Margit: A Szent György kultusz és a magyarság kapcsolata. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 143-153. (2001)

Tánczos Péter: Az általánosság despotizmusa : Immanuel Kant és Justus Möser vitája az elmélet és a gyakorlat viszonyáról. In: A vita : Heller Ágnes emlékére, (19). pp. 295-307. (2022)

Tánczos Péter: Ambivalens bizalom az olvasóval szemben Nietzsche és Benjamin a teoretikus szövegek alkotásmódjáról. In: A bizalom, (13). pp. 233-242. (2015)

Tánczos Péter: "Mindenekelőtt ne tévesszetek össze másokkal!" : az önmagaság esztétikája és politikája a kései Nietzschénél. In: Az identitás, (18). pp. 435-447. (2020)

Tánczos Péter: Szellemi rokonság és idegenség : a kísérteties elem szerepe Nietzsche Manfred-élményében. In: Az idegen, (16). pp. 171-181. (2018)

Tánczos Péter: Versengés, műveltség, állam : válságtünetek Friedrich Nietzsche polisz-értelmezésében. In: A polisz, (17). pp. 220-232. (2019)

Tánczos Péter: A mestertolvaj, a kópé és a hamispénzverő : a szélhámosság filozófiai alakzatai a modernitásban. In: A hazugság, (12). pp. 425-434. (2014)

Tánczos Vilmos: A Szent megnyilatkozásai a moldvai és gyimesi népi imádságokban. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 247-258. (2001)

Tóth Ferenc: A makói Havi Boldogasszony-kép eredetéről. In: "Szent ez a föld..." : néprajzi írások az Alföldről, (5). pp. 94-98. (2005)

Tóth Gábor: Az észeszmék fenségessége a kanti filozófiában. In: Az ész, (10). pp. 95-102. (2012)

Tóth I. János: Interakcióban az idegennel. In: Az idegen, (16). pp. 386-395. (2018)

Tóth I. János: A fenntartható város. In: A polisz, (17). pp. 235-244. (2019)

Tóth István János: Sovereignty and environment protection. In: Európai integráció - európai filozófia : [nemzetközi konferencia, Szeged, 1998 szept. 17-18.] 6. pp. 349-355. (1999)

Tóth János: Karteziánizmus és az ökofilozófia. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 129-135. (1996)

Tóth Marianna: Az „idióta” fogalom jelentése a Megváltó pszichológiájában. In: Az ész, (10). pp. 325-340. (2012)

Tóth Mihály: Religion and science : actualities of a manifold relationship. In: Vallástudományi tanulmányok III., (3). p. 213. (2008)

Tóth Mihály: Vallás És természettudomány : egy sokrétű kapcsolat aktualitásai. In: Vallástudományi tanulmányok III., (3). pp. 189-198. (2008)

Tóth Olivér István: Az igazságosságról. In: Az igazságosság, (7). pp. 237-247. (2009)

Tóth Olivér István: A bennünk élő Nagy inkvizítor : Carl Schmitt és Dosztojevszkij.

Tóth Péter: Mimézis mint az elme meghosszabbítása : [absztrakt].

Tóth I. János: Bizalom és együttműködés. In: A bizalom, (13). pp. 267-279. (2015)

Tóth I. János: Fogoly dilemma és szerelem. In: A szerelem, (11). pp. 251-261. (2013)

Tóth I. János: Houellebecq : behódolás és identitás. In: Az identitás, (18). pp. 297-307. (2020)

Tóth I. János: Környezet és szabadság. In: A szabadság, (8). pp. 217-226. (2010)

Tóth I. János: Közép-Európa a környezetfilozófia tükrében. In: Európa közepe - Közép-Európa? : a közép-európai gondolat lehetőségei, (2). pp. 77-84. (2000)

Tóth I. János: A környezeti igazságosság kérdése. In: Az igazságosság, (7). pp. 266-275. (2009)

Tóth I. János: A környezettel szembeni bűnről. In: A bűn, (2-3). pp. 325-334. (2004)

Tóth I. János: A technológiai kor etikai kérdései. In: A lelkiismeret, (5). pp. 396-406. (2006)

Tömörkény István: A csépai subás szent : Szegediek a "szent" csalónál - saját tudósítónktól. In: A holtakat látó : írások a csépai halottlátóról 29. pp. 14-16. (2016)

Tömörkény István: A csépai szent ember. In: A holtakat látó : írások a csépai halottlátóról 29. pp. 12-13. (2016)

Török Gábor: Megjegyzések a "Mű és dolog" c. tanulmányhoz. In: Egzisztencia és kultúra, (2). pp. 106-109. (1992)

Török József: Egyháztörténelem és szentképek IX. Piusz és XIII. Leó pápasága idején, 1846-1903. In: Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai], (16). pp. 98-103. (2006)

Török József: Mária az Egyház tanításának folyamában. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 19-27. (2001)

Török József: A kunok és a magyar egyházi hierarchia. In: A Szent Domonkos Rend és a kunok 22. pp. 127-130. (2016)

Török József: A tömjén szerepe a liturgiában. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 84-91. (2009)

Török Péter: Az Egyesítő Egyház. In: Vallásosság-változatok : vallási sokféleség Magyarországon. pp. 132-152. (2008)

Török Péter: Value research among Hungarian Gypsy/Roma people with a focus on responsibility in a religious context. In: Religion, culture, society, (5). pp. 11-25. (2018)

Török Péter: A vallási entitások tipologizálása és alkalmazása a magyar helyzetre. In: Vallásosság-változatok : vallási sokféleség Magyarországon. pp. 9-28. (2008)

Törőcsik István: A "jezsuita könyv" : jövendölések a világ végéről. In: Idő és emlékezet : tanulmányok az időről az ezredfordulón, (14). pp. 57-66. (2005)

Tőke Márton: Lokalitás vagy regionális egység? - a weimari konzvervativizmus globális hatásai : [absztrakt].

Tőke Márton: Tágas lokalitás, szűk világ - Weimari konzervatív forradalomkritikák. In: Közösségi Kapcsolódások – tanulmányok kultúráról és oktatásról, (1) 1-2. pp. 78-85. (2021)

U

Ullmann Tamás: Az akarat ontológiája. In: Az akarat, (9). pp. 141-155. (2011)

Ullmann Tamás: Az interioritás és a lélek ismerete. In: A lelkiismeret, (5). pp. 292-305. (2006)

Ullmann Tamás: Interszubjektivitás, erosz, barátság. In: A barátság, (4). pp. 306-316. (2005)

Ullmann Tamás: A bűn fogalma fenomenológiai perspektívából. In: A bűn, (2-3). pp. 238-249. (2004)

Ullmann Tamás: Örök visszatérés és gyűlölet. In: A gyűlölet, (6). pp. 234-244. (2008)

Ullmann Tamás: Észkritika és nyelvkritika : jelentés és jel a fenomenológiában. In: Az ész, (10). pp. 217-225. (2012)

Unamuno y Jugo Miguel de: A spanyol felsőoktatás helyzete. In: Egyetem, nevelés, értelmiségi lét 1. pp. 275-308. (1990)

Ungvári Zrínyi Imre: Az autenticitás interperszonális formája. In: A barátság, (4). pp. 217-241. (2005)

Ungvári Zrínyi Imre: Az erény folytonossága. In: Az erény, (1). pp. 216-234. (2003)

Ungvári Zrínyi Imre: Az igazságosság etikai, politikai és morális szempontból. In: Az igazságosság, (7). pp. 63-71. (2009)

Ungvári Zrínyi Imre: Az értelmezés együttes-világi elemei – tapasztalat, bizalom és próbatétel. In: A bizalom, (13). pp. 363-377. (2015)

Ungvári Zrínyi Imre: Az önmagunkkal rendelkezés véghezvitele –, avagy az akarat jóra fordítása. In: Az akarat, (9). pp. 327-338. (2011)

Ungvári Zrínyi Imre: Bűn és önazonosság. In: A bűn, (2-3). pp. 347-361. (2004)

Ungvári Zrínyi Imre: Eloldozódás: a helyes kötődés előfeltétele : Platón szabadságfelfogásának értelmezései. In: A szabadság, (8). pp. 126-138. (2010)

Ungvári Zrínyi Imre: Idegenség és transzcendencia Émmanuel Lévinasnál. In: Az idegen, (16). pp. 182-195. (2018)

Ungvári Zrínyi Imre: Látszatok a feltárás és elrejtés folyamatában : az autenticitás antik és modern ideáljai : Platón, Arisztotelész, Kant és Husserl. In: A hazugság, (12). pp. 445-469. (2014)

Ungvári Zrínyi Imre: A gyűlölet mint morális alaptendencia. In: A gyűlölet, (6). pp. 170-183. (2008)

Ungvári Zrínyi Imre: A lelkiismeret felmentése. In: A lelkiismeret, (5). pp. 348-359. (2006)

Urbán Máté: Remeték, lovagok, szarvasok és oroszlánok : állatok a magyar és Magyarországhoz kötődő szentek életrajzaiban és hagiográfiai párhuzamaik. In: Belvedere Meridionale, (32) 1. pp. 43-61. (2020)

V

Vajda Mihály: Isten nélkül - vita Marek Siemekkel. In: A vita : Heller Ágnes emlékére, (19). pp. 257-262. (2022)

Vajda Károly: A zsidó vallás hitelesség- és lojalitáskoncepciója : [absztrakt].

Vajda Mihály: Európa elrablása : kommentárok. In: Európai integráció - európai filozófia : [nemzetközi konferencia, Szeged, 1998 szept. 17-18.] 6. pp. 33-39. (1999)

Vajda Mihály: Kit érnek el hamarabb, a hazug embert, vagy a sánta kutyát? In: A hazugság, (12). pp. 11-16. (2014)

Vajda Mihály: Pascal kartezianizmusa. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 42-48. (1996)

Valastyán Tamás: Egy barátság ideje : Márkus György és Vajda Mihály gondolkodásáról - filozófiafogalmaik különbségének tükrében. In: A vita : Heller Ágnes emlékére, (19). pp. 354-365. (2022)

Valastyán Tamás: Az etika pluralitása és a rossz viszonya Novalisnál - Platón, Plótinosz, Novalis. In: A bűn, (2-3). pp. 151-158. (2004)

Valastyán Tamás: Az idegen tekintete : a Borbély Szilárd-drámák olvashatóságának és játszhatóságának két előfeltételéről. In: Az idegen, (16). pp. 307-319. (2018)

Valastyán Tamás: „Bízzál bennünk, zarándok…” : természetfilozófia és poézis Novalisnál. In: A bizalom, (13). pp. 57-62. (2015)

Valastyán Tamás: Fondorlatos esztétika : Friedrich Schlegel Kant-inspirációi. In: Az ész, (10). pp. 151-160. (2012)

Valastyán Tamás: Függés nélküli viszony : barátságkoncepciók a gondolkodásban. In: A barátság, (4). pp. 59-66. (2005)

Valastyán Tamás: Hiba és mérték : a lírai én transzcendentalitása. In: Az identitás, (18). pp. 84-93. (2020)

Valastyán Tamás: Identitásmintázatok : az akarat mint az önazonosság változója. In: Az akarat, (9). pp. 311-326. (2011)

Valastyán Tamás: Játék mérgekkel és ellenmérgekkel : a platonizmus kettős hatástörténetéről - a lelkiismeret kapcsán. In: A lelkiismeret, (5). pp. 188-194. (2006)

Valastyán Tamás: Lélektöredékek : vázlat Schleiermacher vallás-fogalmának platóni eredetéről. In: Az erény, (1). pp. 54-60. (2003)

Valastyán Tamás: Szintéziskísérletek : Nietzsche és a koraromantikusok. In: A szerelem, (11). pp. 310-316. (2013)

Valastyán Tamás: Variációk gyűlöletre : miért gyűlölte Platón a költőket, s miért gyűlölte Nietzsche Platónt? In: A gyűlölet, (6). pp. 187-196. (2008)

Valastyán Tamás: A felszámolás érzete : Hölderlin: Mnemosyne. In: Az emlékezet, (15). pp. 64-72. (2017)

Valastyán Tamás: A filozófus és a város : Vajda Mihály közösségei. In: A polisz, (17). pp. 275-283. (2019)

Valastyán Tamás: A tropikusan felfogott igazságról és hazugságról. In: A hazugság, (12). pp. 304-317. (2014)

Valentiny Géza: Az Europäischer Hilfsfonds. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 151-156. (1998)

Valk Ülo: Some remarks on the cult of the dead in contemporary India : afterlife in "Scriptural" and popular Hinduism. In: Religious movements and communities in the 19-20. centuries, (2). pp. 163-174. (1999)

Varga Dániel: Montu a későkori és görög-római kori Thébában : egy istenkultusz vizsgálatának lehetséges módszerei : [absztrakt].

Varga Lajos: Ajánlás = Recommendation. In: Belsőváros ékköve: Szent-Rókus-templom, Csongrád = Jewel of Belsőváros : Saint Roch Church, Csongrád 28. pp. 13-15. (2016)

Varga Rita: Cserépszavazás mint a kirekesztés egy formája : az osztrakiszmosz pszichoanalitikus perspektívából. In: A polisz, (17). pp. 69-80. (2019)

Varga Rita: Hazugságok a női identitásban – egy lehetséges párhuzam Weininger és Beauvoir nőképe között. In: A hazugság, (12). pp. 417-424. (2014)

Varga Tamás: Igazságosság – ami különbséget tesz ember és ember között. In: Az igazságosság, (7). pp. 318-328. (2009)

Vasadi Péter: A tökéletesség személytelen : Simone Weilről Fejér Ádám esszéje nyomán. In: A szabadulás esélyei a libertínusok fogságából, (9). pp. 20-31. (1998)

Vass : Társadalombölcselet a hit szolgálatában. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 6-17. (1998)

Vass Antal: Igazság és természet viszonya Rousseau, illetve igazság és gondolkodás viszonya Voltaire filozófiájában. In: Személyes metafizika és az igazság szabadsága, (10). pp. 106-114. (2000)

Vass Erika: "Menjünk az Isten szentséges házába..." : a búcsújárás mint kulturális performansz. In: Rítusok, folklór szövegek, (13). pp. 13-30. (2004)

Vass Erika: Szentháromság vasárnapi fogadalmi mise egy egykori szőlőhegyben. In: "Oh, boldogságos háromság" : tanulmányok a Szentháromág tiszteletéről, (12). pp. 175-184. (2003)

Vecsernyés Áron János: A mágia fogalmának problematikája és lehetséges megoldásai : [absztrakt].

Velladics Márta: Néhány adat és gondolat Árpádházi Szent Margit kultuszáról, ereklyéi sorsának tükrében. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 199-207. (2014)

Vencser László: A katolikus egyházi oktatás mai helyzete Erdélyben : újrakezdéssel járó gondok, kihívások és esélyek. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 175-184. (1998)

Verebes Adrienn: Tudósításból tanítás - az életrajzok szerepe a vallási nevelésben a Kr. u. 2-4. században : [absztrakt].

Veres Ildikó: Hiány és életvilág – Etűdök a „nem-igazra”. In: Az igazságosság, (7). pp. 283-293. (2009)

Veres Ildikó: A barátság és a szeretet színfoltjai a magyarországi filozófia palettáján. In: A barátság, (4). pp. 142-149. (2005)

Veress Károly: A vita kerülő útja. In: A vita : Heller Ágnes emlékére, (19). pp. 49-74. (2022)

Veress Ferenc: Templomi bútorzat és felekezetközi kapcsolatok. In: Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 1., (43). pp. 36-49. (2019)

Veress Ferenc: A domonkos-rend Szent Vér-tiszteletének emlékei a barokk korban. In: Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 2.. pp. 21-42. (2020)

Veress Ildikó: Hiány és lelkiismeret Varga Béla bölcseletében. In: A lelkiismeret, (5). pp. 407-418. (2006)

Veress Károly: Az (inter)kulturális identitás kérdőjelei. In: Az identitás, (18). pp. 198-211. (2020)

Veress Károly: Az akarat mint válasz. In: Az akarat, (9). pp. 156-170. (2011)

Veress Károly: Az európai racionalitás két arca : az európaiság és a racionalitás összefüggése. In: Európai integráció - európai filozófia : [nemzetközi konferencia, Szeged, 1998 szept. 17-18.] 6. pp. 197-206. (1999)

Veress Károly: Az értelmezés szabadsága. In: A szabadság, (8). pp. 309-319. (2010)

Veress Károly: Hazugságban élni... In: A hazugság, (12). pp. 470-490. (2014)

Veress Károly: A barátság hermeneutikájáról. In: A barátság, (4). pp. 242-257. (2005)

Veress Károly: A bizalom közege. In: A bizalom, (13). pp. 254-264. (2015)

Veress Károly: A bűn problémája és a végesség tapasztalata. In: A bűn, (2-3). pp. 337-346. (2004)

Veress Károly: A descartes-i isteneszméről hermeneutikai megközelítésben. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 103-114. (1996)

Veress Károly: A gyűlölet-beszéd. In: A gyűlölet, (6). pp. 70-81. (2008)

Veress Károly: A lelkiismeret szava. In: A lelkiismeret, (5). pp. 249-272. (2006)

Veress Károly: Észnél lenni. In: Az ész, (10). pp. 273-294. (2012)

Vermes Katalin: Hazugság, hamiság, rosszhiszeműség: pszichoanalitikus és antipszichoanalitikus alternatívák. In: A hazugság, (12). pp. 378-392. (2014)

Vicelja-Matijašić Marina: The image of Christ in the second millennium between convention and narcissism. In: Fidele signaculum : írások Szőnyi György Endre tiszteletére = Writings in Honour of György Endre Szőnyi. pp. 1003-1016. (2022)

Vitányi Iván: Az érték fogalma. In: Érték és kultúra : összeállítás a TIT Szegedi IX. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (9). pp. 9-24. (1980)

Voigt Vilmos: Az új mitológia a szemiotikai négyzetekben. In: Már a múlt sem a régi...: az új magyar mitológia multidiszciplináris elemzése 18. pp. 62-67. (2015)

Voigt Vilmos: B. K. találkozása a steineristákkal. In: Tapasztalatból hallottam... : alternatív világképek, összeesküvés-elméletek társadalomtudományi elemzése, (32). pp. 127-133. (2018)

Voigt Vilmos: Kép- és kultusz-elméletünk klasszikusa - Pázmány Péter : Öt szép levél. In: Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai], (16). pp. 107-111. (2006)

Voigt Vilmos: A magyar Szentháromságtan és a huszitizmus. In: "Oh, boldogságos háromság" : tanulmányok a Szentháromág tiszteletéről, (12). pp. 65-73. (2003)

Voigt Vilmos: The origin of new religions in Hungarian church history. In: Religious movements and communities in the 19-20. centuries, (2). pp. 109-118. (1999)

Voigt Vilmos: Öt arany betűből áll a Mária neve. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 127-135. (2001)

Voronina Tatjana: Fasting in the life of Russians : 19th-20th centuries. In: Religion, tradition, culture, (18). pp. 1-23. (2007)

Váradi Péter: Barátság és önteremtés Nietzschénél. In: A barátság, (4). pp. 132-141. (2005)

Váradi Péter: Esemény és transzgresszió a művészetben. In: Az ész, (10). pp. 168-176. (2012)

Váradi Péter: Miért nem bízhatunk a zsigeri érzéseinkben? : Nietzsche szomato-archeológiája. In: A bizalom, (13). pp. 225-232. (2015)

Váradi Péter: Nietzsche perspektivikus bűn-kritikájának értelmezései - Danto, Nehamas, Clark. In: A bűn, (2-3). pp. 412-420. (2004)

Váradi Péter: A gyűlölet és alkotás Nietzschénél. In: A gyűlölet, (6). pp. 245-250. (2008)

Váraljai Anna: Aigliontól Harlequinig : beszélők-e a művészi álnevek? In: Az idegen, (16). pp. 335-343. (2018)

Váraljai Anna: Emlékezni az ősformára – Ősforma keresési kísérletek a modern művészetben. In: Az emlékezet, (15). pp. 84-96. (2017)

Váraljai Emese: Manók, vagy egysejtűek? : fikcionalitás és mikroszkopikus kép kapcsolata a 19. században. In: A hazugság, (12). pp. 204-211. (2014)

Várnai-Vígh Adrienn E.: Kühár Flóris (1893-1943) a magyarországi valláslélektan történetében - részlet a magyarországi valláslélektan 1945 előtti történetéből. In: A magyar valláslélektan kezdetei, (8). pp. 77-147. (2020)

Vígh Éva: Barokk kori arcok és jellemrajzok : Nicola Spadon "érdekes" fiziognómiája. In: Antikvitás és reneszánsz 9. pp. 147-170. (2022)

Vörös Emese: Az újmise és a paplakodalom. In: Vallás, közösség, identitás, (31). pp. 40-48. (2012)

Vörös Emese: A paplakodalom. In: Rítusok, folklór szövegek, (13). pp. 31-42. (2004)

Vörös László: Az esztétikai valóságfogalom néhány vitás kérdése. (1973)

Vörös László: A tükrözés kategóriája Marx filozófiájában. (1976)

Vörös Éva: Rigmusos teológia, versbe szedett kegyesség. In: Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 1., (43). pp. 145-149. (2019)

W

Watt Alain: Nietzsche, Bataille and Atheistic Sin. In: A bűn, (2-3). pp. 402-411. (2004)

Watt Alan: Is friendship a proper topic for ethics? In: A barátság, (4). pp. 258-273. (2005)

Watt Alan: We europeans : sceptics and cynics. In: Európai integráció - európai filozófia : [nemzetközi konferencia, Szeged, 1998 szept. 17-18.] 6. pp. 234-241. (1999)

Watt Alan: The excess of the infinite. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 145-151. (1996)

Watzatka Ágnes: A Pange lingua himnusz és Lenau Éji menetének Liszti értelmezése. In: Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 2.. pp. 66-78. (2020)

Weiss János: A vita-hiány elmélete : kísérlet a Petőfi Kör filozófus-vitájából kiindulva. In: A vita : Heller Ágnes emlékére, (19). pp. 263-272. (2022)

Weiss János: Az emlékezés mint múltfeldolgozás : széljegyzetek egy Adorno-előadáshoz. In: Az emlékezet, (15). pp. 243-252. (2017)

Weiss János: Az igazságosság-elméletek korlátai : megjegyzések Thomas Nagel egyik passzusából kiindulva. In: Az igazságosság, (7). pp. 133-141. (2009)

Weiss János: Az öntudat szabadsága : előkészítő megjegyzések a hegeli szabadság-fogalom rekonstrukciójához. In: A szabadság, (8). pp. 189-198. (2010)

Weiss János: Az „akarat” fogalma Schelling teozófiai programjában. In: Az akarat, (9). pp. 105-119. (2011)

Weiss János: Beszédmódok a szerelemről. In: A szerelem, (11). pp. 23-34. (2013)

Weiss János: A „bizalom” fogalma A szellem fenomenológiájában. In: A bizalom, (13). pp. 181-190. (2015)

Weiss János: A filozófuskirály eszméje - és annak alakváltozása a középkorban és a reneszánszban. In: A polisz, (17). pp. 83-93. (2019)

Weiss János: A hazugság mint politikai rendszer. In: A hazugság, (12). pp. 17-26. (2014)

Weiss János: A kisebbségi identitás-tudat konstrukciói. In: Az identitás, (18). pp. 224-232. (2020)

Weiss János: A kőszív motívuma a magyar romantikában előzetes (filozófiai) megállapítások a Csongor és Tünde elemzéséhez. In: A bűn, (2-3). pp. 59-68. (2004)

Weiss János: A middle-life crisis filozófiájáról : töredékek egy megírandó tanulmányhoz. In: Az erény, (1). pp. 111-120. (2003)

Weiss János: A relatív és az abszolút idegen : Jacques Derridától Niklas Luhmannon át Elfriede Jelinekig. In: Az idegen, (16). pp. 111-119. (2018)

Weiss János: A romantikus barátság tündöklése és bukása. In: A barátság, (4). pp. 93-104. (2005)

Weiss János: A schellingi észfogalomtól a hegeli szellemfogalomig : egy konstellatórikus megközelítés. In: Az ész, (10). pp. 103-113. (2012)

Welker Klaus: Martin von Tours : pannonischer Heiliger, Bischof in Gallien und Confessor. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 154-159. (2001)

Wimmer Krisztina: Pravoszláv identitás és politikai emlékezet dimenziói a Lett Ortodox Egyház hivatalos szövegeiben - módszertani továbbfejlesztési lehetőségek : [absztrakt].

Wimmer Krisztina: Traumák kimutatásának kísérlete a Lett Ortodox Egyház hivatalos dokumentumaiból : egyház és ünnep kulcsszavak szoftveres eredményei. In: Móra Akadémia : szakkollégiumi tanulmánykötet 12., (12). pp. 121-141. (2023)

Windhager Ákos: Az ősmagyar mitológia mítosza - avagy az ősmagyar hiedelemrendszer szépirodalmi újraírásai. In: Már a múlt sem a régi...: az új magyar mitológia multidiszciplináris elemzése 18. pp. 146-168. (2015)

Wunderlich Claudia: The influence of Nazarene art on the development of Hungarian National art and the crafts : the academic painter Alajos (Alois) Unger (Bap Győr 29 Oct 1814 - Győr 28 Dec 1848). In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 325-351. (2014)

Y

Yilmaz Fadime: Why should we study religions? : [absztrakt].

Z

Zelfel Hans Peter: A burgenlandi Loreto : keletkezés és kultuszdinamika. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 69-75. (2001)

Zima András: "Buzgólkodom népemért, a szentélyért" : vallási rítusok a nemzetvallás szolgálatában a 20. század első felének budapesti cionista sajtójában. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 431-438. (2014)

Zsupos Norbert: A géphatalom : a hatalom eseménye Gilles Deleuze (politika)filozófiájában. In: Móra Akadémia : szakkollégiumi tanulmánykötet 2., (2). pp. 61-72. (2015)

Zsámbéky Mónika: A domonkos szentek tiszteletének népszerűsítése a szombathelyi rendházban a XVII-XVIII. században. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 182-198. (2001)

Zádori Antal: Az emberi szellemről, az alkotásról és az igazságról. In: Polgári értékek és az európai kultúra, (11). pp. 70-78. (2003)

Zádori Antal: Tíz éves a Szegedi bölcsészfüzetek. In: Polgári értékek és az európai kultúra, (11). pp. 171-174. (2003)

Á

Ábrahám Vera: Löw Lipót temetése a hitközségi bejegyzések tükrében. In: Hagyományláncolat és modernitás 11. pp. 206-216. (2014)

Ö

Ördögh Éva: Fejér Ádám: Mű és dolog : Heidegger művészetfilozófiája című tanulmányának vitájához. In: Egzisztencia és kultúra, (2). pp. 103-105. (1992)

Ördögh Éva: Szellemi teljesítmény : eszköz vagy cél. In: Szellemi tekintélyek és az ész diktátumai : az ontikus kultúrtörténet és fogadtatása, (8). pp. 71-72. (1996)

Ú

Újvári Edit: Lokális kulturális elemek diffúziója a Római Birodalomban : [absztrakt].

Újvári Edit and Horváth Nóra and Mitnyán Lajos: Közelítések a művészetfilozófia és interpretáció alternatívái között : Horváth Nóra és Mitnyán Lajos eszmecseréje. In: Közösségi Kapcsolódások – tanulmányok kultúráról és oktatásról, (2) 1. pp. 124-130. (2022)

Újvári Edit: Egy vallási eszme képi reprezentációja : a Verduni oltár tipológiai kompozíciója. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 226-238. (2009)

Újvári Edit: A középkori Mária-ikonográfia kultikus háttere : a Mária megkoronázása-téma komplexitása. In: Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai], (16). pp. 39-49. (2006)

Š

Šestov Lev Isaakovič: A gondolkodás második dimenziójáról. In: A ráció és határai 2-3. pp. 241-286. (1992)

This list was generated on 2023. december 10. 04:26:24 CET.